Haziran 27, 2019, 05:12:05 S
Haberler:

Güzel davrananlar için bir hidayet rehberi ve rahmet olmak üzere (indirilmiþtir). (Lokman - 3)

ÝBRAHÝM ETHEM HZ TERKÝ TERKTÝR

Balatan vuslat_ebedi82, Eyll 22, 2009, 03:23:09 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

vuslat_ebedi82

Alnt

Ýbrahim B. Edhem Horasan Da Belh Þehrinin Hükümdarý, Gücüyle Maðrur Bir Mümindir…
Hükümdarlýðýndan Ötürü Maðrurdur Ama Yine De Mümindir…
Ve Sahibi Bulunduðu Dünya Saltanatýna…
O Saltanatýn Bütün Çekiciliklerine Raðmen…
Yýllarca Yüreðinin Bir Köþesinde Hep,
“ALLAHa Dost Olma”
Ukdesini Taþýyan Bir Mümin…
Nihayet Bir Gün Vakit Erer, Vade Dolar…
Devrin Kutbu Ýbrahim B. Edhem ‘in Ýþini Ele Alýr...
…”Belh Hükümdarý Ýrþad Edilecek…
Kendisine ALLAH Dostluðuna Giden Yollar Gösterilecektir”..
Ýbrahim B. Edhem i Ýrþadla Görevli Derviþ Belhe Ulaþtýðýnda Vakit Öðledir.
Derviþ Derhal Kendine Emredildiði Gibi Ýbrahim B. Edhem in Sarayýnýn Damýna Çýkar
Ve Üzerinde Gezinmeye Baþlar.
Hükümdar Ýbrahim B. Edhem De Tam da O Sýrada
Mükellef Bir Öðle Yemeðinin Baþýndan Henüz Kalkmýþ…
Ve Yemeðin Rehavetini Atmak Üzere Kendisini Kuþ Tüyü Bir Yataða Býrakývermiþtir       Ve Bu Arada Da Düþünmektedir…
“Acaba Nasýl ALLAH Dostu Olurum.”?
Bu Düþünceler Ýçinde Dalmýþ Seyrederken…
Birden Damdan Gelen Gürültülerle Ýrkilir Ve Yerinden Fýrlar.
Askerler” !!!
Der
Ve Askerler Az Sonra Damda Yakaladýklarý Derviþi Hükümdarýn Karþýsýna Dikerler.      Ýbrahim B. Edhem Meraklý Ve Endiþeli…
Derviþ Ýse Sessiz Ve Sakindir.
Ýbrahim B. Edhem Hýþýmla Sorar:
“Ey Derviþ Benim Sarayýmýn Damýnda Ne Arýyordun”?
“Kaybettiðim Develerimi “
Derviþin Duruþu Ve Konuþmasý Ciddidir Ama!
Verdiði Cevap Buram Buram Alay Kokmaktadýr!
Hükümdar Ýbrahim B. Edhem Ýn Hýþmý Ve Hiddeti Ýkiye Katlanýr:
“ Be Adam Sen Benimle Alay Mý Ediyorsun!?”
“Hiç Saray Damýnda Deve Mi, Aranýrmýþ?”
Derviþ Az Önce Ýbrahim B. Edhem Ýn Üzerinde Yattýðý…
Kuþtüyü Yataðý Gösterir!
Ve Cevaplar…
Daha Doðrusu Hükümdarýn Sözüne Baþka Bir Soruyla Cevap Verir.
“Hiç Kuþ Tüyü Yatakta ALLAH Dostluðumu Aranýrmýþ ?”
Ve Ýþte O An!
Ýbrahim B. Edhem Ýçin…   Zaman Durur!...
Mekan Biter!...
Mantýk Susar!…
Boþ bir Çuval Gibi…
Olduðu Yerde Kalýverir! Ve Askerlerine Zor Duyulan Fýsýltýlý Bir Sesle Emir Verir.
“Bu Derviþi Salýverin Beni De Yalnýz Býrakýn!”
Sonra Gece Olur
Belh’te El Ayak Çekilir…
Ýnsanlar Uykuya Dalar…
Ýbrahim B. Edhem Ýn Ýse Hali Çok Baþkadýr Artýk…
