Haziran 25, 2019, 05:34:22 ÖÖ
Haberler:

Üstlerinde kanatlarýný aça-kapata uçan kuþlarý (hiç) görmediler mi? Onlarý (havada) rahmân olan Allah'tan baþkasý tutmuyor. Þüphesiz O her þeyi görmektedir. (Mulk -18)

Karahanlýlar Devleti

Baţlatan MiM, Ekim 15, 2009, 05:09:11 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

MiM

Ekim 15, 2009, 05:09:11 ÖS Last Edit: Ekim 15, 2009, 05:14:59 ÖS by MiM
Karahanlýlar Devleti

http://img203.imageshack.us/i/5ee5d5929732dc887724e48v.jpg/][IMG]http://img203.imageshack.us/img203/5360/5ee5d5929732dc887724e48v.jpg[/img][/URL]

KuruluĂľ Tarihi - 840
Yýkýlýþ Tarihi - 1041
Kurucusu - Bilge KĂĽl Kadir Han
BaĂľkenti - KaĂľgar
Dili - Türkçe, Arapça
Devlet BaĂľkanĂ˝ - Han


         KarahanlĂ˝lar, daha önceki TĂĽrk devletlerinden farklĂ˝ olarak, hĂĽkĂĽmdarlarĂ˝n ve halkĂ˝nĂ˝n çoĂ°unluĂ°unun MĂĽslĂĽmanlýðý seçtiĂ°i ilk TĂĽrk devletidir. Bu sebeple TĂĽrk tarihi içerisinde KarahanlĂ˝larĂ˝n özel bir yeri ve önemi vardĂ˝r. Hâkaniye ve Ăťlig-Hanlar adlarĂ˝yla da anĂ˝lan KarahanlĂ˝lar Devleti, baĂľta Karluklar olmak ĂĽzere ÇiĂ°il, YaĂ°ma ve TuhsĂ˝ gibi TĂĽrk BoylarĂ˝na dayanĂ˝yordu. Karluklar, Balasagun merkez olmak ĂĽzere Yedi-su bölgesinde bir devlet kurmuĂľlardĂ˝. Karluk yabgusu, baĂ°lĂ˝ bulunduĂ°u Uygur Hakanlýðý'nĂ˝n 840 yĂ˝lĂ˝nda KĂ˝rgĂ˝zlar tarafĂ˝ndan yĂ˝kĂ˝lmasĂ˝ ĂĽzerine istiklâlini ilân etti. Kendisini TĂĽrk hakanlarĂ˝nĂ˝n yasal halefi sayan yabgu Karahan unvanĂ˝nĂ˝ aldĂ˝.

         KarahanlĂ˝larĂ˝n ilk hĂĽkĂĽmdarĂ˝ olarak bilinen Bilge KĂĽl Kadir Han, Maverâünnehir'deki SâmanĂ® devleti ile mĂĽcadelelerde bulundu. OĂ°ullarĂ˝ndan Arslan Han ulu hakan olarak Balasagun'da, OĂ°ulcak Kadir Han ise Talas'ta oturdular. Kadir Han 893'te baĂľkenti KaĂľgar'a nakletti. 920 yĂ˝lĂ˝nda KarahanlĂ˝larĂ˝n baþýna Satuk BuĂ°ra Han geçti. 932 yĂ˝lĂ˝nda Satuk BuĂ°ra Han Ăťslâmiyet'i resmĂ® din olarak kabul etti. Bu tarihten sonra AbdĂĽlkerim Satuk BuĂ°ra Han adĂ˝yla anĂ˝ldĂ˝. Ancak KarahanlĂ˝lar sĂ˝nĂ˝rlarĂ˝ içersindeki halkĂ˝n tamamĂ˝yla Ăťslâmiyet'i seçmesi Satuk BuĂ°ra Han'Ă˝n oĂ°lu BaytaĂľ zamanĂ˝nda gerçekleĂľmiĂľtir.

