Haziran 26, 2019, 10:12:08 S
Haberler:

Güzel davrananlar için bir hidayet rehberi ve rahmet olmak üzere (indirilmiþtir). (Lokman - 3)

...Zeytinyaðýnýn sýradýþý 7 kullanýmý...

Balatan Bevadih, Ekim 04, 2009, 04:53:57 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

Bevadih

Kalp hastalýklarýný önlemeden yaþlanmayý geciktirmeye; kolesterolü düþürmekten cildinizi nemlendirmeye kadar sayýsýz faydasý bulunan zeytinyaðýnýn sofralarda yeralmasýnýn yaný sýra farklý alanlarda da kullanýldýðýný biliyor muydunuz?

Reader's Digest Dergisi'nde yer alan haberde zeytinyaðýný traþ kreminden mobilya cilasýna kadar çok deðiþik alanlarda kullanýlabildiðini göreceksiniz:

1. Saçtan boyayý çýkarýr:
Evinizin duvarlarýný boyarken saçlarýnýz da mý boyandý? Bir parça pamuðu zeytinyaðýyla nemlendirerek ve saçýnýzý yavaþça ovalayarak saçýnýzdaki istenmeyen boyayý kolayca çýkarabilirsiniz. Ayný uygulamayý maskaranýzý çýkarýrken de yapabilirsiniz.

2. Kendi mobilya cilanýzý yapabilirsiniz:
Cilasý silinip giden mobilyanýzý eski haline getirmek için pahalý cilalar almanýza gerek yok. 2 ölçü zeytinyaðý ve 1 ölçü limon suyu ya da sirkeyi temiz bir sprey þiþesinin içine koyup çalkalayýn ve yüzeye fýþkýrtýn. Birkaç dakika bekledikten sonra temiz bir havlu kumaþ ya da kaðýt havluyla silerek temizleyin. Aceleniz varsa daha hýzlý sonuç elde etmek için zeytinyaðýnýzý þiþeden doðrudan kaðýt havlu üzerine dökün. Fazlalýðý baþka bir kaðýt havlu ya da emici bir kumaþ ile silerek temizleyin.

3. Saç nemlendiricisi olarak kullanýn:
Saçlarýnýz çöldeki çalýlar gibi kuru ve kýrýlgan mý? Saçýnýzýn kaybettiði nemi geri getirmek için yarým fincan zeytinyaðýný ýsýtýn ancak kaynatmayýn. Daha sonra bol bol saçýnýza uygulayýn. Saçýnýzý plastik bir poþetle örtün. 45 dakika bekledikten sonra þampuanlayýn ve iyice durulayýn.

4. Akneleri temizliyor:
Akneleri tedavi etmek için yüzünüze zeytinyaðý sürmeniz biraz kaçýkça görünebilir. Ancak halen birçok millet bunun iþe yaradýðýna inanýyor. 3 yemek kaþýðý zeytinyaðý ile 4 yemek kaþýðý tuzu macun kývamýna gelene kadar karýþtýrýn. Karýþýmý elinize parmaklarýnýza dökün ve yüzünüze uygulayýn. Birkaç dakika bekledikten sonra ýlýk sabunlu suyla güzelce yýkayýn. Bir hafta boyunca bunu her gün uygulayýn daha sonra ise bunu haftada 2 ya da 3 kez ile sýnýrlandýrýn. Cildinizde farkedilir geliþme olduðunu göreceksiniz.

5. Traþ kremi yerine kullanabilirsiniz:
Traþ kreminiz bittiyse sabunla ayný etkiyi yapmak için uðraþmayýn. Sabun cildinizde pütür pütür olabilir. Zeytin yaðý cildinizi kayganlaþtýrmanýn yanýnda nemlendiriyor. Gerçekte bunu denedikten sora traþ kremi kullanmayý tümüyle býrakabilirsiniz.

6. Yaðlý ellerinizi temizleyebilirsiniz:
Ellerinizden gres yaðý gibi aðýr yaðlarý ya da boyayý çýkarmak için avucunuza 1 çay kaþýðý zeytinyaðý ve 1 çay kaþýðý tuz ya da þeker dökün. Bu karýþýmý elleriniz ve parmaklarýnýz arasýnda birkaç dakika kuvvetlice ovalayýn. Sonra sabun ve suyla ellerinizi yýkayýn. Ellerinizin sadece daha temiz olmadýðýný ayný zamanda daha yumuþak olduðunu göreceksiniz.

7. Eski deri eldivenlerinizi onarabilirsiniz:
Zeytin yaðýný eldivenin kuruyan bölgelerine yumuþak bir kumaþ yardýmýyla sürün ve 30 dakika bekleyin. Sonra taþan fazlalýklarý silerek temizleyin. Bazý milletler eldivenleri tamir etmek yerine zeytinyaðýný banyoda nemlendirici yað olarak kullanmayý tercih ediyor.


Yukar git