Haziran 27, 2019, 04:12:44
Haberler:

Yeryüzünü size boyun eðdiren O'dur. Þu halde yerin omuzlarýnda (üzerinde) dolaþýn ve Allah'ýn rýzkýndan yeyin. Dönüþ ancak O'nadýr.(Mulk -14)

Ey Yüceler yücesi Allahým ne olur Kalplerimizi zatýna çevir.

Balatan kalpteniman, Ekim 16, 2009, 05:34:20

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

kalpteniman

HACET DUASI: Bismillahirrahmanirrahîm: Elhamdülillâhi leke ya Allahým bizleri Zatýna dost kýl. Elhamdülillâhi ya Allahü bizlerin gönlümüzü zatýna çevir. Bihakký Lâilâhe illallahü Muhammedin Resulullahi Yarab, sen ol Þan`ý büyük Allah, sen ki yedi kat yerleri ve gökleri yarattýn: Yarab senin izzetin hürmeti için Bütün sevdiklerimizin gönlünü ve canýný ve yedi kat endamýný ve iradesini ve kararýný Zatýna çevir. gayrilerinden gönlünü ayýr. Ahiyyen þerahiyyen asbavüsin Hýzýr Aleyhisselâm hürmeti için bütün sevdiklerimin gönlünü Zatýna dost kýl. Eðer gaflette ise uyandýr. Eðer yanlþ yolda ise doðru yola getir. Senin aþkýndan bikarar kýl. Ýlahi bihürmeti hüvelhayyü kayyum Lâilâhe illâ hüve bikarar kýl. Ýlâhî senin bin bir adýn hürmeti için doksandokuz esmaül-hüsna hürmeti için bizi sevindir aþkýndan coþtur.

Bihürmeti Tevrat ve bihürmeti Zebur ve bihürmeti Ýncil ve bîhürmeti fürkanil azimi ve Kur`ân-ý Kerim. Ve bihürmeti suhufi Ýdris Aleyhisselâm. Ve bihürmeti Âdem Aleyhisselâm. Ve bihürmeti Ýmanil mü`minin velmüslimin ve bihürmeti Cemiil enbiyai vel mürselin. Ýlâhi senin lûtfun için ve senin in`amýn için ve senin ihsanýn için. Ýlâhi nuriyyet sözleri ve kelimeleri harfleri hürmeti için ve rukûda ve sucûdda evkati hamsede ve Ramazan ayýnda çekilen tesbihler hürmeti için. Ve sübhanekallahümme ve bihamdike ve ebced harfleri hürmeti için ve duai Kunut ve duai Teþehhüd hürmeti için cümle müminlerin gönlünü canýný ve aþkýný ve muhabbetini Zatýna çevir.

Bihürmeti Âdem Safiyullah, ve bihürmeti Nuh Neciyyullah, ve bihürmeti Ýbrahim Halilullah, ve bihürmeti Musa Kelîmullah, ve bihürmeti Ýsa Ruhullah, ve bihürmeti Yusuf Sýddîkullah, ve bihürmeti Muhammed Mustafa Sallâllahü Aleyhi Vesellem Habibullah, Ýlâhî yüz yirmi dört bin Peygamberler hürmeti için, Þu anda burada bulunanlarýn gönlünü ve canýný ve aklýný ve fikrini Zatýna dost ve Zatýnýn aþkýndan bikarar kýl. Muhammed Mustafa ve Habibilmürteza velmücteba ya mabud ya Mahmud ya Mennanü ya Hannanü ya Deyyanü ya Hayyü ya Kayyümü ya Cebarrü Ýlâhi yüz yirmi dört bin enbiyai velmürselin ve evliyalar hürmeti için kalplerimizi Zatý alinin muhabbetine çevir.

Ýlâhi Musa Aleyhisselâm`ýn iki gözü ve yüzü hürmeti için, esrarý Muhammed ve Muhammedin gövdesi ve savmý ravzasý ve hilyesi ve beratý ve miracý ve kýyamý ve kuûdi ve sucûdi ve gaziler hakký için, Ýlâhi vel mü’minin velmü’minat velmüslimine velmüslimati hürmeti için, Ýlâhi müþfik gönüller hürmeti için, Zatýnýn sevgisini arayan bizlerin gönlümüzü ve gözümüzü Zatý alinin aþkýna çevir.

