Haziran 27, 2019, 04:43:58
Haberler:

Rahmân olan Allah'a karþý þu size yardým edecek askerleriniz hani kimlerdir? Ýnkârcýlar ancak derin bir gaflet içinde bulunmaktadýrlar. (Mulk -19)

Stres Ve Ýman Arasýndaki ÝLiþki

Balatan ...Tefekkür..., Eyll 30, 2009, 08:55:22 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

...Tefekkür...

 

“Az” konuþan fakat “öz” konuþan büyükler vardýr. Babam da bunlardan biridir. Çok sýk bir arada olamadýðýmýz için benim için bu “öz” konuþmalar daha kýsa olur. Birkaç yýl önce öyle bir laf söyledi ki sustum kaldým. Uzun süre kafamýn içinde dolandý söylediði cümle.
“Strese girenin imanýndan þüphe ederim!” demiþti babam.

Stresle ilgili kitaplar okuyan, zaman zaman “stresle mücadele” konusunda seminerler veren biri olarak, cümleyi çok aðýr bulmuþ olsam bile, kafamýn içinde cümle dönüp durdu uzun zaman. Yaþadýðýmýz yüzyýlýn en önemli problemlerinden biri olan stres hakkýnda bu kadar kesin ve keskin bir ifade duymamýþtým.

Geçen yýl memlekette bir arkadaþla otururken hayatýn sýkýntýlarý ve zorluklarý konuþulmaya baþlanýnca bende kendisine stres ve stresle mücadele hakkýnda bildiklerimi anlatmaya baþladým. Arkadaþým da benimle birikimlerini paylaþýyordu. Bir ara babamýn söylediði “Strese girenin imanýndan þüphe ederim!” lafýný attým ortaya. Arkadaþým “doðru bir cümle” dedi. “Hatta bir insan stres yüzünden hasta olursa Allah o insana bunun hesabýný bile sorar” dedi.
* * * * * * * * *
Stres, halkýn bildiði ve kullandýðý anlamýyla, sýkýntýlarý kafaya takmak demektir. Sýkýntýlar insaný mutsuz ediyor. Mutsuzluk insaný hasta ediyor.

Kimisi hastalýklarla mücadele etmekten yoruluyor. Mutsuz ve hasta oluyor.

Kimisi ailesiyle problemler yaþamaktan bunalýyor.

Kimisi çocuklarýyla baþ edememenin sýkýntýsýný yaþýyor.

Kimisi maddi sýkýntýlarla boðuþuyor.

Kimisi çevresindekilerin kendisini anlamadýðýndan dert yanýyor.

Kimisi bir sevdiðini topraða verince hayata küsüyor.

Hayatta insaný strese sokan o kadar çok þey var ki. Herkes kendisine dert edecek bir sýkýntý bulabilir.

Stresle iman arasýnda bir baðlantý var mý dersiniz?

Sýkýntýlarla dolu bir hayat denilince benim aklýma hep Peygamberler geliyor. Allah Peygamberlerin kýssalarýný ayrýntýlarýyla bize niçin aktarýyor dersiniz? Okuyup, ibret almamýz için deðil mi?


Peygamberlerin hayatlarýndan yola çýkarak bazý sorular sormak istiyorum.

Hz. Eyyüb’ü hastalýkla imtihan eden Allah, bizi de ayný imtihana tabi tutma hakkýna sahip deðil mi?

Hastalýðý kafaya takýp bunalýma giren insan “Allah’ým beni niçin hastalýkla imtihan ediyorsunuz ki?” demiþ olmuyor mu?

Hz. Nuh’u oðluyla imtihan eden Allah, sizi evlatlarýnýzla imtihan edemez mi?

Hz.Ýbrahim’i babasýyla imtihan eden Allah, sizi öz babanýzla imtihan edemez mi?

Hz. Lut’u eþiyle imtihan eden Allah’a, “Beni niçin eþimle imtihan ediyorsun ki?” deme hakkýna sahip olduðunuzu mu düþünüyorsunuz?

Hz. Yusuf’u kardeþiyle imtihan eden Allah, belki sizi de kardeþlerinizle imtihan ediyordur!

Tüm peygamberlerin hayatlarý sýkýntý (imtihan) dolu olduðuna göre, bizim hayatýmýzda da bazý sýkýntýlarýn olmasý hayatýn bir parçasý deðil mi?

Anne veya babasýný kaybedince bunalýma giren bir insan Allah’a “Benim annemi / babamý niye alýyorsun ki?” deme hakkýna sahip olduðunu mu sanýyor?

“En büyük acý evlat acýsýdýr!” denir. Bu acýyý yaþayan anne babalar “Allah kimseye yaþatmasýn!” derler.

Alemlere rahmet olarak yaratýlan Hz. Muhammed Mustafa’ya bile torpil yapmayan Yaratýcýnýn, bize torpil yapmasýný beklemeye hakkýmýzýn olmadýðýný hiç düþündünüz mü? Beþ defa evlat acýsýyla imtihan edilmiþ bir Peygamberin ümmeti olduðumuzu bilmek zorundayýz.

“Kardeþim onlar Peygamber, biz insanýz” diye kimse itiraz etmesin. Peygamberler de bizler gibi üzülen, aðlayan, Allah’a sýðýnan insanlardý. Allah tarafýndan özel seçilmiþ olduklarý gerçeði “insaný” acýlara tepkisiz kalacaklarý anlamýna gelmez. Bize düþen hayatý doðru anlamaktýr. Unutmamalýyýz ki, Peygamberlerine torpil yapmayan Allah, bize de torpil yapmaz.

* * * * * * * *

Stres ile iman arasýndaki iliþki kafamýn içinde uzun zamandýr dolanýyordu. Bir okuyucum bana öyle bir söz gönderdi ki, o sözü okuyunca kafamýn içinde dolanan cümleler köþe yazýsýna dönüþtü. Bu yazýyý da o güzel sözle bitirmek istiyorum.

Çok sýkýldýðýnýz zaman bu cümleyi hatýrlayýn. Hatta bana kalsa pano haline getirilip ev veya iþyerinin duvarlarýna asýlmasý gereken bir söz.

Bir gün dünyaya ait büyük bir derdin olursa Rabbine dönüp, “Benim büyük bir derdim var!” deme, derdine dönüp “benim büyük bir Rabbim var!” de.

Sait ÇAMLICA
Eðitimci – Yazar
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

vuslat_ebedi82

Benim büyük bir derdim var!” deme, derdine dönüp “benim büyük bir Rabbim var!” Ellhamdülilah ne denilebilir ki baþka....Her sýkýntýya çare olan baþka kim olabilir.......Ellerinize saðlýk, tefekkür ile kalmak dileðiyle...

Yukar git