Temmuz 16, 2019, 12:46:30 S
Haberler:

Lokman, oðluna öðüt vererek: Yavrucuðum! Allah'a ortak koþma! Doðrusu þirk, büyük bir zulümdür, demiþti. (Lokman -13)

Osmanlý, Ýrlanda'yý Açlýktan Kurtarmýþ...

Balatan liprade, Ekim 10, 2009, 08:06:52 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

liprade

Osmanlý, Ýrlanda'yý açlýktan kurtarmýþ   

Osmanlý Devleti, Ýrlanda'da 1845 yýlýnda yaþanan ve halkýn büyük bir bölümünü açlýkla yüz yüze getiren kýtlýk nedeniyle 1000 altýn yardýmda bulundu.

1845'te kýtlýk yaþanan Ýrlanda'ya Osmanlý Devletinin yaptýðý maddi yardým üzerine Ýrlandalý asilzadeler bir teþekkür mektubu gönderdi. Devlet Arþivleri Genel Müdürlüðü Osmanlý Arþivi Daire Baþkanlýðýnda yer alan ve Padiþah Abdülmecid'e hitaben yazýlan 1847 tarihli mektupta, þu ifadeler yer alýyor:

''Majesteleri Osmanlý Padiþah'ý Sultan Abdülmecid Han'a,

Tanrý majestelerinden razý olsun. Biz aþaðýda imzasý bulunan Ýrlandalý asilzadeler, ileri gelenler ve tüm halk olarak, majesteleri tarafýndan çilekeþ ve ýstýraplý Ýrlanda halkýna gösterilmiþ olan ihsan ve teveccühün cömertliðine en derin teþekkür ve minnetimizi ifade etmek ve halkýmýz adýna Ýrlandalýlarýn sýkýntýlarýný hafifletmek ve acýlarýný dindirmek için gönderilen 1000 poundluk cömert yardýma, teþekkür için müsaadenizle hürmetlerimizi sunuyoruz.

Eþine az rastlanýr türde, ülkemizde ansýzýn ortaya çýkan kýtlýk ve fakir halkýn karþý karþýya kaldýðý çaresizlik Allah'ýn hikmetiyle takdir olunmuþtur. Ýrlanda halkýnýn, bu durumda kendilerini ve ailelerini açlýk ve ölümden korumak adýna diðer ülkelerin þefkat ve cömertliðine baþvurmaktan baþka seçeneði kalmamýþtýr. Majestelerinin bu zor durumdaki insanlarýn yardým talebine verdiði mertçe cevap büyük Avrupa devletlerine kýymetli bir örnek olmuþtur.

Bu, vaktinde yapýlmýþ hayýrlý davranýþ, pek çok kiþiyi ferahlatmýþ ve ölümden kurtarmýþtýr. Onlar adýna tekrar majestelerine minnettarlýðýmýzý sunmak, idareniz altýnda bulunan ve ihsanýnýzda payý olan halkýnýzýn ve ülkenizin, katlanmak zorunda kaldýðýmýz sýkýntýlardan muhafaza buyrulmasý dileðimizi izninizle ifade ediyoruz.''

-BÜYÜK PATATES KITLIÐI-

Ýrlanda'da 1845-1850 yýllarý arasýnda patates, kýsmi ürün kaybýna neden olan bir parazit istilasýna uðradý.

O dönemde büyük çoðunluðu tarýma baðlý Ýrlanda halkýnýn 1 milyona yakýný, bunun üzerine baþ gösteren kýtlýk sonucu kýtlýkla iliþkili hastalýklardan hayatýný kaybederken, pek çoðu da Amerika Birleþik Devletlerine göç etti.

Bu sýrada Ýrlanda asilzadeleri de çeþitli ülkelerden Ýrlanda halkýna yardým çaðrýsýnda bulundur.

-''MUHTAÇ OLANA YARDIM OSMANLI'NIN ÞÝARI...''-

Konuya iliþkin AA muhabirine bilgi veren Devlet Arþivleri Genel Müdürlüðü Osmanlý Arþivi Daire Baþkaný Önder Bayýr, Osmanlý parasýyla 1000 altýn lira deðerindeki yardýmýn, dönemin Ýngiliz Büyükelçisi Mösyö Velsle kanalýyla Ýrlanda halkýna iletildiðini aktardý.

19. yüzyýlýn ortalarýnda Avrupa'nýn baþka ülkelerinde de kýtlýk yaþandýðýný belirten Bayýr, Osmanlý'nýn Macaristan, Hollanda, Polonya, Sumatra hatta ABD gibi ülkelere de bu tür yardýmlarda bulunduðunu kaydetti.

Bayýr, þöyle konuþtu:

''Osmanlý Ýmparatorluðu'nun bir þiarý var; dünyanýn neresinde kýtlýk varsa özellikle
geçimini ziraatla temin eden ülkelere yardýmda bulunuyor. Ýlla ki bir yardým talebi gelmesini de beklemiyor. Koruyucu bir yapýsý var. Ýmparatorluk olarak kendisini gerek Avrupa gerek Orta Doðu ve Afrika topraklarýndan mesul addediyor. Yardým ihtiyacýný tespit ederse büyük devlet olmanýn þiarýyla yardým ediyor. Bu yardýmlar sadece maddi de olmuyor. Gerekirse askeri, gerekirse sözlü yardým ediyor. Mesela Macaristan Kralý ve Ýsveç Kralý Demirbaþ Þarl bize sýðýnýyor. Fransa Kralý Fransuva, Kutsal Roma Cermen Ýmparatoru Þarlken'e esir düþtüðünde Ýmparator'a 'Bu devirde kral esir almak caiz deðildir. Ya kralý býrakýrsýn ya gerekeni yaparým' þeklinde haber gönderiyor.''

Önder Bayýr, Ýrlanda'ya yapýlan yardým sonucunda teþekkür mektubunun gönderilmesinin yaný sýra, bu yardýmýn anýsýna Ýrlanda'nýn baþkenti Dublin yakýnlarýndaki Drogheda adlý kentin belediye binasýna da bir teþekkür plaketi asýldýðýný sözlerine ekledi.

(star)
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

MiM

bi zamanlar sýradan bir vaka-i adiye gibi telakki edilen bu tür anekdotlar, bugün bize nasýl da ütopik gelebiliyor... ve nasýl da göðsümüzü kabartýyor... tarih, insana ayakta durmasýný, durabilmesini öðreten önemli bir laboratuar gerçekten... okumasýný, anlamasýný bilebilenler için elbet...

gerçekten büyük bir gurur ve onur duyduðum bu güzel anekdot için size çok teþekkür ediyorum sevgili liprade, yüreðiniz varolsun abisi...

liprade

Tarihimiz elbetteki göðsümüzü kabartýyor ama iþin sadece kuru gurur kýsmýný bir yana itip o hale nasýl gelindiðini idrak etmeye çalýþmalýyýz... Daim uyanýk olmalýyýz... Bir önemli mesele de tarihimizi doðru kaynaklardan okuyabilmek... ÝnþALLAH muvaffak oluruz...
   
Rica ederim deðerli MÝM hocam...
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

Yukar git