Haziran 27, 2019, 04:41:16 ÖS
Haberler:

Rablerini inkâr edenler için cehennem azabý vardýr. O, ne kötü dönüþtür! (Mulk -6)

ÇocukLarda Öz Saygýyý GeLiþtirecek 20 YoL...!

Baţlatan ...TefekkĂĽr..., Eylül 25, 2009, 09:27:40 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

...TefekkĂĽr...
ÇocuĂ°a öz saygĂ˝ kazandĂ˝rma, çocuĂ°un öðrenme, sevme ve yaratma yeteneĂ°ini güçlendirmektedir. Ă–z saygĂ˝, mutlulukla ve hayattaki baĂľarĂ˝yla ilgilidir. BazĂ˝ düþünĂĽrlere göre öz saygĂ˝, tamamen aile sevgisiyle birlikte iyi bir eĂ°itimin ĂĽrĂĽnĂĽdĂĽr. New York’lu psikolog ve gençlik terapisti Prof. Dr. Barbara Berger’e göre öz saygĂ˝, çocuĂ°un kendi kendisiyle gurur duymasĂ˝dĂ˝r. YĂĽksek öz saygĂ˝ya sahip olmak, çocuĂ°un hem sevgi dolu hem de yetenekli olmasĂ˝nĂ˝ saĂ°lamaktadĂ˝r. Çocuk, deĂ°erli olduĂ°una inanmalĂ˝, bir Ăľeyler önermeli ve kendi kendisiyle ve çevresiyle barýþýk olmalĂ˝dĂ˝r.

Çocuðun sevgiyi ve yeteneðini hissetme derecesi, gelecekteki yaþamýnda onu her alanda etkileyecektir. Ayný zamanda da, çocuðun yaratýcýlýk yeteneðini, diðerleriyle iliþkisini ve baþarýlý olmasýný belirlemede önemli bir faktör olmaktadýr. Ebeveynler, çocuðun öz saygýsýnýn ilk temellerini oluþtururlar. Çocuðun kendini sevgi dolu ve yetenekli hissetmesi için aileler neler yapabilir? Ýþte burada öz saygýyý geliþtirecek 20 yol bulunmaktadýr.

1. Þartsýz Sevgi Göstermek

ÇocuĂ°unuz her ne yaparsa yapsĂ˝n ona deĂ°er verdiĂ°inizi ve kabul ettiĂ°inizi bilmesini saĂ°layĂ˝n. Ev ona göre, risk ve tehlikelerle dolu dĂĽnyadan döndĂĽĂ°ĂĽ zaman, sevgi için, emniyetli bir yakĂ˝t alma istasyonu gibidir. MesajlarĂ˝nĂ˝z “Seni seviyorum – odanĂ˝n kirli olmasĂ˝na raĂ°men, kĂ˝z kardeĂľin kadar atletik olmamana raĂ°men, notlarĂ˝nĂ˝n çok iyi olmamasĂ˝na raĂ°men, yaptĂ˝klarĂ˝ndan hoĂľlanmama raĂ°men – hala seni seviyorum” olmalĂ˝dĂ˝r. Onu hala sevdiĂ°inizi göstermek ve çocuĂ°unuzun yanlýþ davranýþýnĂ˝ dĂĽzeltmek için, onun doĂ°ru yaptýðý bir Ăľeyi görerek iĂľe baĂľlayabilirsiniz. Ă–rneĂ°in, odasĂ˝ karma karýþýksa ve sadece yataĂ°Ă˝nĂ˝ toplamýþ ise ona “Gerçekten yataĂ°Ă˝nĂ˝ topladýðýna çok sevindim. Ăžimdi senden istediĂ°im Ăľey masanĂ˝ temizlemen” diye ifade edin.

