Temmuz 16, 2019, 12:11:21 S
Haberler:

De ki: (Sizi imana davet ettiðimiz) O (Allah) çok esirgeyicidir; biz O'na iman etmiþ ve sýrf O'na güvenip dayanmýþýzdýr. Siz kimin apaçýk bir sapýklýk içinde olduðunu yakýnda öðreneceksiniz! (Mulk -28)

ALLAH (c.c.) niçin görünmez???

Balatan SeLMa, Mays 02, 2008, 02:42:41 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

SeLMa

“Süphe yok ki gökLerde ve yerde mü'minler için (Allah'ýn varlýðýna dair) deLiLLer vardýr.” (Casiye:3)

Resim...............Ressam
Aslý..................Yaratan


Nasýl bir resim gördüðünüz zaman o resmi yapan bir ressam oldugunu kabul edersek kâinattaki resimlere de bakacak olursak kâinattaki varlýklarý da bir yaratanýn oldugunu kabul etmemiz gerekir.


Kâinattaki varlýklara (resimlere) bir bakalým:

Dünyamýz güneþin etrafýnda dönmektedir. Eðer dünyamýz güneþe biraz daha yakýn dönseydi yanacaktý.
Biraz daha uzak dönseydi donacaktý.
Dünyamýzý tam dengede döndüren kimdir? Bazen ufacýk füzelere ,uçaklara dahi hakim olamazken o akýl almaz hýz ve büyüklükteki yüz milyonlarca kütlenin (gezegen,yýldýz,nebula...  ) en ufak bir hata dahi yapýlmadan gezdirilmesine neden olan kimdir?

Parçalanan, yaþlanan, gezegenler, çürüyen bitki hayvan ve insanlar ile her yer (gökyüzü, yeryüzü) çöp pislik olacaðýna, bir düzen içinde çöpleri temizlik görevlilerine (kara delik, böcek, kurt,solucanlara...  ) toplatan kimdir?

Atmosferdeki su, karbondioksit, oksijen ve azotun devredilmesindeki ahengi, nizam ve intizami bildigimiz için, yagmur yerine “kezzap” adýný verdigimiz nitrik asitin yaðabileceði aklýmýza dahi gelmez, degil mi?

Oysa ki, atmosferin % 80'ini teþkil eden azot gazý, yýldýrým ve þimþeklerin tesiri altýnda oksijenle birleþir. Bu oksitlenme sonucunda, nitratlarýn meydana gelmesine yarayan azot oksitleri teþekkül eder. Yani ilmen, havadaki her elektriklenmede, nitrik asit yaðmurunun meydana gelmesi için bütün þartlar hazýrdýr....

Ancak þimþek çaktýðýnda , damla damla merhamet ve rahmet yaðar. Ve bize haddimizden fazla deðer veren yüce kudrete bütün mahlûkat sükreder.

Üzerimize her an kezzap yagabilmesinin mümkün oldugunu bilen kimya âlimi Prof. Dr. Arthur Macomb bu konuda sunlari söyler:

“Ne zaman þimþek çakýp gök gürlese, semâdan yaðmur yerine nitrik asit yaðacak diye soluðum kesilir, rengim kaçar, sýðýnacak bir yer ararým. Çünkü havada nitrik asit teþekkülü için bütün þartlar hazýrdýr.”

H2 + O = su ( söndürücü )
H (Hidrojen) yanýcý O (Oksijen) yakýcý

Yanýcý ve yakýcý iki madde bir araya gelince yangýna neden olacaðýna tam tersine , söndürücü olmaktadýr.Bunu ayarlayan kimdir?Diþ doktoru yýllarca okuyup makineler yardýmý ile takma diþler yapmaktadýr. Bu diþler kýrýlsa bize haber veremez.

Fakat binlerce senedir aðzýmýzdaki diþler çürümeye baýladýðý an alarm sistemi (sinir sistemi) ile bize haber vermektedir. Takma diþi doktor yapabiliyorsa çok daha ileri teknolojiye sahip aðzýmýzdaki diþleri yapan kimdir?

Aðzýmýzdaki diþlerin sýralanýsý: 32122123 = üst çene
32122123 = alt çene

Diþlerimizi böyle simetrik olarak dizen kimdir?Gazete yapraklarý ile ayný kalýnlýkta olan aðaç yapraklarý fabrika gibidir. Oksijeni alýr, karbondioksit verir, içinde damarlar vardýr, içinde yeþil renk veren klorofil maddesi vardýr .

