Temmuz 18, 2019, 12:50:25 S
Haberler:

Yahut gökte olanýn üzerinize taþ yaðdýran (bir fýrtýna) göndermeyeceðinden emin misiniz? Ýþte (bu) tehdidimin ne demek olduðunu yakýnda bileceksiniz!(Mulk -16)

iki kanatlý aþk

Balatan MiM, Ekim 16, 2009, 03:56:25

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

MiM

Ekim 16, 2009, 03:56:25 Last Edit: Ekim 25, 2009, 02:38:44 S by Bevâdih


http://img203.imageshack.us/i/adszgqf.jpg/][IMG]http://img203.imageshack.us/img203/406/adszgqf.jpg[/img][/URL]

Bu aþkýn bir kanadý erkek bir kanadý kadýndýr. Ve bu kanatlarýn en güzel sahipleri Hazreti Muhammed sav. Ve diðer kanadý ise Hz. Hatice ra. dýr

Cebrail mesajlarý getirmeden evvel biliyorsunuz Efendimiz 45 gün o maðarada çok özel bir hal yaþadý. Mana ilimlerinin sýrrýyla gönlünün son revizyonlarý yapýlýyordu.

Çünkü Efendimiz Mustafa sýrrý ile 40 yaþýna kadar arýnmýþ arýtýlmýþ, yalnýz ALLAH'ýn yansýyabileceði bir gönül haline gelmiþti.

Ýþte bu Mustafa safhasýnda son revizyonlarý yapýlýyorken Hz. Hatice annemiz o maðaraya yemek taþýrdý.

O maðarayý görenleriniz vardýr inþaALLAH. Çýkýlmasý zor, durulmasý zor, yolu çok zordur. Bir kadýnýn eþine yemek taþýmasý normal bir olay.

Ama bir þey daha yapardý ki, bu kimsenin yapamayacaðý çok özel bir þeydi. Eðer benim burada beklediðimi görürse rahatsýz olur, huzuru kaçar diye bir taþýn arkasýna çekilir, 3 gün, 3 gece su içmeden, yemek yemeden, týkýrtý çýkarmadan beklerdi.

Ýþte aþk budur. Ciddi aþk budur.

Baþkalarýnýn uydurma sevdalarýna bakýp da aþka leke sürmeyelim. Aþký öðrenmek isteyen Hz. Hatice'nin sýrrýndan öðrensin.

Bir defasýnda Hz. Cebrail, Fahr-i Kainat Efendimize "YA RESULALLAH HATÝCE'YÝ GÖRÜYORUM SANA YEMEK GETÝRÝYOR" deyince Efendimiz "EVET" diyor Hz. Cebrail "YA RESULALLAH O HEP BURADA KALIYOR, AYLAR OLDU. KISKANDIM BU SEVDAYI. BU NE BÝÇÝM BÝR SEVDADIR. HEM SANA KENDÝNÝ GÖSTERMÝYOR HEM DE BURADAKÝ ZORLUKLARI ÇEKÝYOR. SENÝN HÝMAYEN ÝÇÝN EN ZOR GÖREVÝ YAPIYOR" demiþtir.

Onun için Ýslamiyet kadýna önem vermiþtir.

Yoksa kadýn süs olsun diye deðildir

Bugün batý kadýný süs olsun diye taþýyor,aksesuar olarak taþýyor.

Aslýnda 14 asýr önce esir pazarýnda satýlan kadýn ne ise bugün televizyonda çýplak oynatýlan kadýn odur.

Nerede kadýnlar

Niye sahip çýkmýyorlar

Bu sözleri bana Hz. Hatice söyletiyor.

Ama aþk geldi mi sevda geldi mi bütün beþeri sýrlarýný bir tarafa "itiyor" kadýnla erkeði Cenab-ý Hak'kýn bir mucizesi halinde birleþtiriyor.

Yeni nesiller de aþk-ý Ýlahiye naklediyor ve kainat böyle var oluyor medeniyet böyle var oluyor

Boþu boþuna Ýslama düþman oluyorlar.