2. Sinirli Olmanýzdan Sorumlu Olduðunu Belirtmek

4 yaþýndaki çocuĂ°unuz oyuncaĂ°Ă˝nĂ˝ yatmakta olan kardeĂľinin beĂľiĂ°ine fĂ˝rlattýðý için sinirlisiniz. Onun böyle bir hareketinde sinirinizi ona nasĂ˝l aktarĂ˝rsĂ˝nĂ˝z? Prof. Dr. Thomas Gordon’un önerdiĂ°i en basit mesaj “Ben” mesajĂ˝dĂ˝r. “Sen kötĂĽ bir çocuksun!” ya da “Sen aptalsĂ˝n!” yerine, “Sen böyle yaptýðýnda, ben …………../………… hissediyorum”, “Sen oyuncaklarĂ˝nĂ˝ attýðýnda kendimi sinirli hissediyorum. Ona gerçekten zarar verebilirdin” diyebilirsiniz. Buradaki mesaj, duygularĂ˝nĂ˝zĂ˝n onun çocuk dĂĽnyasĂ˝na deĂ°il onun belirli davranýþlarĂ˝na yönelik olduĂ°udur.

3. Açýk Ýsteklerde Bulunmak

ÇocuĂ°unuzun ondan ne istediĂ°inizi bilmesini saĂ°layĂ˝n. Bu ona alternatif davranýþlarĂ˝ öðrenmesi için bir Ăľans verecektir. Ă–rneĂ°in; “OyuncaklarĂ˝nĂ˝ kardeĂľinin beĂľiĂ°ine atmamalĂ˝sĂ˝n. Bunun yerine o uyandýðýnda ona trenini gösterebilirsin” Ăľeklinde bir açýklama yapĂ˝lmalĂ˝dĂ˝r. Ăťstekleri ona açýkca belirtmek, ondan ne istediĂ°inizi anlamasĂ˝nĂ˝ kolaylaĂľtĂ˝racaktĂ˝r.

4. Dinlemeyi Ă–Ă°renmek

ÇocuklarĂ˝n duygularĂ˝, gözlemleri ve algĂ˝ladĂ˝klarĂ˝ dinlenmeye deĂ°erdir ve böyle yapmak çocuklarĂ˝n öz saygĂ˝larĂ˝nĂ˝ artĂ˝rmaktadĂ˝r. Size birĂľeyler söylemek istediĂ°inde, gerçekten ona zaman ayĂ˝ramayacaksanĂ˝z uygun olmadýðýnĂ˝zĂ˝ ve ne zaman uygun olacaĂ°Ă˝nĂ˝zĂ˝ söyleyin. Gordon’un bir baĂľka tekniĂ°i olan “Aktif dinleme”de, çocuĂ°unuzu yanĂ˝nĂ˝za çaĂ°Ă˝rĂ˝p onu duyduĂ°unuzu ve onun ne söylemeye çalýþtýðýnĂ˝ anladýðýnĂ˝zĂ˝ ifade edin. Mesela 7 yaþýndaki bir kĂ˝z çocuĂ°u þöyle diyebilir:

KĂ˝z: “Baba sana çok kĂ˝zgĂ˝nĂ˝m ve bir daha odama girmeni istemiyorum”.
Baba: “Sen gerçekten çok kĂ˝zgĂ˝nsĂ˝n öylemi hĂ˝mm”.
KĂ˝z: “Evet çünkĂĽ sen beni kaymaya götĂĽreceĂ°ini söylemiĂľtim ama artĂ˝k çok geç”.
Baba: “Oh, anladĂ˝m. ÇünkĂĽ seni dýþarĂ˝da kaymaya götĂĽreceĂ°im konusunda söz verdim ve bu sözĂĽ tutmadĂ˝m. Gerçekten ĂĽzgĂĽnĂĽm. Çok geç vakte kadar çalýþtĂ˝m ve seni aramayĂ˝ da unuttum. Bunu yarĂ˝na alabilir miyiz?”

Aktif dinlemeyle aileler, olaylarý daha çok çocuðun gözünden görmeye baþlamakta ve böylece çocuk da duygularýna önem verildiðini anlamaktadýr.

5. Çocuðun Duygularýný Ciddiye Almak

Çocuðunuzun korkularýný ve negatif duygularýný onlarý reddetmektense ciddiye alýn ve onlarý yenmesine ve kendi çözümünü bulmasýna izin verin. Oðlunun canavarlardan korktuðunu öðrenen bir babanýn yaklaþýmý aþaðýda verilmiþtir.

