Temmuz 17, 2019, 08:30:54
Haberler:

Sonra gözünü, tekrar tekrar çevir bak; göz (aradýðý bozukluðu bulmaktan) âciz ve bitkin halde sana dönecektir. (Mulk -4)

Ya Ýlahi..

Balatan latahzen, Ekim 17, 2009, 10:06:34 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

latahzen

Ya Ýlahi, bu yürek Sen’in için Sana yanmak ister..
Öyle yanayým ki..

Ya Ýlahi..
Sevdan geceleri uykumu bölsün, günün aydýnlýðýnda gafleti silsin..
Her hâl’de Sen’i arayým, her hâl’imle Sen’i bulayým..
Her kapýnýn anahtarý Sen’de Ya Ýlahi...Sana gelen tüm kapýlarý arala, sessizce süzülüp geleyim yanýna..
Sana gelen yollarda beni nefs eline býrakma,
Dostlarýný yoldaþ eyle yolculuðumda!
Sen tut ki.. yüreðimin elinden, ayaðýma çakýl ve taþ deydiðinde, düþmeyim sendelemeyim..
Sana çýkacak yollarda, Sen tut yüreðimin ellerinden!

Emanetini saðlam ulaþtýrmayý nasip eyle..
Doðduðum gün verdiðin o tertemiz kalbi, ayný temizlikte emanet etmeyi nasip eyle..
Kirlerden pak eyle bu kalbimi, parçalamaya meyl eden faniliklerden uzak eyle!
Sen’in verdiðin gönül de, Sen’in ile geleyim Ya Ýlahi..

Yalan tutsaklýklara esir etme bedenimi,
Üzerimde yalan ve yanlýþ hiç bir sevdanýn izini býrakma,
Gönlüme her gireni, bana Sen’i getirdiði için seveyim,
Sana gelebilmek için sevileyim!
Gözeten Sen’sin her halimi.. Sen koru benliðimi..
Sana emanet ettim yüreðimi.. her halimi!
Dünya kuyusunda Yusuf(AS)’ýn teslimiyetini ihsan eyle bu bedene,
Yakup(AS)’ýn, Yusuf(AS)’a hasreti gözyaþý oldu ömrüne, gözlerinden etti hasreti..
Sabýr ile duâsý ile kavuþturdun hem Yusuf’una hem gören gözlerine..
Sen’in için akan gözyaþýna talibim Ya Ýlahi..

Öyle yanayým ki..
Yüreðimi aþkýna kurban eyle!
Gözümün yaþý ile sabredenler gibi kavuþmak nasip eyle!
Sana kavuþmanýn adý ise ölüm.. ölümü sevdir bana,
Soðuk deymesin þu dilime, en sýcak kelime olsun.. vuslatýn adý..

Öyle yanayým ki..
Ya Ýlahi..
Ölümü özleyen bir beden de ben olayým!
Ölümlerin en güzeline talibim,
Faniliðe raðbet ettirme,
Ömrüme ömür bereketi ver ki..
Ellerim boþ gelmeyim o en güzel kavuþma anýna..
Ömrümü tükettiðim yerlerin adýný, malýmý harcadýðým yerlerin adýný güzel eyle..
Bedenimi yýprattýðým yollarý hayýr eyle,
Hesabýmý kolay, amelimi bol ve güzel eyle..

Öyle Yanayým ki.. Ya Ýlahi..
Sen’in için yaþayýp.. Sen’in için öleyim..
Öyle bir iman ver ki Ya Ýlahi..
Yalnýzca Sen’in için yanayým..

Amin Amin Amin
...
..

...Tefekkür...

Kabul görmüþ aminlerin gölgesinde, yürek dolusu Amin.Amin.Amin....

Çok güzel ve hissedilir bir duaydý Sevgili latahzen.

Bizlerle paylaþtýðýn için teþekkür ederim/z.

Bu arada hoþ geldiniz Ailemize,güzel ve keyifli katýlýmlarýnýzýn devamýný bekliyoruz...

RABBÝM'e emanet olun.
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

Yukar git