Ýslam söndüðü an medeniyet söner

dünyadaki hayat söner

evrenler yýkýlýr
kýyamet düðmelerine basýlýr..
   
Bir gün Hz. Cebrail, ALLAH buyuruyor ki " Hz. HATÝCE ÝÇÝN CENNETTE. Hiç KÝMSENÝN DUYMADIGI ÝNCÝYE BENZER ÇOK ÖZEL BÝR MEKAN HAZIRLADIM BU MEKANA SEVGÝSÝ OLMAYAN BAKAMAYACAK" dedi

Yine bir gün Hz. Cebrail geldi ve Efendimize "ALLAH'IN HATÝCE'YE SELAMI VAR, BENÝM DE SELAMIMI SÖYLERSÝN" dedi

efendimiz bu Emr-i Ýlahiyi Hatice annemize söylediðinde Hatice annemiz müthiþ bir tasavvuf analizi olan þu sözleri söyledi. "BEN DE CEBRAÝL’E SELAM GÖNDERÝYORUM. SELAMINA MUKABELE EDÝYORUM AMA ALLAH'IN SELAMINA MUKABELE EDEMEM ÇÜNKÜ BÝZZAT SELAM VE SELAMET O'DUR." Bu sözleri bize naklolsun diye söylüyor. BEN O SELAMI ZATEN GÖNÜLDEN ALDIM diyor.

Çünkü Fahr-i Kainat Efendimizin ALLAH sevdasý ile büyüttüðü yüreðinde bir þelale geçtiði zaman,

Hatice annemizin de yüreðinden bir þelale geçiyordu. Bunun müthiþ bir örneði de bütün tasavvuf ve mana alemine nakþol*muþtur..

Fahr-i Kainat Efendimizin Ýslamiyeti intiþarýndan 10-12 gün sonra.

Ýslamiyet iyice güncelleþti. Fahr-i Kainat Efendimiz ne zaman mesajlarý anlatmak için dýþarý çýksa, Hz. Hatice annemiz odasýndan çýkar avluya gelir otururdu.

Bu sevdanýn müthiþ bir iþaretidir.

hz. Hatice annemizi anlayabilirsek, ondaki sevginin tabirini kazanýrsak, müthiþ insanlar oluruz. Birbirimizi sever, kardeþ oluruz.

Ýslamiyetin arasýna sokulmak istenen nifaklarýn hepsini asit gibi yakarýz.z. Hatice odasýndan çýkar güneþin sýcaklýðýnýn 60 dereceyi bulduðu havada avluda otururdu.

.

Hatice annemizin Nefise ve Hale adlý arkadaþlarý genellikle yanýnda olurlardý. "YA HATÝCE ÇOK SICAK ÝÇERÝ GÝRSEN" dediklerinde "RESULÜLLAH DÖNENE KADAR GÝREMEM, RESULÜLLAH GÜNEÞÝN ALTINDA ÝKEN BEN GÖLGEDE OTURAMAM. ELÝMDE DEGÝL, GÖNLÜM BIRAKMAZ BENÝ. NE ZAMAN O GÖLGEYE ÇEKÝLÝR ANCAK O ZAMAN ÝÇERÝ GÝREBÝLÝRÝM" diye cevap verirdi. .

Hz. Hatice annemizin bir diðer özelliði de þudur.

Ýslamiyetin çýkýþ aný bomba gibi bir hadisedir.

hz. Cebrail'in bütün Ýlahi ceryanlarý Fahr-i Kainat Efendimizin etrafýnda toplamasý, bir insan bedeninin tahammül edemeyeceði kadar bomba gibi bir hadisedir.

Bu olay dahil, ondan sonra Müslümanlara yapýlan iþkenceler dahil, Efendimize yapýlan hakaretler dahil bütün bunlarýn karþýsýnda bir insanýn 12 yýl bir davayý sabýrla yürütmesi mümkün deðildir.

Batýlý düþünürlerin ortak bir ifadesi vardýr. Hiç bir insan 12 yýl 100 kiþinin inan*dýðý bir davayý ateþler içerisinde yürütmeye tahammül edemez, diyorlar.