OĂ°lan: “Baba yataĂ°a gidemiyorum. ÇünkĂĽ odamda canavarlar gizleniyor”.
Baba: “Gel bakalĂ˝m belki canavarlarla arkadaĂľ oluruz. Canavarlar ne yemekten hoĂľlanĂ˝yor biliyor musun?”.
OĂ°lan: “Belki tatlĂ˝, biskĂĽvi seviyordur”.
Baba: “Bu hoĂľlarĂ˝na gidebilir. Gel canavarlara yemek koyalĂ˝m. Canavarlara ne istediĂ°ini sor? Neden sormuyorsun?”.
OĂ°lan: “ĂťnsanlarĂ˝ korkutmak istiyor”.
Baba: “Neden?”
OĂ°lan: “GüçlĂĽ hissetmek için”
Baba: “EĂ°er onunla arkadaĂľ olursan sana ne yapabilir?”.
OĂ°lan: “Beni koruyabilir.”
Baba: “Bana iyi bir arkadaĂľ olabilir gibi geliyor ya sana?”.
OĂ°lan: “Evet.”

Bu diyalog sayesinde aileler, çocuðun duygularýný ya da neye gereksinimi olduðunu öðrenmekte, çocuk artýk canavarýn kendisine fazla tesiri olmayacaðýný görerek daha pozitif düþünmektedir. En önemlisi de çocuðun canavara yansýttýðý gücü kendine çevirmesidir.

6. Çocuðun Varlýðýný Kabul Etmek

Annelerin zaman zaman söylenmelerinin hatta jestlerle bile “keĂľke çocuk doĂ°urmasaydĂ˝m, o bir yĂĽk ve artĂ˝k dayanamayacaĂ°Ă˝m” diye ifade etmelerinin yanlýþ olduĂ°u, özellikle bu gibi mesajlar sĂ˝k sĂ˝k tekrar edildiĂ°inde çocuĂ°un istenmediĂ°i ve kendisine deĂ°er verilmediĂ°i duygusuna kapĂ˝lacaklarĂ˝ uzmanlarca hatĂ˝rlatĂ˝lĂ˝r. Bu durum özellikle evdeki yeni bebekle ilgili olmasĂ˝na raĂ°men, annelerin bu yakĂ˝nmalarĂ˝ uyumlu bir çocuĂ°un bile istenmediĂ°ini düþünmesine neden olmaktadĂ˝r. Böyle zamanlarda çocuklarĂ˝n özel bir ilgiye ihtiyaçlarĂ˝ vardĂ˝r. Aileler yakĂ˝nlarĂ˝ tarafĂ˝ndan desteklenmeli ve yaĂľantĂ˝daki çocuĂ°un varlýðýna deĂ°er verilmelidir.

7. DeĂ°erlendirecek GĂĽnlĂĽk Bir Ăžeyler Bulmak

Çocuklar kötü bir þey yaptýklarýnda ilgi çekmek, iyi bir davranýþta bulunduklarýnda da onaylanmak istemektedirler. Yaptýklarý, her gün yapýlan sýradan bir þey bile olsa, deðerini artýran yaptýklarýnýn onaylanmasýdýr. Çocuklarýn sevgi ve yeteneklerini onlara hatýrlatan bazý etkinlikler aþaðýda sýralanmýþtýr.

