Haziran 17, 2019, 11:14:14 S
Haberler:

Rahmân olan Allah'a karþý þu size yardým edecek askerleriniz hani kimlerdir? Ýnkârcýlar ancak derin bir gaflet içinde bulunmaktadýrlar. (Mulk -19)

Çalýþan Annenin Çocuðu Daha Saðlýksýz...

Balatan liprade, Ekim 11, 2009, 08:22:42 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

liprade

Çalýþan Annenin Çocuðu Daha Saðlýksýz

Londra'daki Çocuk Saðlýðý Enstitüsü tarafýndan yapýlan araþtýrmaya göre, çalýþan annelerin çocuklarý daha az taze sebze ve meyve yiyor ve ayrýca daha az egzersiz yapýyorlar.

Journal of Epidemiology and Child Health isimli dergide yayýnlanan ve Londra'daki Çocuk Saðlýðý Enstitüsü tarafýndan yapýlan araþtýrmaya göre, çalýþan annelerin çocuklarý daha az taze sebze ve meyve yiyor ve ayrýca daha az egzersiz yapýyorlar. Diðer çocuklardan günde en az 2 saat daha fazla televizyon izliyor. Ancak öðünler arasýnda daha fazla þekerli ve gazlý içecekler içiyor.

5 yaþ grubundan 12 bin 500'den fazla çocuk üzerinde yapýlan araþtýrmada, annelere çalýþma saatleri, çocuklarýnýn beslenmesi, egzersiz seviyeleri ve evde yaptýklarý aktiviteler hakkýnda sorular soruldu.

Annelerin üçte biri çocuklarýnýn doðumundan itibaren çalýþmazken çalýþan annelerin ise haftada ortalama 21 saatlerini iþte geçirdikleri belirtiliyor. Anneleri tam veya yarý zamanlý çalýþan 5 yaþýndaki çocuklarýn yemekler arasýnda þekerli içecekler tüketmeye daha eðilimli olduklarý bulundu. Ayrýca, bu çocuklarýn televizyon ya da bilgisayar baþýnda 2 saatten daha uzun süre geçirdikleri, anneleri evde oturan çocuklarýn ise bu aktivitelere daha az zaman ayýrdýklarý tespit edildi. Ayrýca, çalýþan annelerin çocuklarý okula arabayla giderken, diðer çocuklar ise yürüyerek ya da bisikletle gidiyorlar.

Araþtýrmayý yapan ekipten Prof. Dr. Catherine Law, "Biz hiçbir þekilde anneler çalýþmasýn demiyoruz. Biz bu araþtýrmayý, anaokullarýnda ve kreþlerde, çocuklara daha iyi bakýlmasý için yaptýk" dedi.


Zaman
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

Yukar git