Bir gün Hz. Aiþe validemiz, Fahr-i Kainat Efendimize "SEN HATÝCE'YE NEDEN BU KADAR SEVDALISIN, NEDEN ONU HALA UNUT AMIYORSUN" diye sorduðunda: "ONUN GÖNLÜNDE HÝÇ KÝMSEDE BULUNMAyAN BÝR ÖZELLÝK VARDI. ÝNSANIN GÖNLÜNDEKÝ HÜZNÜ ÇEKER ALIRDI" diye cevap verdi

Çünkü Efendimiz kendisinden ziyade, Müslümanlarýn hýrpalanmalarýndan, dayak yemesinden, þehit olmasýndan müteessir olurdu.

Resulüllah uðruna evladýný terk etmiþ bir insan "DAR-ÜL ERKAM'A GÝDÝP RESuLÜLLAHI DÝNLEYEYÝM" diyen insaný bir de iþitiyorsunuz ki yarým saat sonra ya dövmüþler, ya parçalamýþlar, ya öldürmüþler.

Bu tür olaylar Efendimize fevkalade elem ve hüzün veriyordu.

Bu hüznün geri alýnmasý da mümkün deðildi. Çünkü Efendimiz bu hüznü kendi iç dünyasýnda teselli etmek imkanýnda zaten deðildi.

Takdir derdi, þehadet derdi, cennete gidiyorlar derdi ama hüznü kaldýramazdý. Ýþte bu hüznü yalnýz Hz. Hatice annemiz kaldýrýyordu. Bu hassa ondan baþka kimsede yoktu.

Bu sevginin baþka bir tarzýdýr.

Sevgi gönülden gönüle akan bir ceryandýr.

Gönülün içine aktýktan sonra ne var ne yok alýp tekrar kendi gönlüne getiriyor bütün hüzünleri kendine naklediyor.

Hz. Hatice'nin hüzün alýcý hassasý o gönüldeki bütün hüzünleri alýp kendi gönlünün devresine baðlýyor. "O hüzün beni yaksýn, beni kavursun ama Resulüllahý rahatsýz etmesin" diyor.

Ýþte Hatice annemiz bu akýl almaz gönül desteði ile Efendimizin hüzünlerini daðýt*mýþtýr .

Gönlü tahammül hududuna geldiði an bir ramazanda cuma günü dünyasýný deðiþmiþtir. Gerçekten Efendimizi çok müteessir etmiþtir ve eðer tabiri caiz ise Cenab-ý Hak ve Hz. Cebrail Efendimize taziyette bulundular.

ALLAH, Hatice annemizin bize özel olarak verdiði Fahr-i Kainat sevgisinden ve onun rahle-i tedrisinden yetiþmekten Ýslam hanýmlarýný mahrum etmesin.

Hz. Hatice'nin yüzü suyu hürmetine Ýslam kadýnlarýnýn gönlünde Ýslam sevdasýný doðursun ve Ýslam sevdasýný Hz. Hatice'nin damgasýyla damgalasýn inþaALLAH.Baþýmý örttüm þöyle dediler, ben bunu yaptým böyle dediler yok.Ýnsanýn utanacaðý bir tek Rabbi var.

ALLAH'ýn zevkle seyrettiði Ýslam kadrosundan kaçarak ondan utanmaya kalkmak büyük bir cehalet ve densizliktir.

Hz. Hatice annemiz koyduðu aþk formülleriyle KÝM NE DERSE DESÝN yasasýný getirmiþtir. O YANARKEN, TERLERKEN BEN GÖLGEDE OTURAMAM, FAHR-Ý KAÝNAT SEVDASINA DÜÞTÜKTEN SONRA BENÝM ÝÇÝN DÜNYA BÝTMÝÞTÝR. DÜNYA ARTIK SADECE HÝZMET ÝÇÝN VARDIR yasasýný Hz. Hatice koymuþtu

http://img63.imageshack.us/i/adszag.jpg/][IMG]http://img63.imageshack.us/img63/6709/adszag.jpg[/img][/URL]Haluk nurbaki

...Tefekkür...

Gönülün içine aktýktan sonra ne var ne yok alýp tekrar kendi gönlüne getiriyor bütün hüzünleri kendine naklediyor.

