Haziran 27, 2019, 05:05:17
Haberler:

Sözünüzü ister gizleyin, ister açýða vurun; bilin ki O, kalplerin içindekini bilmektedir. (Mulk -13)

MUHAMMED FÜZULÝ.."MENÝ CANDAN USANDIRDI"

Balatan AZERBAYCAN QIZI, Eyll 26, 2009, 04:22:50 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

AZERBAYCAN QIZI

MENÝ CANDAN USANDIRDI CEFADAN YAR USANMAZMI
FELEKLER YANDI AHIMDAN MURADI ÞEMÝ YANMAZMI?

QAMU BÝMARÝNE CANAN DEVAYÝ DERD EDER EHSAN
NÝÇÝN QILMAZ MENE DERMA MENÝ BÝMAR SANMAZMI?

QAMÝM PÜNHAN TUTARDIM MEN DEDÝLER YARE QIL RÖVÞEN
DESEM O BÝVEFA BÝLMEM ÝNANARMI ÝNANMAZMI?

ÞEBÝ HÝCRAN YANAR CANIM TÖKER QAN ÇEÞMÝ GÝRYANIM
OYADAR XELQÝ EFÐANIM QARA BEXTÝM OYANMAZMI?

DEGÝLDÝM MEN SENE MAÝL SEN ETDÝN EQLÝMÝ ZAÝL
MENE TEN EYLEYEN QAFÝL SENÝ GÖRCEK UTANMAZMI?

F Ü ZU L Ý  RÝNDÜ ÞEYDADIR HEMÝÞE XELQE RÜSVADIR
SORUN KÝ BU NE SEVDADIR,BU SEVDADAN USANMAZMI?
Q A R A B A Р BÝZÝMDÝR,HER ZAMAN DA BÝZÝM OLACAQ!

BÝR MÝLLETÝK,ÝKÝ DÖVLET-AZERBAYCAN TÜRKÝYE.

Fussilet

içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

AZERBAYCAN QIZI

AAA FUSSÝLET NE GÖZEL DEMEK SÝZ DE APÝ DE OXUMUSUNUZ.ÇOX SEVÝNDÝM.
ÞEBÝ HÝCRAN ÞEÝRÝNÝ DE SÝZÝN ÜÇÜN YERLEÞDÝRDÝM BURAYA.
Q A R A B A Р BÝZÝMDÝR,HER ZAMAN DA BÝZÝM OLACAQ!

BÝR MÝLLETÝK,ÝKÝ DÖVLET-AZERBAYCAN TÜRKÝYE.

sýrr-ý nihan

  Kalbe þiir ötesi haz ve ummaný geniþ bir hissiyat doðurduðu muhakkak, bunu birde azeri þivesiyle okumak ve anlamaya çalýþmakta bir o kadar tat vericiydi.

Güzel söz ettim be, :) demek askerlik daha köreltmemiþ beni. :)

AZERBAYCAN QIZI

SEVGÝLÝ SIRR-I NÝHAN, HEQÝQETEN GÖZEL DEDÝNÝZ.
BEYENMEYÝNÝZE SEVÝNDÝM.
ÇOX SAÐ OLUN.
Q A R A B A Р BÝZÝMDÝR,HER ZAMAN DA BÝZÝM OLACAQ!

BÝR MÝLLETÝK,ÝKÝ DÖVLET-AZERBAYCAN TÜRKÝYE.

Fussilet

Alnt yaplan: sýrr-ý nihan - Eyll 26, 2009, 04:47:04 S
  Kalbe þiir ötesi haz ve ummaný geniþ bir hissiyat doðurduðu muhakkak, bunu birde azeri þivesiyle okumak ve anlamaya çalýþmakta bir o kadar tat vericiydi.

Güzel söz ettim be, :) demek askerlik daha köreltmemiþ beni. :)hasan nasýl gidiyor askerlik, ben þimdi senin çömezin oluyorum herhalde :))
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

Yukar git