Haziran 19, 2019, 06:56:51 S
Haberler:

Lokman, oðluna öðüt vererek: Yavrucuðum! Allah'a ortak koþma! Doðrusu þirk, büyük bir zulümdür, demiþti. (Lokman -13)

Hücredeki Akýl

Balatan DAMRAM, Ekim 05, 2009, 01:21:26 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

DAMRAM

[SIZE=4][FONT=Times New Roman]Bu durumda þunu kabul etmek gerekir ki, midedeki ya da kulaktaki herhangi bir hücre insandan kat kat daha bilgili olduðu ve bu bilgiyi en doðru ve en kusursuz þekilde deðerlendirebildiði için insandan çok daha akýllýdýr. [/FONT][/SIZE]
[SIZE=4][FONT=Times New Roman]Peki bu aklýn kaynaðý nedir? Nasýl olur da insan vücudundaki 100 trilyon hücrenin herbiri ayrý ayrý böylesine inanýlmaz bir akla, bilgiye ve beceriye sahip olabilir? Bunlar sonuçta atomlardan oluþmuþ ve bilinci olmayan yapýlardýr. Önümüze tüm elementlerin atomlarýný alýp farklý biçimlerde ve sayýlarda birbirlerine baðlayarak milyonlarca farklý molekül oluþtursak, yine de akýl elde edemeyiz. Bu moleküllerin büyük, küçük, basit ya da karmaþýk olmasý da birþey deðiþtirmez. Sonuçta, bilinçli olarak bir iþi organize edip baþaracak bir zihin asla ortaya çýkmaz. [/FONT][/SIZE]
[SIZE=4][FONT=Times New Roman]O zaman nasýl oluyor da, belli sayýdaki akýlsýz ve bilinçsiz atomun belli þekillerde dizilmesinden meydana gelen DNA molekülü ve onunla uyumlu olarak çalýþan enzimler bilinçli birçok iþler yapýp, hücredeki sayýsýz karmaþýk ve farklý iþlemleri kusursuz ve mükemmel olarak organize edebiliyorlar? Bunun cevabý çok basittir; akýl, bu moleküllerde ya da bunlarý içinde barýndýran hücrede deðil, bu molekülleri bu iþleri yapacak þekilde programlanmýþ olarak var edenin Kendisi'ndedir. Kýsaca akýl eserde deðil, o eseri yaratanda bulunur. [/FONT][/SIZE]
[SIZE=4][FONT=Times New Roman]En geliþmiþ bilgisayar bile, onu en ince ayrýntýsýna dek dizayn eden, tasarlayan, onu çalýþtýracak programlarý yazýp ona yükleyen ve kullanan bir akýl ve zekanýn ürünüdür. Ayný þekilde, hücre de, içindeki DNA ve RNA'lar da, bu hücrelerden oluþan insan da, kendilerini ve yaptýklarý iþleri yaratanýn eserinden baþka birþey deðildirler. Eser ne kadar mükemmel, kusursuz ve etkileyici olursa olsun, akýl her zaman o eserin sahibindedir. [/FONT][/SIZE]
[SIZE=4][FONT=Times New Roman]Masanýzýn üzerindeki deftere yazýlmýþ tek bir anlamlý cümle dahi görseniz, bunun yazarýnýn kim olduðunu merak edersiniz. Defter ile kalemin veya mürekkebin tesadüfen bir araya gelerek, rüzgarýn etkisiyle bu cümleyi yazdýðýný kesinlikle düþünmezsiniz. DNA'da ise milyarlarca bilgi söz konusudur ve bu bilgilerin her biri bir insan için son derece hayati öneme sahiptir. [/FONT][/SIZE]
[SIZE=4][FONT=Times New Roman]Peki ayný soruyu neden hücre için sormuyoruz? Defterinizdeki veya bilgisayarýnýzdaki bilgiler birileri tarafýndan oraya yazýlmýþ ise, bunlardan çok daha üstün ve ileri bir teknolojiye sahip olan DNA, kim tarafýndan en mükemmel þekilde tasarlanýp, yaratýlýp, kendisi de ayrý bir mucize olan minicik hücrenin içine özenle yerleþtirilmiþtir? Hem de binlerce yýl öncesinden günümüze kadar hiçbir özelliðini kaybetmeden. Bu satýrlarý okumanýz, görmeniz, nefes almanýz, düþünmeniz, kýsaca var olmanýz ve varlýðýnýzý sürdürmeniz için her an görev baþýnda olan bu hücrelerin kim tarafýndan ve niçin yapýldýðýný sormaktan daha önemli ne olabilir sizin için? [/FONT][/SIZE]
[SIZE=4][FONT=Times New Roman]Hayatta en çok merak etmeniz gereken, bu sorunun cevabý deðil midir sizce? Gökyüzüne baktýðýnýzda gördüðünüz Güneþ'ten, vücudunuzdaki DNA'larýnýza kadar herþeyde muhteþem bir tasarým, plan ve düzen vardýr. Bunlarýn herhangi birini tesadüflerin eseri saymak ise, kesinlikle kabul edilemez ve ciddiye alýnamaz bir iddiadýr. [/FONT][/SIZE]

kurtlarvadisi

Edeb

Yüce Yaradanýn sistemini anlatacak kelime bulmaktan aciziz...

Teþekkürler bu tefekküri paylaþým için sevgili DAMRAM
GÜL GÝBÝ OL...GÜL GÝBÝ KOK...GÜL GÝBÝ GÜL...GÜL GÝBÝ GEL...

Beni Bende Demen..

Ben Bende Deðilem..

Bir Ben Vardýr..Bende Benden Ýçerü..

Yukar git