Haziran 26, 2019, 10:02:15 S
Haberler:

Oraya atýldýklarýnda, onun kaynarken çýkardýðý uðultuyu iþitirler. (Mulk -7)

Daraldýnýzmý?OKUYUN LÜTFEN

Balatan bardak, Ekim 14, 2009, 09:25:38 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

bardak
Ve sen yine denendiðinde

ve yine kalbin daraldýðýnda

ve yine bütün kapýlar yüzüne kapandýðýnda

ve yine ne yapman gerektiðini bilemediðinde...

Uzun uzun düþün ve hatýrla yaratanýný!

Allah kuluna kâfi deðil mi?

(Zümer/36)

MiM

eyvallah ablacým, teþekkür ediyorum.
güzel paylaþýmdý. yüreðinize saðlýk.

GüLRaNa

                             el-ÝNÞÝRÂH

--------------------------------------------------------------------------------

"Ýnþirâh" açýlmak, geniþlemek, sevinmek manalarýna gelir. Duhâ sûresinden sonra Mekke'de inmiþtir. 8 (sekiz) âyettir. Bu sûrede Peygamberimizin, çocukluðunda risalete hazýrlamak üzere kalbinnin açýlýp arýtýlmasýndan söz edilmektedir. Ayrýca, onun getirdiði dindeki kolaylýklara dikkat çekilerek Allah'a þükretmeye teþvik edilmektedir.

Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ýn adýyla.

1. Biz senin göðsünü açýp geniþletmedik mi?

2. Yükünü senden alýp atmadýk mý?

3. O senin belini büken yükü .

4. Senin þânýný ve ününü yüceltmedik mi?

5. Elbette zorluðun yanýnda bir kolaylýk vardýr.

6. Gerçekten, zorlukla beraber bir kolaylýk daha vardýr.

7. Boþ kaldýn mý hemen (baþka) iþe koyul,

8. Yalnýz Rabbine yönel.Sadakallahülazim.                 
         Sevgili bardak paylaþýmýn çok güzel kardeþim.. bende daralýnca  bunu okuyorum muhteþem bi sonuç görüyorum.     
                   

...Tefekkür...

RABBÝM yüreklere inþirah,inþirah,inþirah....

Amin,Ecmain...

RABBÝM'in kelamýnýn üstüne, baþka söze ne hacet....

Sevgili bardak ve GüLRana ...

Teþekkürler...

RABBÝM razý olsun..
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

bardak

Katkýlarýnýz için Allah RaZý mübarekler...

El ele tutuþunca daralmalarýn bile çarelerini buluyoruz inþallah... ;)

vuslat_ebedi82

Ellerinize saðlýk...... Bildiðimiz ama hatýrlamakta hep aciz kaldýðýmýz þeyler.....Rabbim daraltmasýn inþ.... ;) ;) ;)

Bevadih

Her ne olursa olsun....ALLAH kuluna kâfi deðil mi?....Bu ayeti idrak etsek sadece hayatýmýz düzene girer,ne gam ne kader....

eyvallah der geceriz....Ama....! Rabbim bizi bize býrakma...

eyvallah arkadaþlar...Rabbim razý olsun....

Yukar git