Haziran 27, 2019, 04:32:10
Haberler:

Ona âyetlerimiz okunduðu zaman, sanki bunlarý iþitmemiþ, sanki kulaklarýnda aðýrlýk varrmýþ gibi büyüklük taslayarak yüz çevirir. Sen de ona acýklý bir azabýn müjdesini ver! (Lokman -7)

Bu Sýrrý Kim Çözebilir?

Balatan MiM, Ekim 24, 2009, 05:50:16 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

MiM

Ekim 24, 2009, 05:50:16 S Last Edit: Ekim 24, 2009, 07:15:54 S by MiM
BAZEN öyle anlar olur ki, o âný yýllara deðiþmez insan. Küçücük bir þey, bir ses belki de hayatýmýzý yeniler, tazeler. Martý sesinden denize yaklaþtýðýnýzý anlarsýnýz ya, iþte öyle bir þey. Olaðanüstü bir ânýn içine doðru çekildiðinizi hissedersiniz o zaman. Hayal deðil gerçektir hepsi. Ama susarsýnýz, çünkü yaþadýklarýnýzý anlatmaya kelimeler yetmez. Gerçekten yaþamak için, gafletten uyanmak gerekir. Bu imkâný bulan ve yakalayan; deðiþir, olgunlaþýr. Yeniden doðuþun sýrrýna ulaþýr. Sararmýþ otlarýn baharý beklediði gibi, Rahman’ýn rahmetini bekleyenlere cevap gelmekte gecikmez. Ve insan; “zamaný gelince” diye bir þey yoktur, bunu bir daha yakînen anlar. Ne yapacaksa þimdi, þu an yapmalýdýr. Gecikmek, elleri kirli devanasýdýr. Dünyamýzý ve diyarýmýzý terk etmelidir. Balýðýn suya, kuþun maviye, gözün ýþýða acýktýðý gibi kalbimiz de sevgiye acýkýr. Kalpler, sahibini özler. Kalpler ki, ancak Onu (cc) anmakla tatmin olurlar.

Hayatýn gerçek tadýný, Onu anmakta bulurlar. Sonra bir soru takýlýr aklýna, saniyeler su gibi akýp gider o sorunun cevabýnýn peþinden. Bir fecir vakti, odanýzýn penceresinden kâinatýn uyanýþýný seyredersiniz, neþeyle ve coþkuyla. Birazdan koca bir þehir uyanacak, insanlar gerine gerine yataklarýndan kalkacak. Siz ise, günü erkenden karþýlamanýn sevinç ve huzurunu tâ içinizde duyacaksýnýz. Bir sabah vakti... Çocukça sorular soracaksýnýz belki; “Güneþ þimdi acaba nerede? Hangi þevkle, hangi ümitle doðacak bugün? Ne bekliyor acaba, hizmetine karþýlýk bizden? Altýn ýþýklarýný birazdan üzerimize doðru serperken, duayla mý karþýlanmak ister?” Yýldýzlar ise, þahit olan göklerin þehadet kelimeleri olan yýldýzlar. Uzak, çok uzaktaki yýldýzlar; “Ne yer, ne içerler, ýþýklarý nereden gelir, nasýl gezerler. Sema denizinin bu nuranî balýklarý, hiç acýkmazlar mý?” Hayaliniz birden denizlere de dalýp gidebilir o an. Belki de, “balýklar rüya görürler mi acaba?” diye düþünürsünüz.

Bir ses; “Balýklar rüya görmezler, denizler o kadar güzeldir ki...” der. Ve siz binlerce sorunun arasýnda dalýp gitmiþken, güzel sesli bir müezzinin okuduðu Sâbâ makamýndaki ezan-ý Muhammedî (asm) sizi sarsar, daldýðýnýz tefekkürden uyandýrýr. HAYRET, ellerinizi dayadýðýnýz mermerin soðukluðunu bile hissetmemiþsiniz onca zaman.. Serin seher rüzgârýnýn yüzünüzü okþayýþýný da fark etmemiþsiniz.. Ve daveti alýr almaz seccadenize doðru yürürken; dudaklarýnýz bir ezan duasý ve ardýndan Necip Fazýl Kýsakürek’in þu mýsralarý dökülür: “Beni kimsecikler okþamaz madem; Öp beni alnýmdan, sen öp seccadem!” VE iþte insan bu sýrrýn peþine düþtü mü o sabahlarda, içinin yýkandýðýný görür o masmavi sularda. Haydi der bir ses, haydi, kaldýr ellerini; hasretle, muhabbetle ve bin iþtiyakla “ALLAHu Ekber.” Selâm verip namazý bitirdiðinizde yine tefekküre dalýp, baþýnýzý secdeden kaldýrmadan duaya sarýlýrsýnýz; Sen ki, nimetlerini ücretle vermeyen, parayla satmayansýn.