Ya gani ya mugnî bihürmeti kitabý malûm zemekanide ise bikarar kýlývergil. Ýlâhi senin sýrrýn için, ve sübhani devrani hürmeti için, Ýlâhi zinnuni mýsrî ve fethi Mehdi Musallî ve Ahmed Tugranî ve meþari selem hürmeti için, Ýlâhi Ma’ruf Kerhi ve Cüneydi Baðdadi hürmeti için, Ýlâhi Þeyh Þibli ve Ýmamý Gazalî hürmeti için, Ýlâhî Abdülmutasýl, Ýlâhi ibni Hallaç Mansur ve Hace Ebulleys ve Veyselkaranî ve Þeyh Muhammed hürmeti için, Ýlâhi Hasan Basri ve Hadibi Acemi hürmeti için. Ýlâhi imanlý kullar âbidler ve sadýklar ve mü’minler hürmeti için sen bizlerin hacetini reva eyle bihürmeti innema emruhu iza erade þeyen en yekule lehu künfeyekünu. Fesubhanellezi biyedihi melekütü külli þeyin ve ileyhi türceun. Ýlâhi yevme leyenfa malûm velâ benune illâ men etellahe bikalbin selîmi. Bihürmeti hazihil, âyetil kerim. bütün irademizi ve gönlümüzü ve canýmýzý Zatý muhabbetine çevir. ve kalbimizi gayrilerden ayýr.

Ýlâhi cümle hâlâik arasýnda ve has ve âm arasýnda bizleri ve ehli beytimizi bizden sonra devam edecek neslimizi ve soyumuzu makbul Ýman þerefi ile daim kýl. ve âlem halkýna þirin ve halîm kuvvetli ve hürmetli ve cemi mü’minler arasýnda þerefli eyle. Bihürmeti Ebû Bekir, Ömer, Osman, Ali rýdvanullahi teâlâ aleyhim ecmain. Ýlâhi bihürmeti Hýzýr, Ýlyas, Hamza ve Abbas ya müsebbibel esbab ya müfetti halevbab ya kadiyelhâcati ya mukilel’aserati ya mukallibelkülibi vel ebsar, Zatý Alinin gönlünü bize dost kýl.

Ya ilâhel’evveline velâhirine. Ýyyake na’budu ve iyyake nestein. Ve bihürmeti Sübhühun Kuddusün rabbüna ve rabbülmelâiketi verruha. Ve bihürmeti Cebraile ve Mikâile ve Ýsrafile ve Azraile aleyhimüsselâmü ve bi hürmeti Mekkete ve Medinete þerrefehummellahü teâla ve bihürmeti kâf ha ya ayýn sad ve ha mim ayin sin kaf ve bihürmeti Yasin ve Kur’anil Hakim inneke leminelmürselîne. Âlâ, sýratin müstekimin. Ve bihürmeti sümmün hükmün ümyün fehüm lâ ya’lemune. Sümmün hükmün ümyün fehüm lâ yesmeune. Sümmün hükmün ümyün fehüm lâ yübsirune. Ve bihürmeti femen kâne minkum maridan evbihi ezen min re’sihi fefidyetün min siyamin ve sadakatin evnüsü kin fe’iza emintüm femen temettea bil’umreti ilelhacci. Bismillâhirrahmanirrahîm. Rabbiðfirli ve hebli min ledünke rahmeten inneke entel vehhabu. Birahmetike ya erhamerrahimine. Ya ilahel evveline vel ahirin,

Ey sonsuz kudret sahibi olan Yüce Allahým, yukarýda isimleri sayýlan sevdiklerinin hürmetine Dualarýmýzý hacetlerimizi kabul eyle.Bizleri ve sevdiklerimizi Bütün müminleri her türlü zahir ve batin kaza bela nusubetlerden yer altýndaki,yer üstündeki, gökyüzündeki, görünen görünmeyen tehlikelerden muhafaza eyle.ve bilhassa zelzelelerden yangýnlardan selbaskýnlarýndan yarattýðýn her dert ve hastalýklardan bizi ve sevdiklerimizi muhafaza eyle Ya ALLAH hastalýklarýmýza þifa ver dertlerimize deva ver. borçlarýmýza eda ver. Dünyada da Ahirette de bizlere selamet ver.senin her þeye gücün yeter.amin. vel hamdülillahi Rabbil Alemin..

Yukar git