Haziran 25, 2019, 01:31:05 ÖÖ
Haberler:

Fakat daha görmeden Rablerinden (azabýndan) korkanlara gelince, onlar için gerçekten hem baðýþlanma hem de büyük mükâfat vardýr. (Mulk -12)

Arka sýra haylazlarý önde tedavi ediliyor

Baţlatan ,,,, Ekim 11, 2009, 04:16:52 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

,,,

Yaramaz, tembel, dersi kaynatan öðrencilere ´uzman´ yardýmý. Sýnýflarda arka sýraya oturtulan haylazlar için geliþtirilen projeyle artýk ön sýralar onlarýn

Öðrenme güçlüðü çektikleri için sýnýfýyla uyum saðlayamayan, baþarýsýz olan çocuklara özel proje... Çocuk Geliþim Uzmaný Þenay Yýlmaz, 3 yýlda 58 okulda 250 öðrenciyi eðitime kazandýrdý. Özel eðitim çalýþmalarýna baþladýðý 2000 yýlýndan beri en çok talebin çocuklarý ´arka sýralarda´ oturan velilerden geldiðini fark eden Yýlmaz, Ýstanbul´un Anadolu yakasý´nda Milli Eðitim Bakanlýðý´nýn izniyle uygulamaya soktuðu projde 250 öðrenciyi ´ön sýralar´a geçirmeyi baþardý. Genelde yaramaz, tembel ve sorunlu olarak düþünülen çocuklarýn ön sýradakileri rahatsýz etmemeleri için arka sýralara itildiðini belirten Yýlmaz, projeyi anlattý:

Kiþiye ´ÖZEL´ sýnav

Çocuklarýn eðitim sisteminden uzaklaþmadan baðýmlýlýk, suça meyil, kiþilik bozukluklarý yaþamadan iyi bir eðitimle baþarýlý olabileceklerini kanýtlamak istedik. Bunu baþardýk da. Bu, ön sýraya geçtik, sorun çözüldü demek deðil. Her sýnýfý sindire sindire ve baþarma duygusunu öðrenerek geçmesi esas. Öðretmenle birlikte müfredata uyarak öðrenciye özel yýllýk plan çýkarýlýyor. Yazýlý ve sözlü dönemleri, telefon ya da mail üzerinden iletiþim kurularak o dönemlere has çocuða özel sýnavlar hazýrlanýr ve öðretmenle paralel çalýþýlýyor.

Arkadaþlarýnýn haberi yok


ÞENAY Yýlmaz, sorunlu çocuðun arkadaþlarýnýn ve diðer kiþilerin bu uygulamanýn onun için yapýldýðýný bilmediðini, sadece sýnýf öðretmeni, rehber öðretmen ve müdürün bilgisinin olduðunu söyledi. Projenin en hassas kiþisinin sýnýf öðretmeni olduðunu belirten Yýlmaz, ´Sýnýf öðretmeni, ince hassas bir çizgide. Kilit yerde. Kapýlarýný açan öðretmenlerle çok güzel sonuçlara imza atýyoruz. Kapýlarýný kapayan öðretmenler yüzünden ise çocuklara hiçbir þekilde ulaþamýyoruz´ diye konuþtu.

Otistikler de sorunsuz okuyor

ÝSTANBUL´un Anadolu yakasýndaki 58 ilköðretim okulunda 250 çocuk üzerinde uygulanan bu çalýþmayla, öðrenim güçlüðü raporu bulunan çocuklarýn bu raporlarýnýn kaldýrýlmasý saðlandý. Otizm tanýlý olup eðitim-öðretim hayatýna devam eden çocuklarýn yüzde 60´ýnýn artýk sorunsuz bir okul hayatý geçirdiklerini de ifade eden Þenay Yýlmaz, ´Hiperaktivite tanýlý çocuklarýmýzdan yüzde 77´nin kaynaþtýrma raporu kalktý. IQ seviyesi 70 civarýnda olan öðrencilerden yüzde 20´si ise OKS´yi (Ortaöðretim Kurumlarý Sýnavý) kazandý´ dedi.

Kaynak:Aksam


Okul yýllarýnda genelde hep arka sýralarý tercih etmiþimdir ama bu istatistik ve haberlerle benim yakýndan uzaktan ilgim yok :D


Bevadih

Çok gĂĽzel uygulamalar ve geç kalĂ˝nmýþ tabiki...inĂľallah  uygulama dĂĽzenli olur....teĂľekkĂĽrler...

Bu arka sĂ˝ra  konusunda  yanlĂ˝z deĂ°ilsiniz..:)

6 arkadaĂľtĂ˝k... arka sĂ˝ra  bize parselleydi sanki...her sene  kimse bizim yerimize  oturma cesaretini gösteremezdi:) ama tembel deĂ°ildik..:) dersi kaynatĂ˝rdĂ˝k o ayrĂ˝ ....GĂĽzel ,özlenesi gĂĽnlerdi...