Haziran 17, 2019, 11:19:54 S
Haberler:

Eðer onlar seni, hakkýnda bilgin olmayan bir þeyi (körü körüne) bana ortak koþman için zorlarlarsa, onlara itaat etme. Onlarla dünyada iyi geçin. Bana yönelenlerin yoluna uy. Sonunda dönüþünüz ancak banadýr. O zaman size, yapmýþ olduklarýnýzý haber veririm. (Lokman -15)

Gazneliler Devleti

Balatan MiM, Ekim 15, 2009, 05:17:50 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

MiM

Gazneliler Devleti

http://img97.imageshack.us/i/5ee5d5929732dc887724e48.jpg/][IMG]http://img97.imageshack.us/img97/6457/5ee5d5929732dc887724e48.jpg[/img][/URL]

Kuruluþ Tarihi - 962
Yýkýlýþ Tarihi - 1187
Kurucusu - Alp Tegin
Baþkenti - Gazne
Dili - Farsça
Devlet Baþkaný - Tegin, Sultan


          Gazneliler Devleti adýný, Doðu Afganistan'da bulunan baþkentleri Gazne'den almaktadýr. Ayrýca hükümdarlýk hanedanýnýn kurucusundan dolayý Sebük Teginliler veya lâkaplarýndan dolayý Yemînîler diye de anýlýrlar.

          Sâmanoðullarý Devleti'nin (819-1005), daðýlmaya baþladýðý sýrada, bu devlette komutanlýk ve valilik yapan Türkler, bazý bölgeler de hâkimiyet kurmuþlardý . Bunlardan biride Horasan Emiri Alp Tegin'dir. Alp Tegin Doðu Afganistan'daki Gazne þehrini ele geçirerek, Gazneli Devleti'nin ilk temellerini atmýþtýr 963). Alp Tegin'in ölümünden sonra yerine geçen oðullarý ayný baþarýyý gösteremeyince, Türkler Alp Tegin'in komutanlarýndan Sebük Tegin'i baþa geçirdiler (977). Sebük Tegin 'in baþa geçmesiyle, Gazneliler Devleti hükümdarlýðýn babadan oðula geçtiði bir hanedanýn idaresine girmiþtir. Nitekim Sebük Tegin'in ölümüyle birlikte tahta oðlu Mahmut geçti. Gazneli Mahmut zamanýnda, devlet en parlak devrini yaþadý.

          Türk tarihinde sultan unvanýný ilk defa Gazneli Mahmut kullanmýþtýr. Gazneli Mahmut 1001-1027 tarihleri arasýnda Hindistan'a 17 sefer düzenleyerek, Kuzey Hindistan'ý topraklarýna kattý. Bölge Ýslâmlaþtý ve böylece Pakistan devletinin temeli atýlmýþ oldu.

          Gazneli Mahmut'un ölümü üzerine (1030) yerine geçen Sultan Mesut, babasý gibi dirayetli deðildi. Selçuklu tehlikesinin artmasýna raðmen, O Kuzey Hindistan'a sefer düzenlemiþti. Nihayet Dandanakan Savaþý'nda Selçuklular karþýsýnda büyük bir yenilgiye uðradý. Topraklarýný kaybederek Hindistan'a çekilmeye mecbur kaldý. Sultan Ýbrahim zamanýnda devlet Selçuklu hâkimiyetine girdi (1059). Afgan asýllý Gurlular, 1187 tarihinde Gazneli Devleti'ni ortadan kaldýrdýlar.[/font][/size][/b]


MiM

Gazneliler Devleti Hükümdarlarý

            1) Alp Tegin (961-962)
            2) Ebu Ýshak Ýbrahim (962 - 965)
            3) Bilge Tegin (965 - 971)
            4) Piri Tegin (971 - 976)
            5) Sebük Tegin (976 - 996)
            6) Ýsmail (996 - 997)
            7) Gazneli Mahmud (997 - 1030)
            8) Celalu'd Devle ve Cemalu'l-Ebu Ahmed Muhammed (? - 1041)
            9) I.Sultan Mes'ud (1030 - 1040)
          10) Sultan Mevlud (1040 - 1048)
          11) II.Sultan Mes'ud (1048 - 1049)
          12) Sultan Ali (1049 - 1051)
          13) Sultan Abdürreþid (1051 - 1052)
          14) Sultan Tuðrul (Mütegallibe) (1052 - 1053)
          15) Sultan Ferk-Zad (1053 - 1059)
          16) Sultan Ýbrahim (1059 - 1099)
          17) III. Sultan Mes'ud (1099 - 1115)
          18) Sultan Þir-Zad (1115 - 1116)
          19) Sultan Arslan Þah (1116 - 1117)
          20) Sultan Behram Þah (1117 - 1152)
          21) Sultan Husrev Þah (1152 - 1160)
          22) Sultan Husrev Melik (Melik Þah) (1160-1187)


http://img508.imageshack.us/i/5ee5d5929732dc887724e48.jpg/][/URL]
Gazneliler Devleti Haritasý


memnune


Yukar git