Haziran 25, 2019, 05:33:25
Haberler:

O ki, birbiri ile âhenktar yedi göðü yaratmýþtýr. Rahmân olan Allah'ýn yaratýþýnda hiçbir uygunsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görebiliyor musun? (Mulk -3)

sitenin görünümü hakkýnda...

Balatan MiM, Ekim 08, 2009, 03:59:39

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

MiM

bu arada önemli bir haber daha:

sadece ziyaretçilerin görebildiði resimsiz ilanlar vardý hani...
mesela baþlýðýnda aþk kelimesi olan konulara google amcanýn gönderdiði malum pislik reklamlar vardý... onlarýn tamamý kaldýrýlmýþtýr...

artýk kimseyi rahatsýz edecek bu tür reklamlar bir daha sitede yer almayacaktýr, bi iznillah...
bu hususta anlayýþ gösteren ve gerekli hassasiyeti taþýyan ve gereðini yapan sevgili fussilet hocaya ilanihaye teþekkürlerimi sunmayý da bir borç bilirim.

baþka sitelerde bu tür reklamlarý hatýrlattýðýmýzda bize kýrk dereden su getirip, olmadýk mazeretlerle iþi yokuþa süren ve kazanacaðý üç beþ kuruþ uðruna hassasiyetlerimizi ve bizi biz yapan deðerlerimizi feda edenlerinde bu vesileyle kulaklarýný çýnlatmýþ olalým.

serdengecti

sitenin tekiyle sýrf bu yüzden kavga ettim.
reklam engelleyici kullandýðýmdan buradaki reklamlarý pek görmedim.

liprade

Rabbim razý olsun Fussilet hocamdan ve sizden... Büyük bir hizmet bu...
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

GöNüLBaÐý


Þehadete Vurgunum

Ekim 10, 2009, 05:08:56 #49 Last Edit: Ekim 10, 2009, 05:19:43 by MiM


bende yapmýþtým kimse benimkini farketmedi bilee :'(

MiM

sevgili ruþen,
resimlerin güzel ablam... yalnýz bir iki hatýrlatmada bulunursam umarým alýnmazsýn.

1. fussilet yazýlarýný mümkün mertebe resmin sað alt kenarýna koymaða çalýþ.
2. renkli ve canlý resimler olmakla beraber, estetik açýdan göze çok hoþ duran, abur cubur renk kombinezonlarýndan uzak, bir mana ifade edecek tarzda resimler seçmeni arzu ederim.
3. resimlerin boyutlarý þu an sitenin ön yüzünde olan resimlerle ayný büyüklük ve ebatta olmasýna özellikle dikkat etmeni, aksi halde kompozisyon ne kadar güzel olursa olsun, ebadý uymayan bir resmi koyma þansýmýzýn olamayacaðýný bilmeni isterim ablam...

ama çok iyi gittiðini, çok güzel kompozisyonlar meydana getirebileceðine inanýyor ve þair ruhunla bunu baþarabilecek yegane kiþilerden biri olduðunu hassaten bilmeni isterim...

koyduðun tanýmlama sözlerini çok beðendiðimi de bu arada belirtmiþ olayým, teþekkürlerimle beraber...

ha gayret güzel ablam... sen çok daha iyi þeyler yapabilecek güçtesin.

GöNüLBaÐý

Alnt yaplan: MiM - Ekim 10, 2009, 05:18:47
sevgili ruþen,
resimlerin güzel ablam... yalnýz bir iki hatýrlatmada bulunursam umarým alýnmazsýn.

1. fussilet yazýlarýný mümkün mertebe resmin sað alt kenarýna koymaða çalýþ.
2. renkli ve canlý resimler olmakla beraber, estetik açýdan göze çok hoþ duran, abur cubur renk kombinezonlarýndan uzak, bir mana ifade edecek tarzda resimler seçmeni arzu ederim.
3. resimlerin boyutlarý þu an sitenin ön yüzünde olan resimlerle ayný büyüklük ve ebatta olmasýna özellikle dikkat etmeni, aksi halde kompozisyon ne kadar güzel olursa olsun, ebadý uymayan bir resmi koyma þansýmýzýn olamayacaðýný bilmeni isterim ablam...

ama çok iyi gittiðini, çok güzel kompozisyonlar meydana getirebileceðine inanýyor ve þair ruhunla bunu baþarabilecek yegane kiþilerden biri olduðunu hassaten bilmeni isterim...

koyduðun tanýmlama sözlerini çok beðendiðimi de bu arada belirtmiþ olayým, teþekkürlerimle beraber...

ha gayret güzel ablam... sen çok daha iyi þeyler yapabilecek güçtesin.


Yok alýnmadým ... Teþekkür ederim .. dikkat ederim dediklerinize.. Ben Denemelerimi size sunarým ... uygun olanýný ekleriz beraber .. karar veririz . sayýn MÝM abim...

liprade

2. ve 3. çalýþmalarý çok beðendim... Emeðinize saðlýk GöNüLBaÐý... Devamýný merakla bekliyorum/z...
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

GöNüLBaÐý

Liprade teþekkürLer ... devam edeceðim inþallah :) beðenmeniz daha bir teþvik eder beni ... Saðolun ... ama boyutlar küçük sanýrým 2 ve 3 te ... avatar olarak deðerlendirebilirsiniz ... :)

denge

Eline saðlýk Liprade ile ayný fikirdeyim 2 ve 3 güzel.


GöNüLBaÐý

Alnt yaplan: denge - Ekim 10, 2009, 04:13:23 S
Eline saðlýk Liprade ile ayný fikirdeyim 2 ve 3 güzel.


Teþekkürler ... annene de geçmiþ olsun Denge ablacýðým ... acil þifalar ...

...Tefekkür...

Rusenim çok  güzel olmuþ...

Resimlerle verilmek istenen mesajlar çok hoþ...

Ellerine yüreðine saðlýk kardeþim..
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

GöNüLBaÐý

Alnt yaplan: ...Tefekkür... - Ekim 10, 2009, 04:53:26 S
Rusenim çok  güzel olmuþ...

Resimlerle verilmek istenen mesajlar çok hoþ...

Ellerine yüreðine saðlýk kardeþim..
Teþekkürler ...

Yukar git