Temmuz 17, 2019, 08:36:58
Haberler:

Sözünüzü ister gizleyin, ister açýða vurun; bilin ki O, kalplerin içindekini bilmektedir. (Mulk -13)

“Kur’an okumakta insanlar üç kýsma ayrýlýr:

Balatan ,,,, Eyll 26, 2009, 06:45:59 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

,,,

“Kur’an okumakta insanlar üç kýsma ayrýlýr:

1. Dili hareket eder; fakat neler söylediðinden, kalbinin haberi yoktur.

2. Baþkasýndan duyup dinler gibi, dilinin okuduðunu kalbi dinler ve anlar. Ýþte bunlar ashâb-ý yemîndir (kýyâmet günü amel defterini sað taraflarýndan alacak olanlardýr); yani bu derece, ebrâr (iyiler) zümresinin derecesidir.

3. Kalpleri dillerine deðil, dilleri kalplerine tâbi  ve ona tercüman olur. Bu da mukarreblerin (Allâh’a yakýn olan velîlerin) makamýdýr. Binâenaleyh lisânýn kalbe hocalýk etmesiyle, kalbin emrinde olup ona tercümanlýk etmesi arasýndaki fark, cidden büyüktür.”


(Ýmâm Gazâlî k.s. Ýhyâu Ulûmiddîn)sadakat.net/forumBevadih

Kur'an okuyup ta boðazlarýndan aþaðýya inmeyenler gibi olmamýza iizn verme Rabbim...

teþekkür ederiz...


Týlsým-ý Muðlak

lafýz - mana - maksad
tilavet - meal - tefsir....
çok güzel üçlemiþ ARO....


HAdeKa

iþte iþte iþte ablam benim de gözüme nasýl battý bilemezsin ama konuyu okumadým diye yoruma yazmak istemedim,

yorumlarý okudum sadece.. tesekkur ederim ablam


"Tutalým ki Dikenim.. Hem de Kötü Bir Diken.. Ama Nihayetinde GüLLerLe Bir Aradayým…" [Hz. Mevlana]

Yukar git