Haziran 25, 2019, 02:12:35
Haberler:

Güzel davrananlar için bir hidayet rehberi ve rahmet olmak üzere (indirilmiþtir). (Lokman - 3)

Koðuþ Kalk...

Balatan sýrr-ý nihan, Ekim 18, 2009, 03:21:03 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

sýrr-ý nihan

Ekim 18, 2009, 03:21:03 S Last Edit: Ekim 18, 2009, 03:26:42 S by sýrr-ý nihan
Çavuþ - koðuþ kalk, kalk hadi çamýþ gibi yatma.

Asker - Ulen ne çabuk sabah oldu?

Bady - Bady saat kaç?

Asker - 5:30 bady, tut þu çarþafýn ucundan katlayalým. Hadi cabuk bady daha traþ olacaðýz,

Bady - Tamam bady geldim.

Ara metin - Yataklar düzeltilir, traþ olunur, botlar boyanýr ve sýra kahvaltý içtimasýn'da.

Çavus - posta sýrasýna göre, dirsek temas aralýðý izaya geç. Ýleri bak,

Asker - Çat , çut, çat :) ( Asker esas duruþa geçerken çýkan ses)

Çavuþ - Olmadý kaldýr kollarý, tek ses duyacaðým.  ÝLERÝ BAK.

Asker - Çat

Çavuþ - Yemek duasý için kep çýkar. Tanrýmýza hamd olsun.

Asker - Tanrýmýza hamd olsun ( hep bir aðýzdan)

Çavuþ - milletimiz var olsun

Asker- Milletimiz var olsun.

Çavuþ - Komutana dikkat.

Komutan - Jandarmalar Afiyet olsun.

Asker - sool

Komutan - Saat yedi'de silahlý bir þekilde herkes eðitim alanýnda hazýr olacak anlaþýldýmý?

Asker - Emredersin komutaným.

Komutan - Herkes mýntýkasýný güzel temizlesin, yoksa yalatýrým size orayý, anlaþýldýmý?

Asker - Emredersin komutaným.

Ara Metin - Yemek içtimasý biter ve posta sýrasýna göre karavana sýrasýna geçeriz.

Karavanacý - hadi beyler bekleme yapmayalým. hadii.

Asker - Terip bu ne len yarým bardak çaymý olur?

Karavanacý - Ýstemiyorsan içme oðlum,

Asker - Ulen benim karavana sýram gelsin, ben sana o zaman gösteririm yarým bardak çayý. :)

Ara Metin - Kahvaltý yapýlýr, mýntýka alaný temizlenir, silahlar alýnýr ve eðitim alanýnda komutanlar beklenir. Posta, posta yada takým olarak eðitim alanýnda gerekli harp eðitimi alýnýr. Ve sýra gelir öðle yemeðine, oda sabah'ki gibi itiþ, kakýþla geçer ve öðleden sonra yarým saat tempolu koþu, tabi eðer atýþlar varsa atýþa gidilir, sonrasýnda, 8 tane barfiks, 40 þýnav, 40 mekik çekilir. Artýk gücün tükenmiþtir ve zaten'de akþam olmuþtur. Eðitim alanýndan inerken bütün çanakkale ayaklarýmýz altýndadýr. :) Zaman, zaman çanakkale kýzlarýna marþlar okuyarak indirir çavuþlar uygun adým eþliðinde ve kimi zaman da askerin hüznüne, hüzün katan marþlarla ineriz. Misal ;

SABAH BEÞTE ARAMA BENÝ
BEN DAÐLARA ÇIKARIM
ELÝNÝ VERME BANA
G3 GÝBÝ TUTARIM
SEVME GÜZELÝM SEVME BENÝ
BEN TOZ TOPRAK KOKARIM
GÖNLÜNÜ VERME BANA
BARUT GÝBÝ YAKARIM.   :))))


 Birde; Spor, bakým, atýþlar gibi müsabakalar olur' ki, askerliðin en zevkli, en eðlenceli yanýdýr. Diðer bölüklerden üstün çýkma yarýþýdýr aslýnda bu. Yani yarýþan da, yönetici olanda asker. Çok þükür bende bölüðün atýþ takýmýnda altýncý sýrada yer almaktayým. Önümüzde ki hafta atýþ takýmýnda bölüðümü temsil edeceðim inþaALLAH.

 Buradan askere gitmeyen alt devrelerime, torunlarýma, bastonlarýma sesleniyorum. Sakýn ola kaçmayýn askerlikten, siz gelin ki, biz gidelim. :) Þaka bir yana ilk bir hafta, yattýðýnýz zaman gözünüzden yaþ eksik olmaz, çok hüzünlü olursunuz. Ama sonra bir bakarsýnýz ki, arkadaþ ortamýn oluþmuþtur. Herþey matrak makara geçer ve çok eðlencelidir. Þimdilik bu kadar, devamý az sonra çýkmam lazým. :)

Bevadih

Himmm..

Bu tür diyaloglarý çok dinledim  askere gidenlerden:) hoþumada gider....ama okumakta komikmiþ Hasan..:)

Da" bady" ne ki? onu hýc duymadým ben ....

