Haziran 27, 2019, 04:11:12
Haberler:

O, gökleri görebildiðiniz bir direk olmaksýzýn yarattý, sizi sarsmasýn diye yere de ulu daðlar koydu ve orada her çeþit canlýyý yaydý. Biz gökyüzünden su indirip, orada her faydalý nebattan çift çift bitirdik. (Lokman -10)

HAKK'ý Talep Ediyorsan, Zikre SarýL..!

Balatan ...Tefekkür..., Ekim 16, 2009, 11:44:11

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

...Tefekkür...
Ey Muhabbetullah’a talip olan!
Allah-u Zülcelal’i an Þunu bil ki, en çok anýlmaya layýk olan O’dur O’nun derecesini yükselt Þan ve þerefini yüce bil Her yerde ve her zaman O’nun fazlýný ve ihsanýný taný Ondan sonra, bu hali bütün varlýðýna taksim et Velhasýl O’nun bütün kuvvet ve kudreti, senin her zaman ve her hareketinde görünmeli Her halinde O’nun zikriyle olduðun bilinmeli

Allah-u Zülcelal’i anmak isteyene gerek olan, sakýnmaktýr Yapýlan zikrin fazlalýðý göze gelmemeli Ýnsan gayretini ve himmetini biteviye esirgememeli, iradesine sahip olarak, her olur olmaz þeye gönül kaptýrmamalýdýr
Þunu iyi bilmek gerekir ki, tam manasýyla yapýlan bir zikrin karþýlýðý Allah olur Bundan daha üstün ne olabilir ki?

Hz Ali ra þöyle buyurur: “Allah zikredildiði yerde, Kur’an okunduðu zaman, ilahi tecelli iner Ama bu tecelli görünmez O görülmekten yana münezzehtir Tek olan Allah’a yöneliniz O’nun zikriyle olunuz Ýnsanlara inen bela ve hidayet için, mutlaka Allah’ýn kitabýnda bir iþaret vardýr Bunu anlamak için Kur’an okuyunuz ve Allah’ý zikrediniz”

Bir gün, Ebu Abdullah Nessac arkadaþlarýný toplamýþtý Onlara þöyle dedi: “Dünyada Allah’ýn cenneti vardýr Ona giren, her beladan kurtulur, emin olur Oraya varanlara mübarek olsun Orasý ne kadar hoþtur” Ýçlerinden birisi sordu: “O Cennet nedir?” Þu cevabý aldý: “Allah’ýn zikriyle hoþ olmaktýr”

Allah-u Zülcelal bir gün, Ýbrahim (as)’a sordu: “Seni neden dost edindim bilir misin?” Ýbrahim (as) buna karþýlýk: “Hayýr” deyince Alah-u Zülcelal ona þöyle bildirdi: “Çünkü benden gafil olmadýn Her halinde beni zikrettin Kalbine benden baþkasý girmedi Ve seni, unutan olarak görmedim”

Bir gün Musa (as)a þöyle buyurulduðu rivayet edilir: “Ya Musa, ben ne namaz, ne de zikir kabul ederim Ancak benim azametim önünde eðilen ve kalbini korkuma baðlayanlar, ömrünü beni anmakla geçirenler müstesnaYa Musa, bunlarýn benzeri, cennetler içinde firdevs cennetidir Oranýn tadý deðiþmez Hoþluðu bitmez Yeþillikleri solmaz O kimseler için, korkuyu emniyet, karanlýðý nur ederim Dua ettikleri zaman da, icabet ederim Her arzularýný, onlar talep etmeden veririm”

Kabul Ahbar (ra) bir hadis-i Kutsi rivayet ediyor O kutsi hadiste Allah-u Zülcelal þöyle buyurdu: “Beni anmakla ömür tüketip, bu sebeple benden bir þey istemeye vakti olmayana, durmadan ihtiyaç beyan edenden daha fazla veririm Bir kimse korkacaksa, ancak Allah’tan korkmalý Zikredecekse, yalnýz Allah’ý zikretmeli Böyle yapabilene mübarek olsun”

Rabia (ks) diyor ki: “Allah’ý anmadan geçirdiðim an gibi, kötü bir þey bilmiyorum”

Bir gün Zünnun’a sordular: “Kul ne zaman saf olarak Allah’ý anabilir?”þu cevabý verdi: “Allah’ý bilip baþkasýndan uzak olduðu zaman”

Bazý büyükler þöyle dediler: “Ýnsanlar þeytandan kaçarlar Halbuki þeytan, Allah’ý zikredenden kaçar” Sonra þu ayet-i kerimeyi okudular: “Takva sahiplerine, þeytan tayfasýndan bir dokunan olsa hemen onu, basiretlerini kullanarak anlarlar” (7/201)

Ýbn Abbas (ra) diyor ki: “Her mü’minde bir þeytan vardýr Kalbde Allah’ýn zikrini görünce siner Unutulunca da fena duygu verir Allah’ýn zikri ruha þifadýr O oldukça, hastalýk zarar vermez

Ýnsanlara düþkün olmak ve onlarý hatýrlamak, çaresiz hastalýktýr Allah zikrini gayene kýble bil Düþüncelerine bir secdegah durumunda olsun

Þunu iyi bil ki, sevgiliyi anmak, baþkalarýný unutmak sayýlýr Bir kimsenin iþi, Allah’ýn zikri olunca, baþkalarýný unutur Allah’ýn hikmetli iþlerini düþünerek hoþ olmaya bakar Allah’ýn cemal sýfatýnýn güzelliði önünde, varlýðý söner ve O’nun iyilik denizinde yok olur

Ahmed’er Rufa-i Hazretlerinin, “Onlarýn Alemi” isimli eserinden faydalanýlmýþtýr
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

Yukar git