Yapraðý “ oksijen fabrikasý” þeklinde yaratan kimdir?Ýnsanlar henüz ot ve suyla çalýþan karþýlýðýnda süt veren bir fabrika yapamamýþlardýr. Fakat milyonlarca senedir milyarlarca, çoðalan, yürüyen, büyüyen, duvarlarýndan (derisinden) faydalanýlan, makinelerden (etlerinden) yemek yapýlan sadece ot ve su karþýlýðýnda bize süt veren fabrikalarý yaratan kimdir?

Ýnsanlar, Cenâb-ý Hakk'ýn yarattýðý odundan ancak tahta, tahtadan masa ve sandalye gibi seyler yapabilmektedir. O Kadîr-i Mutlak ise odundan meyve yapýyor, yaprak ve çiçek çýkarýyor. Demek ki iþ odunda deðil, ustadýr.
Bir iplik fabrikasi düþünelim; irili, ufaklý, yürüyen, çoðalan, incecik fakat çok saðlam iplikler üreten bir fabrika. Insanlar nokta büyüklügünde böyle fabrikalar yapamamýþlardýr. Fakat binlerce çeþidiyle milyonlarca, bir yaratýcý tarafýndan yaratýlmýþtýr ; ipek böceði , örümcek!... O , kimdir?


Yaðmur gökyüzünden tane tane yagmaktadýr, damlacýklar birleþip sel olarak yaðmamaktadýr. Buna engel olan kimdir? Her yýl yaðan kar tanecikleri milyonlarcasýný her seferinde her biri ayri ayri desenlerle gökyüzünden bize yollayan, gökyüzünde birleþtirip çýð olarak göndermeyen kimdir?
Uzayýn akýl almaz derinlikleri içinde günesimiz gibi 200 milyar günesi ihtiva eden Samanyolu Galaksisi'nde yaþýyoruz. Samanyolu ise, varlýðý kanýtlanabilen en az 300 milyar galaksiden sadece bir tanesidir. Bu dev evreni düzen ve uyum içinde yaratan , yaþatan kimdir?“Dünyada hiçbir delil kalmasa bile, bir mikrobun hayati bana Allah'i ispat etmeye yeter. “ LUIS PASTEAUP

ALLAH (C.C) NÝÇÝN GÖRÜNMEZ

Eger Allah görünseydi imtihan diye bir þey kalmazdý.

Allah görülmeyecek ki o görülmeyen Allah'ý bulan insan mükâfat ( cennet ) kazanabilsin. Ayrýca daha Allah'ýn yarattýklarýný görememekteyiz:
Küçük seyleri göremeyiz : Mikrop ,atom , hücre....
Büyük seyleri (-n tamamýný ) göremeyiz: dünya, ay, okyanus...vs...

Özelliði görünmez olanlarý göremeyiz: Rüzgar, ýsýnlar

(alfa, beta, gama, ultraviyole, kýzýl ötesi...  ) ses-radyo dalgalarý, akýl, üzüntü, sevinç, elektrik...Bizim görme oranýmýz 1.000.000/3.5'tur. Yani çevremizde var olan 1000.000 varlýðýn sadece 3,5 unu görebiliyoruz...

O halde bizler daha Allah'in yarattýklarýný göremiyoruz.
Görülmeyen seyleri yaratan Allah'i hiç göremeyiz.

DAMRAM

görülmeyecek ki o görülmeyen Allah'ý bulan insan mükâfat ( cennet ) kazanabilsin. Ayrýca daha Allah'ýn yarattýklarýný görememekteyiz:
Küçük seyleri göremeyiz : Mikrop ,atom , hücre....
Büyük seyleri (-n tamamýný ) göremeyiz: dünya, ay, okyanus... nemegýne saglýk CANIM SAGOLASAN

kurtlarvadisi

mustafabaþaran

allah c.c. eserleriyle görülür.ama bizzat görmek dünya gözüyle mümkün deðildir.çünkü bu gözler ona müsayit deðildir.cennetde bizzat görülecektir.

serdengecti

bir ALLAH dostunun sözü var bu meseleyi açýklayan.

derki: ALLAH zuhurunun þiddetinden görünmez.