- Disiplin içermeyen tĂĽm ailecek yenen bir akĂľam yemeĂ°i. Herkes o gĂĽn birbiriyle baĂľardĂ˝klarĂ˝, öðrendikleri veya hissettikleri gĂĽzel Ăľeyleri paylaĂľabilir. Ă–rneĂ°in; “Okula zamanĂ˝nda gittim” veya “Bir kurbaĂ°a buldum”. Ebeveynler de bu etkinliĂ°e katĂ˝larak çocuklarĂ˝nĂ˝n baĂľarĂ˝larĂ˝nĂ˝ onayladĂ˝klarĂ˝nĂ˝ gösterebilirler. SorunlarĂ˝ olan çocuklara bu arada “BugĂĽn seni mĂĽthiĂľ bir Ăľey yaparken gördĂĽm. AyakkabĂ˝nĂ˝ giydin ve baĂ°cĂ˝klarĂ˝nĂ˝ kendin baĂ°ladĂ˝n.” diyerek teĂľvik edilebilir.
- Yine yemekte, sĂ˝rayla herkesle ilgilenilir ve diĂ°erleri onun nesini sevdiĂ°ini, hoĂľlandýðýnĂ˝ ve takdir ettiĂ°ini söyleyebilir. Ă–rneĂ°in; “Senin öðrendiĂ°in yeni ĂľarkĂ˝yĂ˝ çok seviyorum.” veya “Bu sabah söylediklerin gerçekten beni etkiledi”.
- Çocuðunuzun odasýna, banyodaki aynaya veya beslenme çantasýna ufak kaðýtlara çizilmiþ küçük resimler ya da yazýlmýþ sevgi mesajlarý konulabilir.
- Çocuðunuzun yataðýnýn baþ ucuna onun yapmayý sevdiði bir etkinliði içeren (örneðin oyun oynadýðý veya ata bindiði) ve ailenin topluca yer aldýðý iki fotoðraf konulabilir. Böylece çocuk her gece becerikliliðini ve sevdiklerini hatýrlayacaktýr.

8. Çocukla Yalnýz Vakit Geçirmek

Bir çok ebeveyn için zaman çok sýnýrlýdýr. Bununla beraber uzmanlar herbir çocukla yalnýz zaman geçirmenin çok önemli olduðunu belirtmektedirler. Bir pazar sabahý dýþarýda kahvaltý edilebilir veya yemekten sonra parkta küçük bir yürüyüþ yapýlabilir. Zaman zaman onun seviyesine inip onun kurallarý ve oyuncaklarýyla oynamak da yararlý olacaktýr. Kardeþini kýskanan ve yeni doðan bebekten dolayý geri planda kalan çocuðunuzla yalnýz zaman harcamak için çaba sarfetmelisiniz.

9. Çocuðun Bazý Þeyleri Kendisinin Yapmasýna Ýzin Vermek

Ebeveynler genellikle çocuklarĂ˝nĂ˝n yapmakta zorlandýðý iĂľleri ĂĽzerlerine alarak onlara yardĂ˝mcĂ˝ olduklarĂ˝nĂ˝ düþünĂĽrler. Bu yardĂ˝m, “Sen bunu yapamazsĂ˝n. Sen yeterince iyi deĂ°ilsin” mesajlarĂ˝nĂ˝ verebilir, ki bu da çocuĂ°un kendine olan saygĂ˝sĂ˝nĂ˝ azaltĂ˝r. ÇocuklarĂ˝n bir iĂľi baĂľarmak için mĂĽcadeleye davet edilmeleri gerekmektedir. AyrĂ˝ca çocuklara, problemlerini çözmek ve kendi yeteneklerini keĂľfetmek için fĂ˝rsatlar da verilmelidir. YardĂ˝m istediklerinde, ilk olarak, o iĂľin ĂĽstesinden gelebileceklerine onlarĂ˝ inandĂ˝rarak cesaretlendirmek gerekir. “Hadi bakalĂ˝m, Ăľu elbiseni kendin dĂĽĂ°meleyebilecek misin görelim?” denilebilir. Ya da direkt olmayan tavsiyelerde bulunulabilir. Ă–rneĂ°in “BaĂľ parmaĂ°Ă˝nĂ˝ ilikten geçirirsen, daha kolay dĂĽĂ°meleyebilirsin”.

10. Çocuðun Özel Eþyalarýna Saygý Göstermek

Anne-babalar, sýklýkla çocuklarýna verdikleri oyuncaklarýn ve kitaplarýn kontrolünü elde tutarlar. Örneðin; bir eþyasýnýn atýlmasýna, çocuktan çok ebeveynler karar verir. Çocuðunuzun o oyuncakla oynamaçaðýnýn geçtiðini düþündüðünüz halde, çocuðun ona hala ve belki de yýllarca ihtiyacý olabilir. Bu nedenle eþyalarýný atmadan önce ona sormalýsýnýz.

