Haziran 24, 2019, 07:50:36 S
Haberler:

Fakat daha görmeden Rablerinden (azabýndan) korkanlara gelince, onlar için gerçekten hem baðýþlanma hem de büyük mükâfat vardýr. (Mulk -12)

Gönül gönülü ister!..

Balatan mis@fir, Ekim 09, 2009, 04:25:55

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

mis@fir

Rifat OKYAY


Gönül gönülü ister!..

Gönül iþlerine akýl ermez. Aþkýn, muhabbetin merdivenlerine adým atanlar ancak çýkacaklarý, gidecekleri yerleri düþünürler. Ama birer basamak, ama ikiþer, üçer, beþer basamak!...
Gönül Ýlâhî aþkýn, kudsî muhabbetin havuzuna düþmeye görsün, ancak onu oradan boðulmak kurtarabilir…
Gönül dilden, kalpten ve ruhtan tutmak ister. Elden tutanlarýn bu yolda baþarýlarý pek az, katkýlarý hiç yok gibidir…
Gönül ferman dinlemez derler, ama söz ve lâf dinler… Vedut ve Cemal pencerelerinden bakanlar elbette ki Rahman ve Rahimin kapýlarýndan içeri giriverirler…
Gönül çýðlýðý, baðýrtýyý çaðýrtýyý sevmez!... Sade sakin, mülâyemet ve mutakabat yolu gönül yoludur… Tefekkürü imanî sayfasýndan, kudsî bir marifet adýmýný kim gürültü ve patýrtýya býrakabilir ki?...
Gönül Allah kelâmýna aþýktýr…
Gönül Kur’ân’ýn hitabýna muhabbet duyar…
Gönül Resulullahýn ruhî muhatabiyetini sever, hisseder.
Gönül riyakârlýðý, gösteriþi, tasannu ve tekellüfü sevmez, sevemez ancak yalancý olur!..
Gönül hep bekleyen, sabreden ve kavuþandýr… Bekleten, acele eden ve ayrýlanlarýn gönülle iþi olmaz.
Gönül Kâbe’nin duvarý ya da örtüsü deðildir… Gönül bir Amud-u Nuranînin aþýðý ve sevgilisidir, mahbub-u ezelisidir.

Gönül sevgilisine duyduðu aþktan dolayý bulut perdesini güneþin yüzüne çekmeyeceði gibi Ýlâhî aþkýndan dolayý Cemalullah’a perde olan her þeyi muhabbetine engel oluyor diye elinin tersiyle iter, reddeder.

Gönül kalbî ve ruhî hazlarý ancak Allah içinse kabul eder… Ancak serbest piyasada dolaþan haliyle “Þeklen ve göstermelik” olanlarý reddeder!..
Gönül tatlýdan yanadýr… Acý konuþmaz ve dinlemez!... Gönül için tepsiye gerek yoktur ona bir dilim “dil tatlýsý” kâfidir…
Gönül taht-ý revana deðil, kendi gayreti ve ayaklarýyla bineceði, ineceði bineklere, araçlara muhtaçtýr… Ona hedefe götürecek gerçek muhabbet yolcularýnýn yoluna… Ve kendisine göre bir araca ihtiyaç vardýr…
Gönül kimseyi kimseye muhtaç etmeyen kimseden de yardým almayan sevgilere, muhabbet ve aþklara müþtaktýr…
Gönül dünyayý ve ahireti kucaklayýp taþýran bir izana, teraziye ve ölçüye hasrettir…


Gönül gönüle muhtaçtýr.


Gönül gönülü ister

kalpteniman

Gönül  çok mukaddes bir þeydir açýkladýðýnýz gibi, Allah Razý olsun kardeþ: Gönül incitmeyenler hem dünyada hem Ahirette huzurlu yaþama namzedidirler.
Hele yoktan var eden nimetlere garg eden h.z. Allahýn gönlünü kazanan bahtiyar kullara ne mutlu H.z. Allah c.c.
cümlemizi Onun yüceler yücesi olan gönlünü kazanan kullarýndan olmamýzý nasip etsin Ýnþaallah...

mis@fir

amin insaAllah..saolun,Allah c.c razi olsun..

Hüdai

Gönül nedir bilene gönül veresim gelir demiþ ya Koca Yunus Emremiz...
Gönül alýp gönül vermek dünyanýn en bahtiyar ticareti olsa gerek...
Zira o meclislerde Yüce Sultan'ýn varlýðý tecelli olur...
Yine Yunusumuzun ifadesiyle...

Yunus Emre der:Hoca!
Ýstersen var bin hacca
Hepisinden iyice
Bir gönüle girmektir...

Teþekkür ederiz efendim bu güzel konu için....
Allah razý olsun..

Yukar git