Haziran 25, 2019, 05:36:28
Haberler:

Ýþte bunlar Allah'ýn yarattýklarýdýr. Þimdi (ey kâfirler!) O'ndan baþkasýnýn ne yarattýðýný bana gösterin! Hayýr (gösteremezler)! Zalimler açýk bir sapýklýk içindedirler. (Lokman -11)

Su Ýçmenin YararLarý

Balatan ...Tefekkür..., Ekim 16, 2009, 12:41:50 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

...Tefekkür...

su içmenin yararlarý nelerdir

Su Gibi
Çalýþma masanýzda ya da mutfak tezgahýnýn üzerinde mutlaka su bulundurun


Suyun önemini, susuz yaþayamayacaðýmý zý hepimiz biliyoruz Vücudumuzun yüzde 60-70'inin sudan oluþtuðunu da Ancak suyun önemi son yýllarda giderek daha da vurgulanýr oldu Saðlýk Bakanlýðý'nýn Saðlýk 2000 isimli yayýn organýnda yayýnlanan suyla ilgili bir araþtýrma yazýsýnda, týp dünyasýnýn sularý keþfettiðinden, bir çok üniversitede hidroterapi kürsülerinin açýldýðýndan söz ediliyor

Su içmek, yüz yýkamak, yüzmek, yara üzerine buz koymak hidroterapi biçimleri arasýna giriyor Suyun cilde temasý sinir uçlarýný uyarýyor Örneðin, suyun enseye dokunuþu migrenden kas tutulmalarýna kadar birçok soruna çare oluyor Damar çeperlerini etkileyen su, varisleri rahatlatýyor, dolaþým bozukluklarýný düzeltiyor Oturma banyolarý hemeroid ve varis tedavilerinde, rahim kasýlmalarýna baðlý aðrýlarda iþe yarýyor Buðu tedavisi, solunum yollarý, sinüs ve akciðerlerdeki tahriþin tedavisinde yararlý oluyor Aðrýlý kaslarýn tedavisi için sauna, strese karþý ise yýkanmak ve yüzmek öneriliyor

Bir de tabii cilt bakýmý var Yüz yýkanýnca, cildin gözeneklerinde biriken sebum maddesi temizlenip ölü hücreler atýlýyor Gözeneklerin açýlmasýyla cilt rahatlýyor

Su içmek

Tabii bütün bunlarýn yaný sýra su içmenin öneminden de söz etmek gerekir Az, sýk ve özellikle yemeklerin hazmedilmedið i saatlerde su içmek çok yararlý

* Su, yaþamamýz için þart Çünkü, vücudumuzun yüzde 60-70'i sudan oluþuyor

* Vücut ýsýsýný düzenliyor, organlarýmýzdaki iþe yaramaz maddelerin vücuttan atýlmasýný, yiyeceklerin enerjiye dönüþmesini saðlayýp eklemlerimize güç veriyor

* Böbrekleri çalýþtýrýp toksinleri atmamýza neden oluyor Böbreklerin saðlýklý kalabilmesi suya baðlý Ayrýca böbrek taþlarýnýn oluþmasýnýn bir nedeni de vücudun susuz kalmasý

* Sindirimi saðlýyor

* Soðuk algýnlýðý sýrasýnda bol su içmek gerekiyor Islak ve nemli dokularda virüsün barýnmasý kuru dokulara göre daha zor

* Adet dönemlerinde ve doðum sonrasý su, kadýnlar için daha da önem taþýyor Emziren anneler daha fazla su tüketmelidirler Adet dönemlerinde ise vücutta sodyum biriktiðinden, bu sodyumun atýlmasý için su içmekte yarar var

* Vücuttaki su, acil durumlarda organizmanýn yýkanmasýný saðlayan rezervuar olarak devreye giriyor

* Yað ve ter bezlerinin normal fonksiyonlarý için gerekli

Doðru ve yanlýþlar

Suyla ilgili doðru ve yanlýþ bilgilerimize bir göz atalým:

Günde 8 bardak su içmek gerekir: Hem doðru, hem yanlýþ

Normal koþullarda günde 2000 kalori harcýyoruz Yaktýðýmýz her 15 kaloriye karþýlýk sindirim yoluyla ve metabolizma kanalýyla bir yemek kaþýðý su kaybediyoruz Bu da ortalama 8 bardak suyun yerini tutuyor Ancak vücudun ihtiyaç duyduðu su miktarý kiþiden kiþiye deðiþiyor Bünye, yaþ, cinsiyet, harcanan kalori, hatta alýþkanlýklarýmýz içtiðimiz suyun miktarýný belirliyor

Su içmek cildi güzelleþtirir: Hem doðru, hem yanlýþ

Ýçtiðimiz suyun doðrudan doðruya cilde yarar saðlamasý, örneðin sivilcelere, aknelere etki etmesi olanaksýz ama vücuttaki su dengesinin bozulmasý cildi etkiliyor Cildimiz yüzde 50 oranýnda su barýndýrýyor Bu oran bebeklerde yüzde 80, erkeklerde yüzde 60 civarýnda Derinin epiderm tabakasýndaki su miktarý alt deri tabakasýna göre iki misli fazla olduðundan cildin parlak ve ýþýltýlý görünmesine neden oluyor Az su içmek cildi kurutuyor Kýsacasý su güzelleþtirmiyor, ama susuzluk cildi olumsuz etkiliyor

Su içmek zayýflatýyor: Hem doðru, hem yanlýþ

Su içmek zayýflatmýyor ama verdiði tokluk hissi, sindirim sistemini çalýþtýrmasý dolaylý olarak zayýflamak isteyenlerin iþine yarýyor

Çok çay içtiðim için su içmiyorum: Yanlýþ

Çay ve kahve suyun yerini tutmaz Çünkü çay ve kahvenin içinde bulunan kafein vücudun su kaybetmesine neden oluyor Ayný þekilde içki de suyun yerini tutmuyor Aksine içkiyle birlikte ya da içki sonrasý da bol su içmek gerekiyor

Pratik öneriler:

Su içme alýþkanlýðýnýzdan memnun deðilseniz, þu yöntemleri deneyin:

* Sýcak günlerde buzdolabýnda mutlaka soðuk su bulundurun

* Deðiþiklik istediðinizde suyun içine limon sýkýn veya kýyýlmýþ nane atýn

* Soðuk günlerde içine limon sýkýlmýþ ýlýk su için

* Gününüzü en çok geçirdiðiniz yerde, örneðin çalýþma masanýzda ya da mutfak tezgahýnýn üzerinde mutlaka su bulundurun.

ALýntý
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

ruuduf

No one deny the importance of drinking water in our life.Water plays a vital role to stay fit,healthy and saves from different kind of viruses.We should drink water at'least seven to eight glasses per day.

Yukar git