Hz. Hatice'nin hüzün alýcý hassasý o gönüldeki bütün hüzünleri alýp kendi gönlünün devresine baðlýyor. "O hüzün beni yaksýn, beni kavursun ama Resulüllahý rahatsýz etmesin" diyor.


Fedekarlýðýn ve sadakatin timsali...Teslimiyetin  ilk adresi...Mü'minlerin annesi Hz.Hatice....

RABBÝM onlardan ebeden razý olsun....Onlarýn taþýdýðý imanýn zerresine sahip olmayý RAHMAN bizlerede nasip buyursun...

Ýslam sevdasýný HZ.Hatice'nin damgasýyla damgalýyanlardan ve yaþayýp yaþatanlardan olmak duasýyla....

MiM hocam RABBÝM sizden razý olsun...Çok güzel bir sunumdu...

Emeðinize ,yüreðinize saðlýk...
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

MiM

eyvallah sevgili tefekkür ablam, sizin de yüreðinize saðlýk. gerçekten çok beðendiðim, etkilendiðim bir yazýydý.

vuslat_ebedi82

Alnt"YA HATÝCE ÇOK SICAK ÝÇERÝ GÝRSEN" dediklerinde "RESULÜLLAH DÖNENE KADAR GÝREMEM, RESULÜLLAH GÜNEÞÝN ALTINDA ÝKEN BEN GÖLGEDE OTURAMAM. ELÝMDE DEGÝL, GÖNLÜM BIRAKMAZ BENÝ. NE ZAMAN O GÖLGEYE ÇEKÝLÝR ANCAK O ZAMAN ÝÇERÝ GÝREBÝLÝRÝM" diye cevap verirdi. .
Bu nasýl bir muhabbet ? Karþýlýk olarak verilen cevaplar daha bir yürege dokunuyor....
AlntBir gün Hz. Aiþe validemiz, Fahr-i Kainat Efendimize "SEN HATÝCE'YE NEDEN BU KADAR SEVDALISIN, NEDEN ONU HALA UNUT AMIYORSUN" diye sorduðunda: "ONUN GÖNLÜNDE HÝÇ KÝMSEDE BULUNMAyAN BÝR ÖZELLÝK VARDI. ÝNSANIN GÖNLÜNDEKÝ HÜZNÜ ÇEKER ALIRDI" diye cevap verdi

Rabbim herkese bu muhabbet ile aþk versin inþ.....
AlntHz. Hatice annemiz koyduðu aþk formülleriyle KÝM NE DERSE DESÝN yasasýný getirmiþtir. O YANARKEN, TERLERKEN BEN GÖLGEDE OTURAMAM, FAHR-Ý KAÝNAT SEVDASINA DÜÞTÜKTEN SONRA BENÝM ÝÇÝN DÜNYA BÝTMÝÞTÝR. DÜNYA ARTIK SADECE HÝZMET ÝÇÝN VARDIR yasasýný Hz. Hatice koymuþtu
Bu nasýl bir aþk tabiri......Allah razý olsun MÝM hocam. Çok önce okumuþtum da müsait bir zamanda daha uzun bir þeyler yazayým demiþtim ya.... herþeyi anlatýyor yazýlar......ne yoruma ne de baþka bir þeye ihtiyacý var yazýnýn ......her þeyi anlatýyor zaten aþk adýna ,edeb adýna ,muhabbet adýna.....daha ne denilebilir ki yazýlanlara. Rabbim bizleri Hz. Hatice'nin aþkýyla aþklandýrsýn.....Onlarýn muhabbetiyle muhabbetlendirsin.....inþ......Ellerinize saðlýk.......

sýrr-ý nihan

  Can hocam o güzel gönlünüze saðlýk. Þu gurbet ellerin internet cafesinde'de aðlattýnýz ya beni. Allah sizi cennetine koysun emi. :) Ellerinizden öpüyorum hocam.. Saygýlarýmla.

Bevadih

Haluk Nurbaki'nin bazý kitaplarýný okudum...özellikle namaz ve abdest ile ilgili kitabý hala aklýmda yerini korur...