Lütuf ve ihsanýný baþa kakmayan, akýllarý bulandýrmayan, kalpleri usandýrmayansýn. Bu kadar muhtacýn, bu kadar çok isteði, Senin sonsuz hazinenden hiçbir þey eksiltmez. Sen öyle Gani, öyle cömertsin. Ey dua edenlerin duasý kendisini asla usandýrmayan ALLAHým, Senin lütuf ve kerem elin, herkesin elinin üzerindedir. ALLAHým duamý cevapsýz býrakma. Hz Muhammed (asm) ve mübarek nesline salât eyle. Dualarýmý kabul ederek elimden tut. Þüphesiz Sen, rahmeti geniþ, keremi bol olansýn. Rahman’sýn. Subhane Rabbiyel A’lâsýn.” Secdede sarsýldýðýný hissedeceksin derinden, belki de bunu dualarýnýn kabulüne bir iþaret bileceksin. Düþünmek, fikretmek, eskilerin tabiriyle ‘tefekkür’ etmenin deðerini bir kez daha anlayacaksýn bu sabah. Ýnsanýn düþünmek için, ibretle seyretmek için yaratýldýðýna o kadar çok delil var ki...
Saymakla bitmez.

O güzel düþüncenin sonu nice bin hayýr ile çoðala çoðala büyüyecek. Ellerin nur dolacak, yüzün gözün ýþýl ýþýl pür nur olacak. Güneþi içinde hissedeceksin o sabah. Þeytan, Rabbinle arana girip parazit yapadursun yýlma, yoluna devam et. Senin, ALLAH (cc) ile olan baðlantýný hiçbir þey kesemez ve kesemeyecektir. “Düþündün de ne deðiþti, daha kaç yýl düþüneceksin ve ne deðiþecek bu dünyada?” deyip, seni o kudsî görevinden ayartmaya çalýþacak. “Þunu yap, buna böyle bak” diye elinizdeki o büyük iman nimetini kýskanýp, kapmaya uðraþacak. Sakýn ola ki, o kýymetli sermayeni eritmeyesin, yedirmeyesin, kaptýrýp çaldýrmayasýn o kýskanç hýrsýza. ÞU CÜMLEYÝ yüzsüz yüzüne çarpýp, ne kazandýðýnýzý gösterin ve kendisinin de neleri kaybettiðini: “Tefekkür teþekkürdür” deyin. Hamdinizi, þükrünüzü tazeleyin Rabbinize.

Sizi bu ulvi ibadetten alýkoyup, uzaklaþtýrmaya çalýþan o sinsi ve hilebaz düþmanýn hevesini kursaðýnda býrakýn. “Euzu billahi mineþ-þeytanir-racim” söyleyin. Öyle yaðma yok... ALLAH için uyanan bir kalp. Onun eserini hayran hayran seyreden bir ruh. Kolay pes etmez. Ve sonra imdadýnýza Bediüzzaman Hazretlerinin 23. Söz’ünden bir bahis yetiþsin, yoldaþýnýz olsun. Kulaðýnýz o ifâdelerin manalarýna hayran kalýp doyamayacak, tekrar tekrar okumak isteyecektir: “Sonra görür ki: Bir Rabb-ý Rahim, rahmetinin güzel meyveleriyle kendini sevdirmek ister.

