Haziran 24, 2019, 07:30:37 S
Haberler:

De ki: O bilgi, ancak Allah'a mahsustur. Ben ise sadece apaçýk bir uyarýcýyým. (Mulk -25)

Bize SEN'den Sonra Yaþamak Düþtü....

Balatan ...Tefekkür..., Eyll 23, 2009, 07:49:27 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

...Tefekkür...
BÝZE SENDEN SONRA YAÞAMAK DÜÞTÜ


Bir zamanlar n'olaydý da onunla ayný göðe bakýyor,
ayný hurma aðacýnýn altýnda dinleniyor olsaydým diye geçirirdim aklýmdan.
Bugünse emin deðilim; emin deðilim yüzüne bakabilecek olmaktan.
Biz artýk kendimizden bile emin olmadýðýmýz günlere geldik.
Oysa sen en düþman kesilenin bile dilinde emin olandýn.
Hiçbir yaðmur arýtmýyor bizi.
Arýtmýyor ve hatýrlatmýyor bize onu göndereni.
Ne sevdiðimiz bir þehir var ne de sevildiðimiz.
Kendi içimizde bile gidecek bir yer bulamýyoruz.
Ýçimizde yeþermeyen emniyet çiçekleri tomurcuklanmýyor dýþýmýzda da.
Sen ey soluðu çaðlara þifa olan!
Sen yamalý elbisen ile oturduðun o kuru hasýrýn üzerinde kaybolup gidiyorsun gökdelen bakýþlý yüreklerimiz karþýsýnda.
Hiç kimse kahrolmuyor Ömer gibi ve istemiyor hiç kimse senin gibi ki dünya onlarýn olsun ahiret bizim.
Gündüzlerimiz bir sýzý bizim, gecelerimiz ucube bir þey.
Ne tenimizde bereket var, ne gönlümüzde, ne soframýzda, ne sözümüzde.
Ey karnýna taþ baðlayan adam!
Ey bir gün olsun sofrasýndan tok kalkmayan.
Yaðlanmýþ gövdelerimizi taþýmaktan yoruldu bizim ayaklarýmýz kollarýmýz bezgin günsonu evlere taþýnan torbalardan.
Dünya yetmiyor bize bir dualýk yer yok kalbimizde
Senden sonra yaþamak düþtü bize çetin günlere kaldýk sönmüyor içimizdeki yangýn bir bakýþýn etmiyor cümlelerimizin toplamý
N'olaydý o Allah ve Rasulünü sever dediðin
süküreden bir garip adam olaydým ellerinde yamadýðýn bir çarýk olaydým razýydým kahrýna yaþamanýn.
Bize senden sonra yaþamak düþtü.


Muhammed V.Öztürk
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

Yukar git