Temmuz 18, 2019, 12:52:14 S
Haberler:

Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Zira Allah, kendini beðenmiþ övünüp duran kimseleri asla sevmez.  (Lokman -18)

PKK'yý bitiren 6 tarihi adým

Balatan MiM, Ekim 21, 2009, 02:03:29

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

MiM

Ekim 21, 2009, 02:03:29 Last Edit: Ekim 24, 2009, 11:53:56 by MiM


Hükümet’in attýðý bazý adýmlar bölücü örgütün sonunu getirir demeye kalmadan, PKK’lý bazý gruplarýn teslim olmak üzere harekete geçtiði haberleri düþtü ajanslara.

PKK’yý bunaltan ve bitirme noktasýna getiren tarihi kuþatmayý geçtiðimiz cuma ele almayý planlýyorduk. Fakat Prof. Dr. Ýbrahim Canan Hocamýzýn elim bir trafik kazasýnda vefatý ele alacaðýmýz konuyu deðiþtirmekle kalmadý, son yolculuðunda okuyucularýmýzýn fatihalarýný kendisine yoldaþ kýlma düþüncesi ile yazýmýzý bir gün öne, perþembeye çekince, aradan geçen 4 günde gündem hýzla aktý gitti.

Medyada yer alan haberlerde, PPK’nýn Mahmur kampýnda birkaç gün önce olaðanüstü bir toplantý yapýldýðý, daðdan inip teslim olmak üzere 400’ü aþkýn kiþinin baþvuruda bulunduðu, teslim olmak üzere yola çýkan bir grubun bugün Habur Sýnýr Kapýsý’ndan Türkiye’ye giriþ yapacaðý belirtiliyor.

PKK’nýn bu noktaya nasýl geldiðinin analizi yapýldýðýnda þu noktalarýn üzerinde durmak mümkündür:

1-     Türkiye’nin komþu ülkelerle geliþtirdiði yakýn diyalog bölücü örgütün Türkiye’ye komþu ülkelerdeki hareket alanýný daraltmýþtýr.

Bu baðlamda:

a-     Suriye ile geliþtirilen karþýlýklý güven esasýna dayalý yakýn dostluk iliþkisi bugüne kadar bölücü örgütün en rahat kullandýðý bu ülke topraklarýndaki manevra alanýný kaybetmesine neden olmuþtur. Bugüne kadar örgüte devþirilen teröristler arasýnda Suriye uyruklularýn önemli bir yekun tutmasý bölücü örgüte önemli bir beþeri kaynak ve coðrafi hareket imkaný tanýyordu.

b-    Bölücü örgütün lider kadrosunda önemli sayýda Ermeni kökenli terörist bulunmaktadýr. Ermenistan ile imzalanan protokolle iliþkilerin olumlu bir havaya girmeye baþlamasýna yönelik beklentiler, üstelik Ermenistan’ýn bu olumlu havaya sürdürmeye yönelik ihtiyacý, Türkiye ile iliþkileri bozmamak için zaman içinde PKK’ya verdikleri desteði de azaltmalarýna yada tamamen kesmelerine neden olacaktý.

c-     Türkiye Ýran iliþkilerindeki olumlu havanýn bölücü örgütün bu ülke topraklarýndaki faaliyetlerini de sýkýntýya soktuðu biliniyordu. Ýki ülke arasýndaki iliþkilerin giderek olumlu yönde derinleþmesi bölücü örgütü giderek zorluyordu.

d-    Örgüt lideri Apo’nun yakalanma sürecinde Yunanistan’ýn teröristbaþýna verdiði açýk desteðin ortaya çýkmasý Yunanistan’ýn örgütle arasýna en azýndan açýktan mesafe koymasýna neden olmuþtu. Daha sonraki yýllarda özellikle Yunanistan Dýþiþleri Bakaný Papandreu döneminde iliþkilerin olumlu yönde seyretmesi, üstelik Türk Yunan iliþkilerine önem veren Papandreu’nun geçen haftaki seçimin ardýndan Yunanistan’da baþbakanlýðý üstlenmesi bölücü örgütü kendisine açýk destek veren bir doðal müttefikinden daha mahrum býrakmýþtýr.

2-     ABD Baþkaný Obama’nýn Ortadoðu’ya yönelik politikalarý Bush döneminden kýsmen de olsa farklýlýk gösteriyor. AK Parti Hükümeti’nin yeni Amerikan yönetimi ile geliþtirdiði karþýlýklý çýkar esasýna dayalý iliþki, PKK konusunda ABD’nin daha samimi adýmlar atmasý yönünde bir kararlýlýðýn da karþýlýk bulmasýna neden olmuþtur.

Üstelik ABD’nin Irak iþgalinin bölgeyi daha da güvensiz hale getirmesi, uzun vadeli bölgesel çýkarlarý açýsýndan Türkiye’ye olan ihtiyacýný artmýþtýr. Þu aþamadan sonra Türkiye’yi küstürme pahasýna PKK’ya açýk bir tavýr almamasý beklenemez.

3-     Bölgede yaþanan birçok sorunda Ýsrail’in etkisinin dolaylý ya da direk etkisi olduðu sýkça yazýlýp çizilen konudur. Türkiye, Ýsrail kurulduðu günden bu yana Ýsrail’e haddini aþtýðýný ve insan haklarýný açýkça ihlal ettiðini dünyanýn gözü önünde dillendiren ilk ülke olmuþtur. Her ne kadar bazý medya kuruluþlarý “eyvah Ýsrail bunun faturasýný aðýr keser” yaklaþýmý sergileseler de, hakkýn yanýnda olana ALLAH’ýn yardýmcý olacaðý gerçeðini gözardý etmek inancýmýza terstir. Zalimin gürültüsüne paçuç býrakmaktansa, mazlumun iniltisine çare olmaya çalýþmak Rahmani bir desteði de beraberinde getirecektir.