11. Çocuðun Düþüncelerine Saygý Göstermek

Çocuðunuzun herhangi bir konuda düþüncesini sormanýz, onun duygularýnýn, gözlemlerinin ve algýlayýþýnýn deðerli olduðunu düþünmesini saðlayacaktýr. Partiye giderken ne giyeceðinizi ya da öðle yemeðinde ne yapabileceðinizi ona sorabilirsiniz. Tabii her zaman çocuðunuzla ayný görüþte olmayabilirsiniz. Ama ona neden onun görüþünden farklý bir karara vardýðýnýzýn sebeplerini açýklarsanýz, düþüncelerinin tamamen faydasýz olmadýðýný anlayabilecektir.

12. Çocuðun Yeteneklerini Kabul Etmek

Her yeni beceri ve baĂľarĂ˝, onun yetenekli olduĂ°u düþüncesini kuvvetlendirmektedir. Ne kadar küçük olursa olsun her baĂľarĂ˝sĂ˝ kabul edilmeli ve ona baĂľarĂ˝lĂ˝ olacaĂ°Ă˝ Ăľeyler bulunmalĂ˝dĂ˝r. AyrĂ˝ca ebeveynler, onlardan bazĂ˝ Ăľeyleri kendilerine öðretmelerini isteyebilirler. Yeni bir bilgisayar oyunu oynamayĂ˝ veya bir sihirbazlĂ˝k numarasĂ˝nĂ˝ öðretmesi istenebilir, buradaki mesaj açýktĂ˝r: “Sen yeteneklisin.” BazĂ˝ Ăľeyleri yaparken onun yardĂ˝mĂ˝ istenebilir. Ă–rneĂ°in; akrabalara hediyeler hazĂ˝rlarken fikri alĂ˝nabilir ya da bir çalar saat yardĂ˝mĂ˝yla sabah kendi kendine uyanabilmekte yeterli olduĂ°u gösterilebilir. ÇocuĂ°unuzun notlarĂ˝ çok kötĂĽ olmadĂ˝kça, onun baĂľka baĂľarĂ˝larĂ˝nĂ˝n ve çabalarĂ˝nĂ˝n olduĂ°unu kabullenmesi saĂ°lanabilir. Ă–rneĂ°in; matematikte zayĂ˝fsa, fakat ödevlerine özen gösteriyorsa ya da sizden özel yardĂ˝m istiyorsa, onun çabalarĂ˝ dikkate alĂ˝nmalĂ˝dĂ˝r. AyrĂ˝ca, akademik baĂľarĂ˝sĂ˝ iyi olmayan bir çocuĂ°un, atletik ya da artistik baĂľarĂ˝sĂ˝ iyi olabilir. Onu bu yeteneklerinden dolayĂ˝ övmek ve cesaretlendirmek gerekmektedir.

13. Çocuðun Tercihlerine Saygý Göstermek

Çocuðun kendine olan saygýsýný artýrmanýn bir yolu da, onun tercihlerini ve duygularýný kabul etmektir. Ebeveynler, çocuklarý için eðlenceli veya yararlý olan etkinlikleri önerebilirler. Fakat onu önyargýlý davranmaya zorlarlarsa, çocuk kendisinin yeterince iyi olmadýðý mesajýný alacaktýr.