O da O’na hasr-ý muhabbetle, tahsis-i taabbüdle kendini O’na sevdirir. Sonra görüyor ki: Bir Mün’im-i Kerîm, maddî ve manevî nimetlerin lezizleriyle onu perverde ediyor. O da ona mukabil; fiiliyle, haliyle, kaliyle, hattâ elinden gelse bütün hasseleri ile, cihâzâtý ile þükür ve hamd ü sena eder. Sonra görüyor ki: Bir Celîl-i Cemîl, þu mevcudatýn âyinelerinde kibriyâ ve kemâlini ve celâl ve cemâlini izhar edip nazar-ý dikkati celbediyor. O da ona mukabil: “ALLAHü Ekber, SübhânALLAH” deyip, mahviyyet içinde hayret ve muhabbet ile secde eder.” EVET ne varsa sabahlarda var. Bu sýrrý sabahlar çözebilir ancak...

Merak etme, ne kadar karanlýkla doluysan o kadar da ýþýðýn, yýldýzýn var demektir. O ýþýkla tanýrsýn kâinatý ve onun Rabbini... Ne kadar renkle doluysan ve de ýþýkla; iþte gerçek dünyan o kadardýr. Pýrýl pýrýldýr, apaydýnlýktýr. Ýman hem nurdur ve hem de yüce bir kuvvettir anlarsýn. Bir bakýþta, bir nakýþta fikrinin mekiði çalýþýr durur, gider gelir. O an, o saniye kendi hayat halýnýn en önemli nakþýný dokuyup durursun. Hayat halýnýn üzerinde en anlamlý izleri ve iþaretleri býrakýrsýn. Hem de düðüm düðüm süzülen gözyaþlarýnýn eþliðinde. Bir sabah vakti...

HAYATI yaþamayan ölümü de bilmez. Rabbim, beni sabahlarý güneþleri içmeðe, içime çekmeye çaðýr, sadece görmeye deðil. Beni gözleri olup da göremeyenlerden, kulaklarý olup da duyamayanlardan, ve kalpleri, akýllarý olduðu halde Sana inanmayýp, Seni bulamayýp savrulup gidenlerden eyleme. Deðirmeni su döndürür, insaný da dili döndürür. Dilimi hayra yönelt, adýmýmý Sana yönelt. Yanlýþa, gýybete, boþ sözlere deðil Rabbim. Gönül, cenneti ve cemalini görmeyi çok ister ama günah komaz, þeytan peþimi býrakmaz. Ne olur beni göz açýp kapayýncaya kadar nefsime ve þeytana býrakma Rabbim.

Sevgili ALLAHým, ben küçüküm ama Senin rahmetin büyük. Kapýnda dileniyorum, istiyorum ama istemeyi de bilemiyorum baðýþla, tüm günahlarýmýzý affeyle. Duamýn içine bir küçük kýssayý da katmak istiyorum: Annesiyle beraber bir bakkaldan alýþveriþ yapan küçük çocuða dükkân sahibi þeker kutusunu açýp, “istediðin kadar al yavrum” der. Çocuk el uzatýp almaz, çekingen davranýr. Bakkal, bir avuç þekeri kendi uzatýr, verir. Dýþarý çýktýklarýnda annesi; “Yavrum, bakkal amca al dediðinde niye almadýn?” der. Çocuk: “Anneciðim, benim ellerim ufak, bakkal amcanýnkiler daha büyüktü. Onun vermesini bekledim,” der. Ýþte biz de bu çocuk gibiyiz ALLAHým. Sen bizim küçücük ellerimizle istemelerimize, o sonsuz büyük kerem elinle ve o sonsuz büyük rahmet elinle ver. Senin hazinen hiç bitmez... Küçük büyük verdiðin her nimete hamd olsun. Gönderdiðin o Sevgili Peygamberimize de salât ve selâm olsun.