Birde "Tanrý" diye mi baþlýyorsunuz...Oda tuhaf geldi.... 8)

Çanakkale....harika bir memleket....herþeyiyle...Çok sanslýsýn:)

Ýnþallah sað salim biter ..dönersin...Ha bu arada resimde at  :) bakalým demi..?

MiM

Alnt yaplan: sýrr-ý nihan - Ekim 18, 2009, 03:21:03 S

  Buradan askere gitmeyen alt devrelerime, torunlarýma, bastonlarýma sesleniyorum. Sakýn ola kaçmayýn askerlikten, siz gelin ki, biz gidelim. :)


hasan kime sesleniyor dersiniz?!
kulaklarýnýz çýnladý demi fussilet hocam? :D

sýrr-ý nihan

Alnt yaplan: Bevâdih - Ekim 18, 2009, 04:19:11 S
Himmm..

Bu tür diyaloglarý çok dinledim  askere gidenlerden:) hoþumada gider....ama okumakta komikmiþ Hasan..:)

Da" bady" ne ki? onu hýc duymadým ben ....

Birde "Tanrý" diye mi baþlýyorsunuz...Oda tuhaf geldi.... 8)

Çanakkale....harika bir memleket....herþeyiyle...Çok sanslýsýn:)

ÝnþALLAH sað salim biter ..dönersin...Ha bu arada resimde at  :) bakalým demi..?
Evet abla, askerlikte çok komik olaylarý malesef büyük ciddiyetle yapmak zorunda kalýyoruz coðu zaman. Askerlikte kesinlikle mantýk diye birþey yoktur. Komutanýn akli dengesi o an ki duruma ne kadar el veriyorsa, o kadar þanslýsýn mantýklý bir olay içinde bulunma konusunda. :)

  Yemek duasýnda'da her yemekten önce duaya tanrý diyerek baþlatýyorlar. Ama tabi komutanýn gözüne batmadan ve çok yüksek ses çýkarmadan ben ve birçok arkadaþým çoðu zaman Allahýmýza hamd olsun diyoruz. 

  Çanakkale dediðin gibi çok güzel bir yer abla, þu an çarþý iznindeyim sabahtan beri geziyorum  ve hala doyamadým gezmeye. Ama buranýn insanýndan'da bir o kadar nefret ediyorum. Hele esnafý buradaki asker ve öðrencileri yolunacak kaz gözüyle görmesine diyecek söz bile bulamýyorum. O her dinlediðimizde iliklerimizi sýzlatan çanakkale türküsün'de geçen aynalý çarþý esnafýndan tutun, çanakkalenin bir çok esnafý ve burada ikamet eden vatandaþýn, bu topraklarda yaþamayý dahi hak etmediðini düþünüyorum. Þimdilerde malesef bu kan kokan topraklarýn  her köþesinde, her kahvehanesinden bira kokularý ve para kazanma hýrsýna yenik düþmüþ insanlarýn leþ kokularý çýkýyor.

sýrr-ý nihan

Alnt yaplan: MiM - Ekim 18, 2009, 06:30:22 S


hasan kime sesleniyor dersiniz?!
kulaklarýnýz çýnladý demi fussilet hocam? :D


:) Tam isabet hocam. :) Yeter artýk 2,5 aydýr acemilik çektiðimiz. Sizi dört gözle bekliyoruz fussilet hocam. :) Allaha kolaylýklar versin. Þimdilik çýkýyorum. Allaha emanet olun.

liprade

Allah c.c yardýmcý olsun Mehmetçiklerimize inþallah...

Asker ve öðrenciye yolunacak kaz muamelesi yapan ilk ve son ilimiz malesef Çanakkale deðil...

Þehit kanýyla sulanan mekanlara bira sokulmasý hiçbir cihetten ve mantýkla açýklanamaz...
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

Bevadih

Hasan tesbitlerin çok doðru...Ticarethane olmuþ...

O zamanlar Allah ile yapýlan en karlý  can ticareti ,simdi nefsi þiþirmek için  yapýlýyor....

Çanakkale þehitliðini gezerken ...O bayýrlarda nasýlda ölüm kalým mücadelesi verilmiþ zor þartlarda...

Ne için ...vatan ,millet namus için...

Tepelik yerden denize baktýðýmýzda  alabildiðince kanla sulanan deniz...Çýplaklarýn kampý olmuþ adeta...

Bunun içinmiydi verilen mücadele verilen canlar mallar...Bir tarafta þanlý þehitler,diðer tarafta  bunlar....Tuhaf bir tezatlýk vardý...!

Rabbim mesuliyetin bilincinde ve  idrak ve iman nasip etsin ...

vuslat_ebedi82

Ekim 19, 2009, 02:37:20 #7 Last Edit: Ekim 19, 2009, 10:58:07 by liprade
Þu yeni sinamalarda olan NEFESi izledim de..........garip aslýnda herkes o düþenceyle iþini yapsa diyorum .....neler yapamayýz....Ýnsan sadece canla baþla iþine verdimi kendini..... ALLAHýn izniyle aþýlmaz denilen yerler bile aþilýyor..... ALLAH kolaylýk versin  sýrr-ý nihan kolay olmasa gerek askerlik ya....Rabbim her hareketinize bin sevapla karþýlýk versin......inþ.....(uyursanýz ölürüz).....Nefes fragmanýndan

Yukar git