14. Çocuklara Önemli Olanýn Vücutlarý Olmadýðýný Öðretmek

Çocuklar bĂĽyĂĽrken, yĂĽzlerindeki sivilcelerden veya çillerden rahatsĂ˝z olmaktadĂ˝rlar. Ebeveynler, onlara vĂĽcudun sadece bir paket olduĂ°unu, gerçek hediyenin içeride olduĂ°unu yani kiĂľiliĂ°in varlýðýnĂ˝ anlatmalĂ˝dĂ˝rlar. OnlarĂ˝n baĂľlarĂ˝na gelen bu tĂĽr problemlerin anlaþýldýðý ve o yaĂľlarda baþýmĂ˝za geldiĂ°i, fakat bu tĂĽr Ăľeylerin geçici ve kontrolĂĽmĂĽz altĂ˝nda olduĂ°u belirtilmelidir. EĂ°er çocukta kilo veya deri problemi varsa bile, onu nasĂ˝l görĂĽnĂĽrse görĂĽnsĂĽn sevdiĂ°inizden emin olmasĂ˝nĂ˝ saĂ°lamalĂ˝sĂ˝nĂ˝z. EĂ°er çocuk görĂĽnüþü ile ilgili bir Ăľeyler yapmak istiyorsa ona yaĂľantĂ˝sĂ˝nĂ˝ deĂ°iĂľtirmesini destekleyecek bir Ăľekilde yardĂ˝m önerilebilir. “Kilondan Ăľikayet ediyor gibi bir halin var. EĂ°er ilgilenirsen, bu konuda yapabileceĂ°in yeni birĂľeyler duydum”. Ama “HayĂ˝r, teĂľekkĂĽr ederim” cevabĂ˝na da hazĂ˝r olunmalĂ˝dĂ˝r. EĂ°er kabul ederse, onu bir diyet ya da eksersiz programĂ˝ takip etmesini saĂ°layarak destekleyebilirsiniz.

15. Çocuk Ýçine Kapanýksa Yardým Etmek

ÇocuklarĂ˝n bazĂ˝ bozuk ya da sözel olarak rahatsĂ˝z edici davranýþlarĂ˝ onlarĂ˝n kendilerine saygĂ˝larĂ˝ hakkĂ˝nda ciddi mesajlar verebilir. Böyle zamanlarda ebeveynler, sevgiyi ve gerçekleri sunarak yardĂ˝mcĂ˝ olabilirler. OnlarĂ˝ ciddi bir Ăľekilde dinlemeli, ne demek istediklerini anlamalĂ˝ ve sonra ne söylemek istediĂ°inizi anlatmalĂ˝sĂ˝nĂ˝z. Ă–rneĂ°in; çocuĂ°unuz, “Ben çok aptalĂ˝m, hiçbir Ăľeyi doĂ°ru yapamĂ˝yorum” dediĂ°inde, “Aptal olduĂ°unu düþündĂĽĂ°ĂĽnĂĽ biliyorum, ama seninle aynĂ˝ görĂĽĂľte deĂ°ilim. Belki, bazĂ˝ Ăľeyleri öðrenmek için daha çok zamana ihtiyacĂ˝n var, ama biliyorum ki, sen de yeteneklisin. HatĂ˝rlasana, oyuncak kamyonunu nasĂ˝l da tamir etmiĂľtin? Bu, yaratĂ˝cĂ˝lýðý gerektirir.” diyerek cevap verebilirsiniz. BazĂ˝ ebeveynler, çocuĂ°un gĂĽvenini tekrar kazanmasĂ˝nĂ˝ saĂ°lamak için kiĂľilik özelliklerini kullanmada oldukça duyarlĂ˝yken bazĂ˝larĂ˝ da çok iyi bir dinleyicidirler. Tepki her ne olursa olsun, çocuk sevildiĂ°i ve yetenekli olduĂ°u ĂĽzerinde durularak ikna edilmelidir.

16. Sevgiyi Fiziksel Olarak Ăťfade Etmek

Ebeveynleri tarafĂ˝ndan kucaklanma ve okĂľanma çocuklarda, kendine saygĂ˝nĂ˝n geliĂľmesine yardĂ˝m etmektedir. Çocuklar sözel olmayan davranýþlara karþý çok duyarlĂ˝dĂ˝rlar. Çocuklara “seni seviyorum” demekten çok sevgi, davranýþlarla onlarĂ˝ okĂľayarak belli edilmelidir.

17. Çocukla Göz Seviyesinde Konuþmak

Çocuklarla konuþurken, daima onlardan yüksekte olmamaya dikkat edilmelidir. Bu onun sadece kendini küçük hissetmesini saðlamakla kalmayacak ayný zamanda ebeveyn ve çocuk arasýnda büyük bir mesafe olduðuna inanmasýna da yol açacaktýr. Her zaman onunla konuþurken, yanýna çömelerek ya da oturarak ya da onu sizin seviyenize çýkararak göz kontaðý kurularak konuþulmalýdýr. Bu daha yakýn bir iletiþimi saðlayacaktýr.