4-     Ergenekon iddianamesi dikkatle incelendiðinde, iddianamede ismi geçen bazý zanlýlarýn bölücü örgütle iliþki içinde olduðu da anlaþýlmaktadýr. Türkiye’nin karanlýk bir çok olayýný aydýnlatmaya yönelik bu davanýn ortaya koyduðu gerçekler, çeþitli nedenlerle PKK sahip çýkan devlet içine sýzmýþ bir yapýlanmayý da ortaya koymuþtur. Bu gerçeklerin ortaya çýkmasý bölücü örgütü de olumsuz etkilemiþtir.

5-     Açýlým tartýþmalarý G. Doðu’da yaþayan vatandaþlarýmýzý umutlandýrmýþtýr. Üstelik, örgütün daða eleman devþirmek için kullandýðý argümanlarý ortadan kaldýrmaya yönelik çalýþmalar sadece örgüt kadrolarýnda deðil, bu sorunlar üzerinden siyaset yapan siyasi çevrelerde de paniðe neden olmuþtur. Bölücü örgüt halk desteðini büyük ölçüde yitirme evresine girmeye baþlamýþtýr.  

6-     Hepsinden de önemlisi devletin zirvesinde yaþanan ‘uyum’ ve kangren haline gelmiþ sorunlarýn çözümüne yönelik geliþtirilen ‘ortak dil’ devlet kararlýlýðýnýn da yansýtýlmasýna imkan vermiþtir.

Terör elbette kýyamete kadar asla sýfýrlanmayacaktýr. Þer odaklarý þeytana amade fitne peþinde koþup duracaktýr. Önemli olan þeytani ruhlarýn neyin peþinde olduðu kadar, ülkesini ve insanlýðý seven insanlarýn nasýl bir dirayet gösterdiðidir.

Sözün kýsasý, Türkiye birçok alanda tarihsel bir süreçten geçiyor. ‘Böyle gelmiþ böyle gider’ þeklindeki statik anlayýþtan, her alanda dinamik bir ülkeye doðru evriliyoruz. Artýk bölgede ve dünyada baþýmýz daha dik.

Uluslararasý toplantýlarda aile fotoðrafý çekiminde yer belirlemek için konulan bayraðý Sayýn Baþbakan’ýn yerden kaldýrmasý gibi, ülkenin itibarý da hergeçen gün yükselmektedir. Emeði geçen herkesi kutluyorum.

Hep tekrar ediyoruz: Bu ülkenin geleceðine güveniniz. Olaya partizanlýk gözüyle bakmayýnýz. Ülkenin iyiye gitmesi hepimize iyilik getirir.


Prof. Dr. Osman ÖZSOY

Büþra

Hocam yazý stili o kadar büyük o kadar büyük ki..! okuyamýyor gözlerim.. :D

YAFES

s.a bende okumakta zorlandým.bazý fikirlerine katýlýyorum.fakat.pkk nýn teslim oldugu acaba bitiyor anlamýna mý geliyor.yoksa tamamý ile siyasal bir kimligemi bürünüyor.peki benim kardeþimi vuranlar.teslim oldu diyerek neden cezasýz kalýyor.neden misafir gibi karsilaniyor ve ayrýcalik taninýyor.böyle bir kanunmu var.varsada ben tanimiyorum.benim kanunumda kýsasa kýsas.

MiM

Alnt yaplan: LinA - Ekim 24, 2009, 02:39:04
Hocam yazý stili o kadar büyük o kadar büyük ki..! okuyamýyor gözlerim.. :D


þimdi nasýl gýz, görebiliyo mu gözlerin?! :D

MiM

Alnt yaplan: YAFES - Ekim 24, 2009, 10:43:13
s.a bende okumakta zorlandým.bazý fikirlerine katýlýyorum.fakat.pkk nýn teslim oldugu acaba bitiyor anlamýna mý geliyor.yoksa tamamý ile siyasal bir kimligemi bürünüyor.peki benim kardeþimi vuranlar.teslim oldu diyerek neden cezasýz kalýyor.neden misafir gibi karsilaniyor ve ayrýcalik taninýyor.böyle bir kanunmu var.varsada ben tanimiyorum.benim kanunumda kýsasa kýsas.


sevgili yafes, elbette haklýsýn. lakin bildiðim kadarýyla cinayet iþleyen ve benzeri aðýr suçlular deðil bu teslim olanlar. þu an itibariyle sicili henüz kirlenmemiþ olanlardýr.

Büþra

Alnt yaplan: MiM - Ekim 24, 2009, 11:57:17
sevgili yafes, elbette haklýsýn. lakin bildiðim kadarýyla cinayet iþleyen ve benzeri aðýr suçlular deðil bu teslim olanlar. þu an itibariyle sicili henüz kirlenmemiþ olanlardýr.


Evet,bu konuda size katýlýyorum Hocam..

Yazý stilinde yaptýðýnýz düzenleme için ayrýca teþekkür ederim..

YAFES

ben inanmiyorum ayrýca haberleri izlemiyorsunuz galiba karayilanla yapýlan röpörtajda sadece sekizinin suca bulaþmadýgýný acýkladý

Yukar git