Temmuz 16, 2019, 12:36:01 S
Haberler:

O, gökleri görebildiðiniz bir direk olmaksýzýn yarattý, sizi sarsmasýn diye yere de ulu daðlar koydu ve orada her çeþit canlýyý yaydý. Biz gökyüzünden su indirip, orada her faydalý nebattan çift çift bitirdik. (Lokman -10)

En iyi dostum, BENÝM!

Balatan senarist081, Mays 29, 2009, 10:48:59 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

senarist081Ara sýra kendinizi dinlemeye de zaman ayýrýyor musunuz? Bazen en uçuk fikirler gelmiyor mu aklýnýza? Aþk, meþk ve adý konuluþ bir çok içgüdüsel ve sebepsiz þey arasýnda bazen kendinize de zaman yýrdýðýnýz olur mu? Bazen lambayý kapatýp, ses çýkaran bütün nesneleri ve çevrenizdeki herkesi susturduktan sonra kendi kendinizi dinler misiniz siz de?

Gece karanlýðýnda çýkýp þehrin sessiz yollarýnda yürür müsünüz? Ya da balkona çýkýp karanlýkta kendi karanlýðýnýzýn aydýnlandýðýný görmek için çabalar mýsýnýz? Çevrenizde aradýðýnýz mutluluklarýn aslýnda sizin içinizde olduðunu hissettiniz mi hiç? Yorgunluðunuzun hat safhaya ulaþtýðý anlarda dinleneceðiniz vahaya bir dakikalýk düþünme mesafesinde olduðunuzu okudunuz mu zihin haritanýzda?

Aþka, sevgiye, dostluða ve anlayýþa olan susuzluðunuzu dindirmek için düþünce ýrmaðýndan bir damla yudumlayarak gidermek gelmedi mi hiç aklýnýza? Bütün bütün herkesin sizi dýþladýðýnda, geceleri korkusunu üstünüze saldýðýnda, gündüzleri insan kalabalýklarý sizi boðarcasýna üstünüze aktýðýnda “ben dimdik buradayým ve sizin hepinize karþý koyacak gücün sahibi benim!” diyebildiniz mi hiç?

Yalnýzlýðýn tadýna vardýnýz mý? Düþüncenin gücüne ulaþtýnýz mý? En büyük korkunuzun üzerine basýp “yendim seni” diyebilecek kadar cesaret sarhoþu oldunuz mu hiç? Sizin dýþýnýzda geliþen eylemler yüzünden boðazýnýza gelip düðümlenen her neyse bir hýþýmla tükürdünüz mü? Burnunuzun direði sýzlarken göz yaþlarýnýza “dur, ben ancak mutluluktan aðlarým” diyebildiniz mi?

Ýçinizden size istediklerinizi yapamayacaðýnýzý söyleyen sese “kes sesini” dediniz mi var gücünüzle? Kulaklarýnýza gelen sinek výzýltýlarýnýn “sen yapamazsýn” deyiþlerine “bekle ve gör, en iyisini henüz yapmadým” deme kararlýlýðýný gösterdiniz mi hiç?

Eðer bunlarýn hepsini yaptýysanýz büyük ihtimalle yalnýz kalmýþsýnýzdýr. Kazancýnýz ise sizi öbür dünyada bile yalnýz býrakmayacak bir dosttur. Kendini bilene bütün dünya engel olmaya kalksa ne yazar? Kendiyle konuþan ne zaman kendine bir dost arar? En iyi dostunuz yine kendinizsiniz. Kendinizi ihmal ederseniz, yine kendinizi kaybedersiniz.

AlntDinçer AYDÝÇ


Bevadih

Güzeldi...altý çizilesi cümleler vardý ..payýma düþeni aldým sanýrým...

eyvallah Muaz bin cebeL....

vuslat_ebedi82

Hoþ cümleler hoþ kelimer var VESSELAM............ :o :o :o Rabbim kendimizi kaybettirmesin............ Ellerinize saðlýk....... Dost'la kalýn Dost'suz kalmayýn inþ.........

SeLMa

Tesekkür ederim TARIK abi..çok hos bir yaziydi..

inSan ne yaparsa kendine eder, tek hakiki ,samimi, sadik dost ALLAH tir..

inSan kiligindaki"ler ise kimi zaman gerçek ..kimi zaman yalandir ... en azindan genelde bir menfaat vardir isin ucunda..

ya para..ya muhabbet susuzlugu..ya ilgi beklentisi... ve çogu zaman bunlar alinip verildigi halde hüsran ile biten son ..!

evet katiliyorum en iyi dostum , BENiM !

Yukar git