Süslü, Ýpekli Hükümdarlýk Giysilerini Soyunup,
Sýrtýna Basit Bir Derviþ Elbisesi Geçirmiþ,
Geride Býraktýklarý Ýçinde Bir Mektup Býrakmýþtýr…
Mektubunda:
Beni Öldü Sayýn…
Peþimi Araþtýrmayýn…    Kendinize De Yeni Bir Hükümdar Bulun”…
Ve Sonra Gecenin Karanlýðýnda Kaybolur…
Sýr Olur…
Artýk Hükümdarlýða Bedel
Tarihte Ölümsüz Bir Ýsim Býrakacak,
ALLAH Dostu Ýbrahim B. Edhem Olmanýn Ýlk Adýmlarýný Atmýþtýr.
Sonra Madden Çileli Manen Nurlu Yeni Bir Hayata Baþlar…
Derviþ Olur Hak Dostluðuna Soyunur…
Dünyada Unutulur Mele –Ý Alada Alkýþlanýr.
Böylece Tam Kýrk Sene Geçer…
Zamanýn Kutbu Yeni Bir Sýnava Karar Verir:
Bir Görelim Bakalým Der
“Bizim Ýbrahim B. Edhem Nereye Gelmiþ Ne Kadar Piþmiþ ?”
Ve Yine Bir Derviþe Yeni Bir Emir Verilir.
“Filanca Þehre Yakýn Yol Kenarýnda Garip Bir Derviþ Göreceksin…
Ýþte O Ýbrahim B. Edhem Dir.
Git… Onu Bul Ve Kýrbacýný Sýrtýna Olanca Gücünle Ýndir.
Derviþ Hemen Emri Alýr Ve Yel Olur Uçar…
Tamda Tarif Edilen Yerde Tamda Tarif Edildiði Gibi Garip Kendi Halinde Bir Derviþe Rastlar…
Evet, Bu Ýbrahim B. Edhem Den Baþkasý Deðildir…
Yanýna Doðru Yaklaþýr Ve Elindeki Kýrbacý Var Gücüyle Ýbrahim B. Edhem Ýn Sýrtýna Ýndirir…
Kýrbaç Olanca Gücüyle Patlamýþtýr Sýrtýnda…
Kanlar Akar…
ve Atýnýn Gemini Çeker Eðilir Ýbrahim B. Edhem Ýn Yüzüne Doðru Bakar…
Ýbrahim B. Edhem Ýn Yüzünde ise…
En Ufak Bir Kýzgýnlýk… Kýrgýnlýk… Hiçbir Deðiþme Yoktur…
Sadece Bir Tebessüm…
Sýrtýndan Kanlar Sýzarken… Derviþin Merakýný Gidermek Ýçin
Yalnýzca Tebessüm Eder…
Ve Evladým Der…
“Biz Onlarý Belhte Býraktýk” …
Süvari Hiçbir Þey Söylemez Atýnýn Gemini Geldiði Ýstikamete Doðru Çevirir Ve Yel Olur Uçar…
Görevini Yerine Getirmiþtir…
Zamanýn Kutbu Sorar:
Söyle Bakalým Der
Ne Yaptý Bizim Ýbrahim Kýrbacý Sýrtýna Yiyince…
Derviþ
Efendim Der…
Kendinden Gayet Emin bir þekilde
Sýrtýndan Kanlar Sýzýyordu Ama Yinede…
Hiçbir Kýzgýnlýk Öfke Sinirlenme Yoktu Yüzünde…
Sadece Yüzüne Doðru Eðilip Bakýnca
“Biz Onlarý Belh’te Býraktýk Evladým” Dedi…
Sadece Bu Kadar Der…
Devrin Kutbu Tebessüm Eder Ve
“Yazýk Der Hala Belh’i Unutamamýþ”!!!
ALLAH Yolunun Yolcularý
Alýntýdýr
Ýþte ALLAH Dostu Olmak Böyle Bir Þeydir…
Vardým Zannedildiði Yerde (!) Daha Koskoca Bir Okyanus Vardýr (!) Ýnsanýn Önünde...(!)
Ve Bu Yolda En Zor Merhale (!) Þah-I Nakþibend Güllerinin Dediði Gibi
Dünya’yý Terk (!) Ahireti Terk (!) Varlýk Yokluk Kaygýsýný Terk Deðildir(!)
Asl Olan
Terk –Ý Terktir.
(!)

Yukar git