Temmuz 18, 2019, 12:54:07 S
Haberler:

Biz insana, ana-babasýna iyi davranmasýný tavsiye etmiþizdir. Çünkü anasý onu nice sýkýntýlara katlanarak taþýmýþtýr. Sütten ayrýlmasý da iki yýl içinde olur. (Ýþte bunun için) önce bana, sonra da ana-babana þükret diye tavsiyede bulunmuþuzdur. Dönüþ ancak banadýr. (Lokman -14)

...GeL,GönüLLerimizdeki KaranLýklarý Kov !

Balatan ...Tefekkür..., Nisan 28, 2010, 08:58:50 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

...Tefekkür...

Biz hepimiz, bir talihsiz dönemde gönül yamaçlarýmýzda ruhunun gurûbunu acý acý seyrettik ve gidip karanlýklara gömüldük. Bu ürperten gurûb karþýsýnda hiçbir þey yapamadýk ve tam bir âcizlik örneði sergileyerek hep sustuk.. ve sustu buna karþý kendi alanýnda bütün Ýlâhî lütuflar, ihsanlar, huzurlar, saadetler ve gül devrine ait en tatlý neþideler. Mübarek sima ve sîretine hasret gittiðimiz bu günlerde, kaderimize hicran, bize de suskunluk düþtü. Simsiyah yokluklar yaþadýðýmýz bu meþ’um dönemde gökler bize hiç yüz vermedi, yýldýzlar yüzümüze hiç gülmedi.. ay-güneþ Sen’in üzerine doðduðu renkte hiç mi hiç görünmedi.. biz çevremizde hep karanlýklar gördük ve gece mahlûklarýnýn homurtularýyla ürperdik. Sen artýk aramýzda yoktun ve her yanda yýlanlarýn-çýyanlarýn ýslýklarý duyuluyor, her taraf yarasalarýn þehrayinleriyle inliyordu.. Sen küsmüþ müydün/küser miydin onu bilemem; bildiðim bir þey varsa, o da, Sen’i kýrmýþ olmamýz ihtimalidir -ihtimal sözde bir iyimserlik ifadesi- ..ama eðer lütfedip gönüllerimize teveccüh buyurmazsan bu defa biz kýrýlýp paramparça olacaðýz.. ve þayet gelip dünyamýzýn çehresindeki isi-pasý silmezsen bu sakil hava ile bir daha dirilmemek üzere boðulacaðýz…

Ey güzeller güzeli Sevgili gel, bir kere daha yeniden misafirimiz ol.. tahtýný sinelerimize kur ve bize buyurabildiðin her þeyi buyur. Gel, gönüllerimizdeki karanlýklarý kov, bütün benliðimize ruhunun ilhamlarýný duyur ve bize yeniden diriliþ yollarýný göster. Gel, her gün biraz daha azgýnlaþan þu zulmetleri ýþýðýnla daðýt ve herkesi inleten zulüm ve adaletsizlik ateþini söndürüver. Gel, her þekliyle kine, nefrete, düþmanlýða kilitlenmiþ þu zavallý ruhlarýn boyunlarýndaki zincirleri çöz; sevgiye, merhamete, þefkate hasret giden sinelerimizi muhabbetle, hoþgörüyle coþtur; gel, ruhlarýmýzý aklýn aydýnlýðý, gönüllerimizi de mantýk ve muhakeme enginliðiyle buluþtur ve bizi kendi içimizdeki kopukluklardan kurtar.

Sen gidince kimilerimiz akla takýlýp düz yollarda yolsuzluk yaþamaya baþladýk.. kimilerimiz de kendimizi bir kýsým gönül hülyalarýna saldýk, vehimlerimizle oyalandýk.. ne aklýn dilini anlayabildik ne de kalbî ve rûhî hayatýn derinliklerine dalabildik.. aklý ihmal edip dünyanýn kanýna girdik, kalbe bütün bütün tavýr alýp kendi derinliklerimizi görmezlikten geldik. Ey karanlýk gecelerimizin ayý-güneþi, ey yolda kalmýþlarýn biricik rehberi, Sen bizler gibi sadece bir kere doðmadýn/doðmazsýn; zamanýn her parçasý Sen’in için bir tulû vakti, gönüllerimiz de mütevazý matlaýn.. periþaniyetimiz sana bir çaðrý, sinelerimiz Seniyye-i Vedâ.. ne olur artýk aðlayan gönüllerimize acý da gel; doð canlarýmýza Yaratan aþkýna, bizi yalnýz býrakma; yalnýz býrakýp ruhlarýmýzý Sen’sizlik ateþine yakma.. ne ilm u irfanýmýz var, ne hayr u tâate mecâlimiz; bugüne kadar aþýndýrmadýk eþik ve çalmadýk kapý býrakmadýk; gönül baðlayýp arkalarýndan koþtuklarýmýz her zaman bizi aldattý, sonra da yol ortasýnda býrakýp gitti. Ne yürümeye takatimiz kaldý ne bulunduðumuz yerde ikamete dermanýmýz. Baðban sen isen -öyle olduðunda þüphemiz yok- bað niye sahipsiz kalsýn -sana böyle bir çaðrýda bulunmak da ayrý bir saygýsýzlýk-. Merkezi tutmak Sen’in hakkýn ise o makam adýna söz söylemek kimin haddine…
Alýntý
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

Edeb

gönül misafirhanesini tertemiz yutmalýyýz ki sahibi tecelli edebilsin..

bu güzel ve tefekküri konuyu bizlerle paylaþtýðýn için Allah razý olsun sevgili Tefekkür
GÜL GÝBÝ OL...GÜL GÝBÝ KOK...GÜL GÝBÝ GÜL...GÜL GÝBÝ GEL...

Beni Bende Demen..

Ben Bende Deðilem..

Bir Ben Vardýr..Bende Benden Ýçerü..

...Tefekkür...

ÝnþAALLAH....

RABBÝM önce sizden razý olsun...Çok teþekkür ederim Sevgili Edep...
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

Yukar git