-hatice-

1- ALLAH niçin görünsün? Görünsün sen ona inanasýn, görünsün kabul edesin deðil mi? Görünene iman etmenin an­lamý nedir? Önemli olan görünmeyene inanmaktýr. Görünene iman etmek, hayvanlarýn da yapabileceði bir iþtir. Gördüðüne inanmýþsýn, böyle iman neye yarar ki? 2. ALLAH görünsün, yine dersen eðer sana þu söylenir; iman illa gözle mi olur? Ýman il­la bakmakla mý olur? Aklýn yerine gözü mü koyuyorsun? Kal­bin yerine bakýþlarý mý seriyorsun? Göz mü önemli yoksa kalp ve akýl mý? Hâlbuki iman konusu, kalp ve aklýn iþidir. Göz iman edemez ki! Ýman, tasdik ve onaylamaktýr. Gözle alakasý bine nazaran bir gibidir.

2- Görünsün, tamam görünsün. Yani Hâkim olan ALLAH, kâinatýn içine girecek ve biz mahkûmlarýn yanýnda olacak. Hâkimin, mahkûmlarýn arasýnda olduðunu kim görmüþ sen göreceksin? Padiþahýn piyade askerlerle yaþadýðýna kim þahit olmuþ sen þahit olasýn?

3-  Görünsün, senin o azgýn nefsin tatmin olsun diye görünsün. Nede deðerli bir duyunu tatmin ediyorsun. Ne de hoþ bir dava peþindesin. Baþka deðil de nefis davasý, nefis için görmek davasý, nefsi tatmin davasý. Doyuracak akýl ve kalbin varken iþ nefsi doyurmaya mý sýra geldi? Doyan bir nefsi kim görmüþ?

4- Tamam, görünsün. Sen bir sýnav/ imtihandasýn. Ve sýnavda;  "Hey!  Bana cevaplarý gösterin."  diye bir de baðýrýyorsun. Cevaplan verilen bir sýnav, nerde görül­müþ? Böyle olan bir sýnavýn sonucu ne kadar deðerlidir. Bu sýnavýn cevabý ALLAH deðil mi? ALLAH kendini gos-terecekse niçin bu sýnavý yapýyor? Sýnavda cevaplarý alan bir insan nasýl "ben bir sýnavdayým" diyebilir? Bu sýnavýn sonucu  acaba  ne  kadar  deðerlidir?  Sýnav  sorularýnýn cevaplarýný veren bir öðretmen, acaba çocuklara iyilik mi ediyor yoksa kötülük mü?

5- Görünsün. Öyle ya görünsün. Sýnav da ne diyorsun. Dünya baþýboþlar diyarý mý? Ne kadar deðerli fikirler peþindesin. Kendini sýnavda, imtihanda hissetmeyen; hayvan, ot ve taþtýr. Kendini onlardan mý onlarýn cinsin­den mi sanýyorsun? Sýnavdasýn dedik sana, hala an­lamýyor musun? Sýnav insanlar içindir. Hayvan ve otlara sýnav yapýlamaz. Yapýlmadýðý için onlarýn deðeri azdýr. Sen deðerlisin, hayvan deðilsin! Gerçi azgm nefsin EVET der, ama dese bile sen o deðilsin. Kendini þahin sanan kar­ga, sandý diye þahin mi oldu? "Ben sýnav mýnav tanýmam" desen de demesen de sen imtihandasýn!

6-  Ýlla da göreceðim diyorsun. Senin gözlerin her þeyi görüyor mu ki ALLAH'ý da göresin? Sen cevap ver?

7- Tamam. Ama bil ki bir þeyin görünmesi için bizim gözlerimizin görme eþiði ve frekanslarý arasýna girmesi lazým. Yani biz ne çok küçük frekanslarý ne de çok büyük frekanslarý görebiliriz. Ancak bir orta ve küçük mýntýkada görmemiz mümkündür. Bizim frekanslarýmýz düþük. Sen teleskoptan da daha iyi bir görme istiyorsun. îstemesen de sen busun, sen her þeyi göremezsin ve göremeyeceksin, sen maddesin.

8- Acaba kâinatlarý da mý gezdin? Süper novalan mý dolaþtýn? ^800 milyon  galaksinin  tümünü mü  gezdin? Dolaþtýn da mý görmedin? Gezdin de mi þahit olmadýn. Yani çok mu araþtýrdýn?                       