Bu yazýsýnda da gene vurucu cümleler ile muhteþem bir tahlil ve tesbit yapmýþ....Harikaydý....Ne yazýlýr ký bu yazýdan sonra...Dönüp "kendine bak Bevadih"....alacaklarýný al..! demekten baþka...

Teþekkür ederim abi....emeðinize,yüreðinize saðlýk...

MiM

sevgili ablalarým ve kýymetli hasaným, çok teþekkür ediyorum. okuyan ve anlayan yüreðinize saðlýk.
teþekkürler ediyorum...

Edeb

tek kelime ile harikaydý...

böylesine güzel bir anlatýma söylenecek söz Allah razý olsun

yazandan da paylaþandan da..
GÜL GÝBÝ OL...GÜL GÝBÝ KOK...GÜL GÝBÝ GÜL...GÜL GÝBÝ GEL...

Beni Bende Demen..

Ben Bende Deðilem..

Bir Ben Vardýr..Bende Benden Ýçerü..

Yara ßenim

amin Allah(cc) razý olsun  :'(

Kumsaati

Ne kadar muhteþem bir hayat. Ne güzel bir teslimiyet ne güzel bir merhamet, muhabbet... Sevgi..
Hz. Hatice annemizin bir özelliði varki hiç aklýmdan çýkmaz küçüklüðümdendir çokda þaþýrtýr beni bu özelliði. Efendimizin yürüyüþünden ne yapacaðýný ne istiyeceðini anlarmýþ :( :(
ve þimdi okuduklarým.. böyle bir bilgiye ihtiyacým vardý
Allah razý olsun  MÝM hocam.. Emeðinize saðlýk..

MiM

eyvALLAH sevgili kumsaati, asýl ben teþekkür ederim ablacým. sanal alemde bugüne kadar görebildiðim en duygusal ve içten yazýlardan biriydi bu. bir kez daha okuyup gözyaþý dökmeme vesile oldun, Rabbim razý olsun.

Edeb

sayýn MÝM bir teþekkür bekler gönüller...

bilmeden kýrdýk mý?????
GÜL GÝBÝ OL...GÜL GÝBÝ KOK...GÜL GÝBÝ GÜL...GÜL GÝBÝ GEL...

Beni Bende Demen..

Ben Bende Deðilem..

Bir Ben Vardýr..Bende Benden Ýçerü..

MiM

Alnt yaplan: Edeb - Haziran 22, 2010, 06:04:51 S
sayýn MÝM bir teþekkür bekler gönüller...

bilmeden kýrdýk mý?????


yok ablacým, kýrmak, kýrýlmak insana mahsus elbet ama benim için herþey orada biter... hatýrlamam bi daha.... lakin, bu seferliðine kusuruma bakmayýn. yoðunluktan, yorgunluktan o kadar dalgýn bir haldeyim ki, halimi görseniz acýrsýnýz... o yüzden kusuruma bakmayýn... hakkýnýzý helal edin. açýlmýþ bir konuya yorum yazmak, teþekkür etmek elbette o kiþiyi onurlandýrmaktýr... siz bunu yaptýnýz; lakin, zuhulen de olsa biz atlamýþýz. inanýn bunun özel hiçbir nedeni yok. yorgunluktan mütevellit dalgýnlýk sadece.... kaldý ki, farketmemiþim, asýl siz konuyu arþivden çýkararak gün yüzüne kavuþturmuþsunuz, ama bunu yeni farkedebildim, mesajýnýzý okuyunca....

geçte olsa, çok teþekkür ediyorum ablacým.

Edeb

estaðfirullah deðerli kardeþim..

birazcýk latife maksadýyla takýldým..

asýl biz teþkkür ederiz Hatice annemizi tekrar hatýrlattýðýnýz için..

dua ile kalýn
GÜL GÝBÝ OL...GÜL GÝBÝ KOK...GÜL GÝBÝ GÜL...GÜL GÝBÝ GEL...

Beni Bende Demen..

Ben Bende Deðilem..

Bir Ben Vardýr..Bende Benden Ýçerü..

Yukar git