Haziran 25, 2019, 01:34:15
Haberler:

Rablerini inkâr edenler için cehennem azabý vardýr. O, ne kötü dönüþtür! (Mulk -6)

Ömür uzatan formül

Balatan MiM, Ekim 21, 2009, 02:18:22

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

MiM

Ekim 21, 2009, 02:18:22 Last Edit: Ekim 21, 2009, 02:23:54 by MiM
Uzun, saðlýklý ve sevimli bir ömür sürmenin formülü nihayet bulundu. Eðer insanlar ilmen ispatlanmýþ olan bir veya birkaç tavsiyeye uyarlarsa, hem uzun ömürlü olacaklar, hem saðlýklý ve sevimli, daha doðrusu oldukça hayýrlý bir hayat sürmüþ olacaklar. ABD'de beþ sene boyunca yapýlan bir araþtýrmanýn sonuçlarý yakýnlarda açýklandý.

Bu sonuçlarýn ne olduðunu öðrenince, 'Ýþte, Peygamber Efendimizin yeni bir mucizesi daha!' demekten kendimi alamadým. Haberi Fransýz haftalýk Le Point dergisinde (22.11.2002) okur okumaz, hemen ALLAH'a þükrettim ve Peygamberimize salat ü selam gönderdim. Haberin baþlýðýnda 'Uzun ömür istiyorsanýz, yüce gönüllü olun!' deniliyordu.

Devamýnda ise, Psychological Science adlý, sahasýnda uzman bir Amerikan dergisinde yakýnlarda çýkan çok þaþýrtýcý ilmî buluþa yer veriliyordu. Yazýlanlarý özetleyecek olursak: Bilim adamlarý 1000 yaþlý insaný denek olarak kullanýyorlar. Bu bin kiþiden her birini beþ sene boyunca her gün titizlikle takip ediyorlar. Ne yaptýklarýný, kime telefon ettiklerini, kimlerle görüþtüklerini, nasýl üslup kullandýklarýný, ses tonlarýný, yakýnlarýyla, akrabalarýyla nasýl bir iliþkide bulunduklarýný, kýsacasý her türlü huylarýný bir bir inceliyor ve not ediyorlar.

Sonuçta, bu kiþiler içinde en güleryüzlü, en sevimli, kendisinden en çok hoþlanýlan, yakýnlarý, komþularý ve akrabalarýnca en fazla hürmet ve sevgi gören, dolayýsýyla en uzun yaþayanlarýn, çevresine karþý âlicenap, hoþgörülü ve mütebessim davranan kimseler olduklarýný belirliyorlar. Dergideki sonuç yazýsýnda, insan ömrünün uzunluðu ile çevresine iyilik yapmak arasýnda sýký bir bað bulunduðunun ilmen ispat edildiði ifade ediliyor.

Tabiî, siz okurlar bu satýrlarý merakla gözden geçirirken Peygamber aleyhisselamýn 'Kim, rýzkýnýn ALLAH tarafýndan geniþletilmesini, ecelinin uzamasýný isterse, eþ ve dostlarýný ziyaret etsin [ve onlara yardýmcý olsun]' (Buhârî, Tirmizî) dediðini hemen hatýrladýnýz. Bir baþka hadiste de, 'Eþi dostu araþtýrýp soruþturma ve onlara yardýmcý olma, akrabalarda sevgi, malda bolluk, ömürde uzamadýr' (Buhârî, Tirmizî) denilir.

Yine sahih hadis kitaplarýnda þu hadisler de yer alýr: 'Yakýnlarla güzel iliþki ve yardýmlaþma, güzel ahlâk, baþkalarýyla iyi geçinmek, beldeleri mamur, ömürleri uzun eder.' 'Yakýnlarla görüþüp yardým etme, malda zenginliði, ailede sevgiyi, ömürde uzamayý artýrýr.' Bu hadisleri ve yukarýdaki ilmî araþtýrmayý yan yana getirdiðimizde, bizler Hazreti Peygamber'in yeni bir mucizesiyle karþýlaþmýyor muyuz?


c. aydýn

vuslat_ebedi82

Vay be .....Elhamdülillah.......ne güzel bir araþtýrmaymýþ ya......Efendimiz genç kalabilmenin sýrrýný çoktan bulmuþ geç kalmýþlar...... ;)

MiM

Alnt yaplan: vuslat_ebedi82 - Ekim 21, 2009, 02:22:58
Vay be .....Elhamdülillah.......ne güzel bir araþtýrmaymýþ ya......Efendimiz genç kalabilmenin sýrrýný çoktan bulmuþ geç kalmýþlar...... ;)


evet ablacým, haklýsýnýz...
bizleri yüce dinimiz ile þereflendiren, sevgili efendimize ümmet olma bahtiyarlýðýný bahþeden ulu Yezdan'a namütenahi þükür, hamd ve senalar olsun.

vuslat_ebedi82

Hem de ne þükür hocam...... elhamdülillah müslümanýz ya bir de gereði gibi uygulayabilsekkkk.....bildiklerimizi.....öðrendiklerimizi.........

Yukar git