9-  Sen 25 saniye güneþe bakamazken, hatta kör olacak­ken o güçsüz ve basit gözlerin, tüm kâinatýn rabbini göre­cek, öyle mÝ? Sen karýncadan bir ton yük yüklenmesini bekliyorsun. Senin gözlerin o yükü taþýmaz, bunu benden iyi   biliyorsun.   Hz.   Musa'nýn   göremediðini   sen   mi göreceksin? Daðlarýn dayanamadýðý yüke (ALLAH'ý görme yüküne) sen ve senin gözlerin mi dayanacak? Nitekim Hz. Musa'nýn da daðý dayanamamýþtý, un ufak olmuþtu.

10- Bir þeyin görünmesi için onun zýddý olmalý. Yani beyazý,  ancak  siyahý  gördüðünde  anlar ve görürsün. Karanlýklar içinde yýldýzlarýn görünmesi, ancak renklerin­den, zýtlýklarýndan Ötürüdür. Onlar da siyah olsalardý, hiç yýldýzlar görünür müydü? AlÝah da böyledir. Zýddý yok ki görünsün, rakibi yok ki kýyaslýyasm, rengi yok ki renkli gözlerin onu müþahede etsin.

11- Resmin içinde ressamý gören olmuþ mu? Ressam, resmin içine sýðar mý? "Resmin içine portresini koysun" dersen O da olmaz. Cansýz portre neye yarar? O cansýz deðil ki cansýz portresini oraya koysun.

12- AlÝah senin gördüðün varlýklardan deðildir. Sen et­raftaki varlýklara benzeyen bir ilah düþünüyorsun. Oysa etrafta görünen hiçbir þey ilah olmaya layýk deðildir. Ben­zersiz olan bir varlýk sana görünürse onun çevrendeki varlýklara ya da baþka varlýklara benzemesi gerekir. Oysa biz dedik ya O benzersizdir.

13- Hz. Ali, bak ne diyor: "ALLAH,   •vatlýðýnýn zuhuru­nun þiddetinden görünmez." Demek ki o güneþ gibidir. Iþýðý   var,   yarattýklarý   var.   O   güneþ   gibidir   ýþýðýna dayanamazsýn. O hava gibi her yerde, ama sen göremez­sin. O ilim, ama sen ilmi eline alamazsýn. O rahmet hazi­nesi, rahmet hazineleri para hazinelerine benzemez. Rah­met görünmez. Rahmet sadece sezilir, sadece bilinir.

14- ALLAH sondur. Sonun baþlangýcýdýr. Dünyada onu görmekle sen, mahsul istiyorsun, ilkbaharda buðday biç­mek istiyorsun, oysa mahsul ahirettir. Dünyada bu tip is­tekler gerçekçi olamaz. Gerçek mahsul ALLAH'týr. Dünya da mahsul biçme yeri deðildir. Ekmek yeme ve þerbet iç­me mekâný hiç deðildir.

15- ALLAH'ý yanlýþ yerde arýyoruz. Cisim olsaydý bura­da aramaya hakkýmýz vardý. Sen onu bulmak istiyorsan kalbinde ara. Hem orasý kâinattan daha geniþtir. Ancak orasý onu alabilir. Çevre dardýr. Dar çevrede uçsuz bucak­sýz ALLAH olmaz.

16- Dikkat etmiþsen en üstün varlýklar görünmeyenler­dir. Akýl, ruh, sevgi ve daha nice en önemli þey görünmez. Hem bunlar maddeden daha kýymetlidir.  Bu varlýklar görünmez, çünkü onlar enerjidir, onlar ýþýktýr ve onlar nurdur. ALLAH ise en yüce olandýr. Önemliler görünmüyor­sa en önemli: olan ALLAH nasýl görünsün? Sözün anlamýný artýk sen tamamlarsýn.

17- Sen görünmemeyi bir suç sanýyorsun. Oysa görün­memek suÇ deðildir. Ýsteyen için, bir haktýr. ALLAH görün­müyorsa demek ki istememiþtir. Hem ALLAH görünmek zorunda da deðildir. Hak görünmemek fstiyorsa bundan doðal bir hak var mýdýr?

18- Bil ki ilim artmada, yeni canlýlar ve olgular bulun­mada ve arayýþ devam etmede. Biz insanlar, sonsuz bil­giye ulaþtýk da mý göremedik? Her þeyi bildik de mi onu kavrayamadýk?

Yukar git