Hz. Peygamberin (asm) en seçkin öðrencilerinden Enes bin Malik’e yaptýðý bazý tavsiyeleri hatýrlamanýn tam sýrasý. Bize de rehberlik edeceðine inanýyorum. O mübarek sahabeyi de þefaatçi edip rahmetle anýyoruz. ALLAH Resulü buyuruyor ki: 1. Ey oðlum! Yapabilirsen sürekli abdestli ol! Böyle yaparsan, abdestli iken ölürsen þehit olursun. 2. Ey oðlum! Yapabilirsen sürekli salâvat oku! Okuduðun sürece melekler sana salâvat etmeye devam eder. 3. Ey oðlum! Evinden çýktýðýnda, gördüðün bütün kitap ehline selâm ver. Böyle yaparsan, affolunursun. 4. Ey oðlum! Ailenin yanýna gittiðinde selâm ver! Böyle yapmak, senin için de ailen içinde bereket olur. 5. Ey oðlum! Abdest uzuvlarýný tam yýka! Böyle yaparsan ALLAH seni sever, korur, ömrün uzar. 6. Ey oðlum! Yapabilirsen sabaha ya da akþama ulaþtýðýnda kalbinde kimseye karþý kýzgýnlýk ya da hile olmasýn. Bu ahiretteki hesabýný kolaylaþtýrýr. 7. Ey oðlum! Evinde iki rekât namaz kýlabilirsen kýl! Bu benim sünnetimdir. Sünnetimi seven beni sevmiþtir. Beni seven benimle birlikte cennette olacaktýr. Büyüklerine saygý, küçüklerine sevgi göster ki, cennette benimle olasýn.” (Tirmizi, Ýlim, 16; Ýbn Manzur, Muhtasar, 5/67)

EVET; herkesin uyuduðu bir zamanda uyanan insanlar için önemlidir sabahlar. Bu sýrrý sabahlar çözebilir. Þair Muzaffer Tayip Uslu (1922-1946) “Arzu” isimli þiirinde bunu çok güzel dile getirir: “Bir sabah uyandýðým vakit / Seyredebilsem penceremden / Kocaman gemilerle dolu / Kocaman bir limaný / Bir sabah uyandýðým vakit / Rabbim diyebilsem içimden / Bir þeyler var bu sabahta / Ýnsana ‘yaþýyorum!’ dedirten.” Sabah erkenden kalkmak ve düþünmek “ben ne kadar küçüðüm, kâinat ne kadar büyük!” Bu kadar küçük insana, bu kadar büyük kâinat niçin hizmetkâr edilmiþ? Ýnsana niçin bu kadar önem ve deðer verilmiþ? Dünyaya gelmemizdeki gaye ne ve yolculuk nereye? Acaba nereye gideceðiz? Bu sýrrý sabahlar çözebilir...


s.gündüzalp

MaHru

amin amin amin amin okadar mükemmel bir yazýydýki anlatamam abimm ne yazacaðýmý þuan içinde bulunduðum duygu atmosferini anlatacak kellimeler bulamadým  BÝZE BU DUYGULARI YAÞAMAMIZA VESÝLE OLDUÐUN ÝÇÝN RABBÝM SENDEN RAZI OLSUN ÝNÞÞ...

Büþra

BAZEN öyle anlar olur ki, o âný yýllara deðiþmez insan...

Yazýya baþlar baþlamaz karþýlaþtýðým bu cümle bana;

Geçmiþ zaman olur ki/ Hayali cihan deðer..

dizelerini anýmsattý..Var/olun Hocam..

MiM

eyvallah, teþekkür ediyorum, okuyan gözlerinize saðlýk.

...Tefekkür...

Lütuf ve ihsanýný baþa kakmayan, akýllarý bulandýrmayan, kalpleri usandýrmayansýn. Bu kadar muhtacýn, bu kadar çok isteði, Senin sonsuz hazinenden hiçbir þey eksiltmez. Sen öyle Gani, öyle cömertsin. Ey dua edenlerin duasý kendisini asla usandýrmayan ALLAHým, Senin lütuf ve kerem elin, herkesin elinin üzerindedir. ALLAHým duamý cevapsýz býrakma. Hz Muhammed (asm) ve mübarek nesline salât eyle. Dualarýmý kabul ederek elimden tut. Þüphesiz Sen, rahmeti geniþ, keremi bol olansýn. Rahman’sýn. Subhane Rabbiyel A’lâsýn.” Secdede sarsýldýðýný hissedeceksin derinden, belki de bunu dualarýnýn kabulüne bir iþaret bileceksin. Düþünmek, fikretmek, eskilerin tabiriyle ‘tefekkür’ etmenin deðerini bir kez daha anlayacaksýn bu sabah. Ýnsanýn düþünmek için, ibretle seyretmek için yaratýldýðýna o kadar çok delil var ki...
Saymakla bitmez.