18. Çeliþkili Mesajlar Vermekten Sakýnmak

ÇeliĂľkili mesajlar, ebeveynlerin sözleriyle baĂľka, davranýþlarĂ˝yla baĂľka bir Ăľeyi ifade ettiĂ°inde ortaya çýkar. Ă–rneĂ°in; çocuĂ°a, çok sinirli olarak yĂĽzĂĽne bakmadan “seni seviyorum” demeniz ya da korktuĂ°unda, gece yanĂ˝nĂ˝za gelebileceĂ°ini söyleyip geldiĂ°inde kĂ˝zmanĂ˝z onu çeliĂľkiye düþürebilir. Ă–ncelikle çocuĂ°a karþý dĂĽrĂĽst olunmalĂ˝dĂ˝r. KĂ˝zarken, kĂ˝zgĂ˝n olmadýðýnĂ˝zĂ˝ söylememelisiniz. ÇocuĂ°a model olunmalĂ˝, ona söylediĂ°inizi siz de yapmalĂ˝sĂ˝nĂ˝z. Fikir birlikteliklerinizi ifade etmeli ve verdiĂ°iniz sözleri tutmalĂ˝sĂ˝nĂ˝z. Ăťstekleriniz ve kurallarĂ˝nĂ˝z açýk olmalĂ˝, ne hissettiĂ°inizi ya da ne düþündĂĽĂ°ĂĽnĂĽzĂĽ söylemelisiniz. Sözlerinizle vĂĽcut dilinizin birbirine uymasĂ˝na dikkat etmelisiniz.

19. Duygularýnýzý Çocukla Paylaþmak

Ebeveynler, çocuklarýyla incinebilecekleri duygularýný bile paylaþtýklarýnda, onlarý kendi deneyimlerini ve duygularýný kabul etmeye cesaretlendirmiþ olacaklardýr. Çocuklar, anne ve babalarýnýn anýlarýný, eðlendikleri ve korktuklarý anlarý, nasýl karþýlaþtýklarýný, çocuklarý olmasýnýn nasýl bir þey olduðunu hikaye þekline getirdiklerinde anne ve babalarýný daha yakýndan tanýyacaklardýr. Aile hikayelerini çocuklarla paylaþma, kendi kökleriyle gurur duymalarýný saðlayacaktýr.

20. Her Çocuðun Tek Olduðu Üzerine Odaklanmak

Çocuklar hakkýnda özel þeyleri ebeveynler keþfetmeli ve onlara söylemelidir. Böyle yaparak duyarlý, þiirsel olan çocuða yaratýcý olma ve kendini dile getirme fýrsatý; oldukça uzun boylu bir kýz çocuðuna yeni spor dallarýnýn kapýsýný açma, kariyer ve moda fýrsatý verilebilir.
Çocuklarda kendine saygĂ˝yĂ˝ geliĂľtirme, ĂĽstesinden gelinemeyecek bir iĂľ deĂ°ildir. Ăťki önemli parçasĂ˝ olduĂ°u – sevgiyi ve yeteneĂ°ini hissettirme – akĂ˝ldan çýkarĂ˝lmamalĂ˝dĂ˝r. Ve tabii ki, her iki duyguyu besleyecek Ăľekilde davranĂ˝lmalĂ˝ ve konuĂľulmaya çalýþýlmalĂ˝dĂ˝r. Ebeveynlerin mĂĽkemmel olamadĂ˝klarĂ˝ ve en iyisini yapamadĂ˝klarĂ˝ zamanlar vardĂ˝r. Fakat en önemlisinin, bir çocuĂ°un sevgiyi dĂĽzenli aralĂ˝klarla almasĂ˝ olduĂ°u unutulmamalĂ˝dĂ˝r.

Çeviren ve Düzenleyen:
Yrd. Doç. Dr. Çaðlayan Dinçer

Gazi Üniversitesi Mesleki Yaygýn Eðitim Fakültesi
Çocuk Geliþimi Yaygýn Eðitimi Anabilim Dalý Öðretim Üyesi
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiĂ°im de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...