Temmuz 19, 2019, 04:13:31 S
Haberler:

Andolsun biz Lokman'a: Allah'a þükret! diyerek hikmet verdik. Þükreden ancak kendisi için þükretmiþ olur. Nankörlük eden de bilsin ki, Allah hiçbir þeye muhtaç deðildir, her türlü övgüye lâyýktýr. (Lokman -12)

Sarmaþýk Gülleri

Balatan Resulehasret, Nisan 06, 2008, 02:58:11 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

Resulehasret

Ne zaman güllere baksam, ötelere kanatlanmak geçer içimden. Her gül sanki bir durak gibidir öteler yolculuðunda. Bir bir o güllere basan ruhumun ayaklarý, gül yapraðýndan daha narin, kalebek kanadýndan daha zayýf olarak týrmanýr mânâ merdiveninden.

Evet her gül, ayrý bir ismin tecellisi gibi gelir bana. Bir gül Cemil ismini tebessüm ettirir, bir baþka gül Hannan ismini. Bir gül Mennan ismini akis akis yayar çevreye. Bir baþkasý, Deyyan isminden yansýyan þûle gibi tebessüm eder dallarýn arasýndan.

Dikenler Celâl, Kahhâr ismini yansýtýr.
Sarmaþýk güllerine bakýnca, ben bir uzun yolculuðu hayal ederim. Basamak basamak çýkýlan ve sonsuzluða uzayan ebedî yolculuðu… Bir çubuða baðlanmýþ bu güller, içimizdeki duygularý ne güzel yansýtýr. Onlarýn ebet iklimine kanatlanma arzusunu nasýl da dýþa vurur.

Sarmaþýk, karýþýk ömür yolcuðunu ve onun girift hallerini ve bazen çözülmez zannedilen bilmeceye benzer zorluklarýný hatýrlatýr bizlere. Onda açan güller ise, “Her zorluktan sonra bir kolaylýk vardýr.” âyetini fýsýldýyormuþçasýna, bizlere yer yer tebesessüm ederek çözümleri söyler, kolaylýklarý takdim eder, acýlarýn sonunun ferahlama zirveleri olduðunu hatýrlatýr.
Yýldýzlarý, samanyollarýný düþünürüm ben bu gülleri görünce… Öbek öbek yeþil yapraklar arasýnda, firuze dallar içinde tebessüm eden yýldýzlar gibi gül tomurcuklarýný seyrederken..

Sarmaþýk gülleri, içimizdeki duygularý da dýþa vurdurur bir anda. Karmakarýþýk duygularýmýzýn, çözülmez zannedilen en girift hislerimizin bir anda þifreleri bulunur ve ruh fidanýmýz tomurcuk vermeye baþlar. Hüzün, çanak yaprak gibi sarmýþtýr tomurcuðun tac yapraðýný; ama o, yarýlýr ve taç yapraklar önce birbirine sýmsýký bir þekilde sarýnmýþ olarak çýkar ortaya… Sonra tebessüm ederler gün gibi, güneþ gibi çevreye…

Bir de Peygamberler Peygamberi’ni hatýrlatýr sarmaþýk gülleri bana.
Mekke dönemini, Medine dönemini, Taif’i hatýrlatýr. Izdýrabý yudum yudum içmiþ bu mânâ yolcusunun, insana dikenli tarlalar arasýndan güllerini nasýl taktim ettiðini tedai ettirir. Izdýrab ve acý yüklü bir ömrün tomurcuklarýný, hak ve hakikatýn tohumlarýný gönüllere ekiþini, dal dal budak budak cennet soluklamasýný çaðrýþtýrýr.
Sarmaþýk gülleri, ötelere yolculuðu ve Hakk’a ulaþmayý da hatýrlatýr insana. Ýnsanlýðýn, mânâ yolcularýnýn, öbek öbek yollara düþüþünü ve göklere doðru ilerleyiþini tablolaþtýrýr.
Sevgi ve muhabbet çiçekleridir sarmaþýk gülleri. Dört mevsimin dördünde de açar. Onlarýn çiçekleri asla dallardan eksilmez. Yeþil yapraklar üstünde, kýrmýzý tebessümler asla yok olmaz.Ben asýl, tevazu yüklü gönüllere benzettiðim için severim sarmaþýk güllerini. Eðilirler eðilirler aþaðýlara kadar. Gül verdiði halde, boynu dik olmasý gerektiði halde bile eðilmesini bilen, hoþgörü ve sevgi insanlarýna benzetirim onlarý. Zafer anýnda devesinin üzerinde iki büklüm olmuþ, ‘Bütün zafer ve fetihler Hak ve hakikatýndýr.’ der gibi duran ümit yolcusu, iyilik ve af âbidesi Nebi’nin halini sezerim onlarýn duruþunda.Ýþte en çok sarmaþýk güllerini seviþimin sebebi, Gül-ü Muhammedi’yi akislerinde seziþimden ve görür gibi oluþumdandýr. O’nun terinin kokusunu onlarýn yapraklarýnda burcu burcu koklayýþýmdandýr. Onlarýn tebessüm ediþinde o Gül’ün silüetini temaþa ediþimdendir. Çileli ömür yolculuðu sonunda, baþý göðe eren ve Mirâç tâcýyla mükâfatlandýrýlan bu ulu yolcunun gölgesinin gölgesini, bu güllerde gördüðümden veya temaþâ ettiðimdendir…Sarmaþýk gülleri, Gül-ü Muhammedi’ye bir basamaktýr, bir uzanýþtýr, O’na ermek ve ulaþmak için remizdir. Ben bu gülleri onun için severim ve her zaman hayranlýkla ve ibretle onlarý seyrederim.

Mehmet Erdoðan

Bevadih

"Gülleri" ne güzel de "okumuþ" sayýn Mehmet Erdoðan...

Allah razý olsun...

Çok leziz bir paylaþýmdý askerimiz...Var/olasýn emi...

Yukar git