Haziran 25, 2019, 06:13:48
Haberler:

Yürüyüþünde tabiî ol, sesini alçalt. Unutma ki, seslerin en çirkini merkeplerin sesidir.  (Lokman -19)

KuRu Soðanýn FaydaLarý

Balatan ...Tefekkür..., Ekim 24, 2009, 03:01:27 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

...Tefekkür...

SOÐANIN FAYDALARI

Sofralarýmýzýn ve salatalarýmýzýn baþ tacý soðan, evlerimizde sürekli bulunan bir yiyecek.Kokusunu saymazsak, pek çok faydasý var.

FAYDALARI : Soðan, zengin vitaminler içeren, güç ve saðlýk kazandýran bir sebzedir.
Onu elden geldiðince çið tüketmek doðru olur. Soðan özsuyu, sütle karýþtýrýlarak içilebilir. Çið olarak tüketildiðinde mideyi güçlendirir, sindirim sistemini uyarýr, idrarý arttýrýr. Þeker hastalýðýný tedavi edemez ama, kan þekerini düþürebilir. Mukozanýn kan dolaþýmýný uyarýr. Grip, nezle, gýrtlak iltihabý ve öksürüðü önleyici olarak kullanýlabilir. Soðuk algýnlýðýnda çocuklara, ince kýyýlýp ezilerek, balla karýþtýrýlan soðan yedirilir. Öksürük ve hatta boðmacada soðan þurubu çok rahatlatýcýdýr. Orta boy bir soðan ince kýyýlýr, 2-3 yemek kaþýðý toz þekerle karýþtýrýlýr, 1 çay bardaðý su eklenerek, 2-3 dakika hafif ýsýda kaynatýlýr. Kaynamadan sonra 2-3 saat bekletilir ve posasý sýkýlýr. Gün boyunca 5-6 kere, 1-2 çay kaþýðý kullanýlýr.
Ama mide rahatsýzlýðý olanlar için pek önerilen bir yiyecek deðildir.
Soðanda bol miktarda A, B ve özellikle C vitamini, bol fosfor, iyot, silis, kükürt gibi vücuda çok faydalý maddeler, antibiyotik vazifesi gören esanslar ve hazým arttýrýcý fermentler bulunduðunu kaydeden uzmanlar, kalp ve prostat bozukluðu, pankreas tembelliði (þekerliler), sinir zafiyeti, romatizma, cilt hastalýklarý, cinsel iktidarsýzlýk, mide zayýflýðý gibi hastalýklarda çok fayda verdiðini, bol idrar söktürdüðünü ve vücutta birikmiþ su ve üreyi dýþarý attýðýný bildiriyor. Soðanýn, vücuttaki fazla tuzu da dýþarý attýðýný belirten uzmanlar, pankreasý çalýþtýrarak insülin ifrazatýný arttýrdýðýný ve kanda þeker seviyesini düþürdüðünü kaydediyor.
Fazla soðan yenen ülkelerde kanserin nadir görüldüðünü ve o ülke halkýnýn uzun yaþadýðýný ifade eden uzmanlar, soðanýn, karaciðeri ve baðýrsaklarý dezenfekte edip zehirlerini temizlediðini ve gýdalarýn orada vücudu zehirlemesini önlediðini, baðýrsak kurtlarýný döktüðünü bildiriyor.

AÐIZDAKÝ SOÐAN KOKUSUNU YOK ETMEK ÝÇÝN : Yemekten sonra biraz ekmek kabuðu veya maydanoz çiðnenmesinin yeterli olacaktýr.
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

Yukar git