Yürekten amin.amin.amin...RABBÝM sana yarattýklarýn adetince hamd-ü senalar olsun....

Deðerli  MiM Hocam, ne kadar keyif aldým okurken...Harika ve hissedilesi bir yazýydý...

S.Gündüzalp'in bu yazýsýný okumamýþtým...RABBÝM sizden razý olsun....

Emeðinize , yüreðinize saðlýk...

Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

vuslat_ebedi82

Ekim 25, 2009, 12:15:59 #5 Last Edit: Ekim 25, 2009, 12:44:47 by MiM
Güzel hem de çok güzel bir yazý......Ellerinize saðlýk. Hocam.....Ne güzel bizleri tefekküre daldýrdýnýz :).......Tefekkür teþekkürdür diyerek bir daha Rabbimize binlerce hamd ve þükür olsun.....Merak etme, ne kadar karanlýkla doluysan o kadar da ýþýðýn, yýldýzýn var demektir......Ne kadar karanlýklarda olsak da halimize þükür diyor......o karanlýðýn Rabbimiz yardýmýyla aþmayý umud ederek....Küçük ellerimizi açýyor dualarýmýzý kabul eyle Ya Rabbi diyoruzzz...

AlntLütuf ve ihsanýný baþa kakmayan, akýllarý bulandýrmayan, kalpleri usandýrmayansýn. Bu kadar muhtacýn, bu kadar çok isteði, Senin sonsuz hazinenden hiçbir þey eksiltmez. Sen öyle Gani, öyle cömertsin. Ey dua edenlerin duasý kendisini asla usandýrmayan ALLAHým, Senin lütuf ve kerem elin, herkesin elinin üzerindedir. ALLAHým duamý cevapsýz býrakma. Hz Muhammed (asm) ve mübarek nesline salât eyle. Dualarýmý kabul ederek elimden tut. Þüphesiz Sen, rahmeti geniþ, keremi bol olansýn. Rahman’sýn. Subhane Rabbiyel A’lâsýn.”


Efendimizin sahabeye yaptýðý tavsiyeleri baþtaçý edercesine okuyoruz......ruhumuza iþlemeye çalýþýyoruz.....inþ
Alnt

[Hz. Peygamberin (asm) en seçkin öðrencilerinden Enes bin Malik’e yaptýðý bazý tavsiyeleri hatýrlamanýn tam sýrasý. Bize de rehberlik edeceðine inanýyorum. O mübarek sahabeyi de þefaatçi edip rahmetle anýyoruz. ALLAH Resulü buyuruyor ki: 1. Ey oðlum! Yapabilirsen sürekli abdestli ol! Böyle yaparsan, abdestli iken ölürsen þehit olursun. 2. Ey oðlum! Yapabilirsen sürekli salâvat oku! Okuduðun sürece melekler sana salâvat etmeye devam eder. 3. Ey oðlum! Evinden çýktýðýnda, gördüðün bütün kitap ehline selâm ver. Böyle yaparsan, affolunursun. 4. Ey oðlum! Ailenin yanýna gittiðinde selâm ver! Böyle yapmak, senin için de ailen içinde bereket olur. 5. Ey oðlum! Abdest uzuvlarýný tam yýka! Böyle yaparsan ALLAH seni sever, korur, ömrün uzar. 6. Ey oðlum! Yapabilirsen sabaha ya da akþama ulaþtýðýnda kalbinde kimseye karþý kýzgýnlýk ya da hile olmasýn. Bu ahiretteki hesabýný kolaylaþtýrýr. 7. Ey oðlum! Evinde iki rekât namaz kýlabilirsen kýl! Bu benim sünnetimdir. Sünnetimi seven beni sevmiþtir. Beni seven benimle birlikte cennette olacaktýr. Büyüklerine saygý, küçüklerine sevgi göster ki, cennette benimle olasýn.”

..Evþan..

Merak etme, ne kadar karanlýkla doluysan o kadar da ýþýðýn, yýldýzýn var demektir. ...........çokkkkkkkk güzel bir yazýydý  hocam yüreginize saglýk gözlerim dolarak okudum

Yukar git