Haziran 25, 2019, 11:45:20
Haberler:

Allah size verdiði rýzký kesiverse, size rýzýk verebilecek olan kimdir? Hayýr, onlar azgýnlýk ve nefrette direnip durmaktadýrlar. (Mulk -20)

Windows Deslite Edition SP3 2009 Türkçe | Full Sata Entegreli | Win 7 Temalý

Balatan TakeOne, Eyll 19, 2009, 12:12:39 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

TakeOne

Windows Deslite Edition SP3 2009 Türkçe | Full Sata Entegreli | Windows 7 Kullanamayanlar için özel tasarlanmýþtýr...::: Eklenen Bileþenler :::..


:: Windows Xp'den Hala vazgeçemem Win 7 kurmam diyenler Ýçin Tasarlanmýþtýr.
:: Tam Güncel : MSDN SP3+Ekim 2009 güncellemeleri,IE8 direk entegrasyon,DX9(Mart 2009) ve WMP11 ile tam güncel bir XP'dir.
:: Orjinallik doðrulamasýndan geçer : En son kýrýlmýþ WGA entegredir.Volume Lisans Key girilmiþtir.(v2c47... deðil.)
:: SATA sabit diskli bilgisayarlara XP kurma derdine son : DesLite Edition (Ocak 2009) SATA sürücülerini içerir.Birçok anakart modeli için tümleþik destek bulunmaktadýr.
:: XP için optimizasyon, kullanýþlýlýk ve hýz ayarlarý, aþýrýya kaçmadan, temel olarak yapýlmýþtýr.
:: Internet Explorer 8 (Ayarlý ve güncel)
:: Media Player 11 (Ayarlý ve Güncel)
:: Çeþitli þýk temalar ve duvarkaðýtlarý + Fare imleçleri.

[B]NOT : Temalar sistemi kasmaz normal msstyle ve theme dosyalarýdýr. Görsel XP'lerde belirttiðim gibi ayrýca tüm sistem ikonlarý deðiþtirilmiþtir. Bu da direk deðiþim yapýldýðý için kaynak harcamaz. Driver Olarak Ses ve Ethernet Sürücüleri Eklenmiþtir.[/B]

[CENTER][B]..::: Çýkarýlan Bileþenler :::..[/B][/CENTER]

:: Neredeyse hiçbir bileþen silinmedi, herþey olduðu gibi. Gerçek anlamda gereksiz ve pasif olanlarý silindi.
:: MSN Explorer (Gereksiz ve kullanýlmayan bir bileþen, etkisi yok..)
:: Arama Asistaný (Sevimsiz arama köpeði..)
:: Tur (7-8 senedir XP'yi tanýyoruz, Tur atmaya gerek yok..)
:: Indeksleme Servisi (XP'yi yoran en önemli faktör, gereksiz.. Hýzlý arama için onca baþarýlý program varken..)
:: Sadece Uzakdoðu Dilleri ( Diller tamamen gereksiz denir ama aslýnda öyle sayýlmaz, zaten en çok yeri kaplayan uzakdoðu dillerini silmek yeterli)
''Klavye desteklerinin hiçbiri silinmedi ve diðer diller de silinmedi.''

[CENTER][B]..:: Ýndirme Linkleri ::..[/B]

RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting

[B]Rar Þifre : KnowN@HackheLL[/B]

[B]NOT : .iso UzantýLýdýr. Nero veya iSo ßuster ProgramLarýndan ßirini KuLLanarak CD'ye Yazdýrýnýz.[/B]

[B]NOT : Alýntýdýr, KnowN kardeþime teþekkürler.[/B][/CENTER]

Yukar git