         KarahanlĂ˝lar HĂĽkĂĽmdarĂ˝ Ebu Nasr Ahmed zamanĂ˝nda, kardeĂľi Ăťlig Nasr tarafĂ˝ndan Samaniler devletine son verildi (999). Ebu Nasr Ahmed Abbasi halifesi tarafĂ˝ndan bir Ăťslâm hĂĽkĂĽmdarĂ˝ olarak tanĂ˝nan ilk KarahanlĂ˝lar hanĂ˝ olmuĂľtur. KarahanlĂ˝lar Devleti'nin sĂ˝nĂ˝rlarĂ˝ Balasagun, Ă–zkent ve TarĂ˝m HavzasĂ˝'nĂ˝n batĂ˝ kĂ˝smĂ˝ ile Karakurum daĂ°larĂ˝ dolaylarĂ˝na kadar geniĂľlemiĂľti. GĂĽneyde Gazneliler ile komĂľu oldular ve mĂĽcadele ettiler. Ancak hanedan arasĂ˝nda çýkan anlaĂľmazlĂ˝k neticesinde devlet DoĂ°u ve BatĂ˝ olmak ĂĽzere ikiye ayrĂ˝ldĂ˝ (1041). DoĂ°u KarahanlĂ˝larĂ˝n baþýnda Tamgaç BuĂ°ra Han; BatĂ˝ KarahanlĂ˝larĂ˝n baþýnda ise Ahmet Arslan Han bulunuyordu.

         DoĂ°u KarahanlĂ˝lar Devleti (1041-1211): DoĂ°u KarahanlĂ˝lar Devleti'nin sĂ˝nĂ˝rlarĂ˝ KaĂľgar, Fergana, BalkaĂľ gölĂĽ civarĂ˝na kadar uzanmaktaydĂ˝. Devletin merkezi zaman zaman Balasagun, Talas ve KaĂľgar Ăľehirleri olmuĂľtur. DoĂ°u KarahanlĂ˝lar Devleti'nin ilk hĂĽkĂĽmdarĂ˝ sayĂ˝lan Tamgaç BuĂ°ra Han âdil ve dindar bir kiĂľi olarak tanĂ˝nmaktaydĂ˝. Yusuf Has Hacib'in yazdýðý Kutadgu Bilig bu hĂĽkĂĽmdara sunulmuĂľtur. DoĂ°u KarahanlĂ˝lar Devleti 1090 yĂ˝lĂ˝nda Selçuklulara baĂ°landĂ˝. Devlet 1133 yĂ˝lĂ˝nda MoĂ°ol asĂ˝llĂ˝ KarahĂ˝taylarĂ˝n hâkimiyetine girdi. Bu durum 1211'e kadar devam etti. Bölgenin tamamĂ˝ Cengiz Han tarafĂ˝ndan istilâ edildi.

         BatĂ˝ KarahanlĂ˝lar Devleti (1041-1212): BatĂ˝ KarahanlĂ˝larĂ˝n sĂ˝nĂ˝rlarĂ˝ batĂ˝da Aral gölĂĽnden doĂ°uda Çimkent ve Ă–zkent'e kadar uzanmaktaydĂ˝. Devletin baĂľkenti önceleri Ă–zkent idi. Daha sonra Semerkant ve Buhara devletin merkezleri olmuĂľtur. Ăťlk hĂĽkĂĽmdarlarĂ˝ Ahmet Arslan Han idi.

         BĂĽyĂĽk Selçuklu SultanĂ˝ MelikĂľah bir KarahanlĂ˝lar prensesi ile evlenerek iki devlet arasĂ˝nda akrabalĂ˝k kurdu ve böylece KarahanlĂ˝larĂ˝ kendisine baĂ°ladĂ˝ (1089). SelçuklularĂ˝n Katvan Savaþý'nda yenilmesiyle beraber BatĂ˝ KarahanlĂ˝lar da Karahitay hâkimiyetine girmiĂľti (1141). HarezmĂľahlar bölgedeki MoĂ°ol hâkimiyetine son vermiĂľ, son KarahanlĂ˝lar hĂĽkĂĽmdarĂ˝ Osman Han'Ă˝ da ortadan kaldĂ˝rarak, bu devleti yĂ˝kmýþlardĂ˝r (1212).[/font][/size][/b]

MiM

Karahanlýlar Devleti Hükümdarlarý

            1) Bilge KĂĽl Kadir Han (840-880)
            2) OĂ°ulcak Han ve Arslan Han (880-920)
            3) AbdĂĽlkerim Satuk BuĂ°ra Han (920 - 958)
            4) BaytaĂľ Musa Han (958 - ?)
            5) Nasr Bin Ali Han (? - 999) (Halife MĂĽslĂĽman devlet olarak KarahanlĂ˝larĂ˝ tanĂ˝dĂ˝.)
            6) I. Ahmed Han (999 - 1017)
            7) Mansur Han (1017 - 1024)
            8) II. Ahmed Han (1024 - 1031)
            9) Yusuf Han (1031 - 1032)
          10) SĂĽleyman Arslan Han (1032 - 1041)http://img129.imageshack.us/i/5ee5d5929732dc887724e48.jpg/][/URL]
Karahanlýlar Devleti Haritasý