Haziran 27, 2019, 04:10:41
Haberler:

Lokman, oðluna öðüt vererek: Yavrucuðum! Allah'a ortak koþma! Doðrusu þirk, büyük bir zulümdür, demiþti. (Lokman -13)

VEYSEL KARANÝ' nin DUASI

Balatan DAMRAM, Ekim 04, 2009, 12:36:43

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

DAMRAM

Ey yüce rabbim!Ben senin aciz ,biçare kulunum.Sana layýk ,sana yakýþýr bereketli,feyizli kelimelerle dua edip yalvarmayý bilemiyorum.Ancak ,senin yüce katýnda büyük kýymet ve deðeri olduðuna inandýðým ,senin sevgili kulun Veysel' Karani'nin þu dua ve münacatý ile sana dua ediyor ve yalvarýyorum .Allah'ým ! Ona açtýðýn o yüce dergahýnýn lutuf kapýsýný ,rahmet ve lutfunla bizede aç ya Rabbi!Ýþte o sevgili kulunun duasýyla,onun söylediði gibi ,ben aciz biçare kulunun da dua ediyor ve diliyorum.

Okunuþu=
1-Ýlahi!Ente Rabbi,ve enel'abdü
Ve Entel'Haliku ,ve enel' mahluku
2-Ve Enter'Rezzaku,ve enel'merzuku
Ve Entel'Malikü,ve enel'memlukü
3-Ve Entel'Azizü,ve enez'zelilü
Ve Enel'Ðaniyyü,ve enel'fakiru
4-Ve Entel'Hayyü,ve entel'meyyitü
Ve Entel'Baki,ve enel'fani
5-Ve Entel'Kerimü,ve enel'leimü
Ve Entel'Muhsinü,ve enel müsiü
6-Ve Entel'Ðafüru,ve enel'müznibü
Ve Entel'Azimü,ve enel'hakiru
7-Ve Entel'Kaviyyü,ve enez zaifü
Ve Entel'Mu'ti ve enes'sailü
8-Ve Entel'Eminü,ve enel'haifü
Ve Entel'Cevvadü,ve enel'miskinü
9-Ve Entel'Mücibü,ve ened'dai
Ve Enteþ'Þafi,ve enel'merizu
10-Faðfirli zünübi ,ve tecavez anni, veþfi emrazi ya Allahü,ya Kafi ya Rabbi,ya Vafi,ya Rahimü,ya Þafi,ya Kerimü,ya Müafi!Fa'fü anni külle zenbin.Ve afini min külli dain varza anni ebeden,birahmetike ya erhamerrahimin

Türçe Anlamý:
1-Allah'ým!Sen benim Rabbimsin;Ben ise senin kulunum(Sen benim sahibimsin;ben ise senin kölenim)
Sen Halýk'sýn(yaratansýn)ben ise mahlukum (yaratýlaným)

2-Sen Rezzaksýn(Rýzk verensin);ben ise merzükum (rýzýk verilenim)
Sen Maliksin(mülkün sahibisin);ben ise memlükum (sahiblenilenim.Benim sahibim sensin)

3-Sen Aziz'sin(çok güçlüsün);ben ise fakirim(yoksul ve muhtacým)
Sen Ðanisin(çok zenginsin);ben ise fakirim(yoksul ve muhtacým)

4-Sen Hayy'sýn(hayat-ý ebedi ile hayy'sýn,dirisin);ben ise meyyitim(ölümlüyüm,ölüyüm)
Sen Baki'sin(ölümsüzsün)ben ise faniyim(ölümlüyüm ,geçiciyim)

5-Sen Kerim'sin(kerem sahibisin); ben ise leimim( deðersizim)
Sen Muhsin'sin (iylik eden,ihsan edensin);ben ise kötüyüm(kötülük eden,isyan edenim)

6-Sen Ðafur'sun(günahlarý silen ,baðýþlayan,affedensin);ben ise günahkarým(günah iþleyenim)
Sen Azim'sin (ululuk ve azame sahibisin ,büyüksün yücesin); ben ise hakirim( küçük ve deðersizim).

7-Sen Kavi'sin (güçlüsün kuvvetlisin); ben ise zaifim(çok güçsüz ve acizim)
sen Mu'ti'sin (verensin);ben ise sailim(isteyen ve dilenenim)

8-Sen Emin'sin (emniyetlisin,emniyet verensin)ben ise haifim(korkudayým ,korkuluyum,emniyetsizim)
Sen Cevvad'sýn(çok cömersin,bol bolverensin); ben ise miskinim (çok muhtacým yoksulum)

9-Sen Mücib'sin(dualarý kabul edensin dualarý gereðini yerine getirensin)ben ise dua edenim (dua ederek isteyenim)
Sen Þafi'sin(þifa veren sensin );ben ise merizim(hastayým)
(Ya Rabbi,þifa veren sensin ,hasta olan ise benim)

Allah'ým gerçek budur;Benim günahlarýmý affedip baðýþla .Beni azrlayýp cezalandýrma. Hastalýklarýma þifa ver (þia veren ancak sensin ).Ya Allahü,ya Kafi,ya Rabbi,ya Vafi,ya Rahim,ya Þafi,yaKerim,ya Muafi !ALLAH'ým benim bütün günahlarýmý baðýþla ,beni affet,benim bütün dertlerime devalar ver,afiyetler nasip eyle.Beni ebedi olarak rýzkýna ve hoþnutluðuna eren kullarýndan eyle merhamet edenlerin en merhamedlisi
olan Allah'ým!beni rahmetinle muamele eyle! amin
__________________

kurtlarvadisi

Yukar git