Haziran 26, 2019, 08:54:09 S
Haberler:

Ama onu (azabý) yakýndan gördükleri zaman, inkâr edenlerin yüzleri kararacak ve (kendilerine): Ýþte sizin isteyip durduðunuz budur! denecektir. (Mulk -26)

*YAZILI~HATIM~DUASI*

Balatan DAMRAM, Eyll 15, 2009, 11:48:32 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

DAMRAM

Yâ Rabbi! Dile getirdiðimiz her türlü eþsiz hamd ve sena ancak Sana mahsusdur. Bütün salat ü selamlar; rahmet ve selametlikler, iki cihan güneþi, baslarýmýzýn tacý Rahmeten lil'âlemin, ResûI-i Ekrem ve Nebiyy-i Muhterem Seyyidina-Ebe'l-Kaasým Muhammed Mustafa sallallahü aleyhi ve sellem Efendimiz ve O'nun bütün âl ve ashabýna olsun.

"0l! emriyle; bilinen ve bilinmeyen, görünen ve görünmeyen sayýsýz alemleri yaratan; "Yok 0l!" emriyle de, her þeyi bir anda yok etme gücüne sahib olan, alemlerin Rabbi, Rahman ve Rahim olan Yüce Allah’ým! "Bana dua edin, duanýzý kabul edeyim" buyurdun. Biz de; huzuruna geldik, boynumuzu büktük, ellerimizi Sana açtýk. Seni Rahim, Gafur biliyoruz. Rahmet ve Gufran ism-i þerifinle tecelli eyle, ellerimizi boþ döndürme Yâ Rabbi! Kur'an-ý Kerim'in bereketi ile ve alemlere rahmet olarak gönderdiðin sevgili Peygamberimizin hürmeti ile bizleri af eyle, ey Kerim; bizleri affet yâ Rahim. Allah’ým! Bizleri Kur’an-ý Kerim'in zineti ile süsle. O'nun kerameti ile mükerrem eyle ve þerefiyle þereflendir.

Yâ Rabbi! Okuduðumuz hatm-i þerifi dergah-i ulûhiyyetinde kabul eyle. Kur’an-ý Kerim'in her harfi için bizlere sevap yaz. Okurken yaptýðýmýz hatalarý baðýþla, tam ve mükemmel okumuþ gibi kabul buyur. Kur'an-ý Kerim'i kalblerimize nur eyle, Cennet yolumuzu aydýnlat.

Yâ Rabbi! Biz, ancak Sana ibadet ve yalnýz Sana kulluk ederiz. Ancak, Senin için namaz kýlar ve yalnýz Sana secde ederiz. Yalnýz sana yalvarýr, ancak Sana koþar ve Sana yaklaþtýracak þeyleri kazanmaya çalýþýrýz. ibadetlerimizi sevinçle ve arzu ile yaparýz. Yasak ettiklerini yapmaz ve azabýndan korkarýz. Sen'den, bizlere rahmet ve ihsanýnýn bol olmasýný dileriz yâ Rahim.

Allah’ým! Bizlerden eksiksiz ibadet ve tâat bekliyorsun. Bunlara, ancak Senin sonsuz yardýmýnla sahip olabiliriz. Öyle ise; bize, Senin hoþnutluðunu kazandýracak, kusursuz ibadet ve tâatde bulunma imkanýný bahþeyle!

Allah’ým! Vermiþ olduðun nimetlerin elimizden çýkmasýndan, saðlýk ve dirliðimizin bozulmasýndan, beklenmedik felaketlerden ve gazabýnýn her türlüsünden ancak Sana sýðýnýrýz. Biz, aciz kullarýnýn dualarýný kabul eyle yâ Rabbi!

Yâ Rabbi! Bizleri, Kur'ân'ýn hidayeti ile yola getir. Onun faziletiyle derecelerimizi yükselt. Kur’an-ý Kerim'in tilavetiyle günahlarýmýzý affet.

Ey baðýþlamasý ve ihsaný sonsuz olan Allah’ým! Ayýplarýmýzý ört, kalplerimizi pak eyle; hastalarýmýza þifa; dertlilerimize deva, borçlarýmýzý ödemek imkaný ver. Din ve dünya iþlerimizi islah eyle Yâ Rabbi!

Ey yerleri ve gökleri yaratan, gizli ve açýk her þeyi hakkýyla bilen ve bütün varlýklarýn biricik sahibi olan Allah’ým! Gerçek bilir ve bildiririz ki, Sen'den baþka Allah yoktur. Bizleri nefsimizin çýlgýn istek ve arzularýndan muhafaza eyle. Þeytan’ýn bozguncu telkinlerinden Sana sýðýnýrýz. Allah’ým! Gönlümüzü, bütün azalarýmýzý sönmez, sonsuz nurunla aydýnlat.

Yâ Rabbi! Bize, küfre açýk kapý býrakmayan eksiksiz bir iman nasip eyle. Allah’ým! Bizi, yolunu þaþýran ve saþýrýtanlardan deðil, hidayete eren ve hidayete eriþtiren kullarýndan eyle.

Yâ Rabbi! Görüþümüz kýt, gücümüz çok az; bu yüzden rahmetine ta'rifsiz derecede muhtacýz. Ey her þeye Kadir, gönüllere þifa veren Allah’ým! Sen'den rahmetini dileriz. Duâmýzý kabul eyle.

Yâ Rabbi! Maksadýmýz Sen’sin. Biz her isimizde Seni, her þeyde Seni kasd ederiz. Yalnýz Seni isteriz. Bütün isteðimiz de, Senin bizden razý olmandýr. Bizi, sevgili kullarýndan eyle Allah’ým!

Yâ Rabbi! Bizleri, iyilik yaptýðýnda sevinen, kötülük yaptýðýnda hemen piþman olup Sen’den afv dileyen seçkin kullarýndan eyle. Allah’ým! Bilerek veya bilmeyerek iþlediðimiz bütün günahlarýmýzý baðýþla, çok bol olan rahmetini bizlerden esirgeme.

Yâ Rabbi! Bütün iþlerimizin sonunu hayr eyle; dünyada rezil olmaktan, Ahiret’te de azabýndan muhafaza eyle.

Allah'ým! Bizi dirlik ve doðruluk üzere yaþat, aramýzdaki sevgi baðlarýný güçlendir, kalblerimizi ayni görüþ ve düþünüþ halkasý içinde birleþtir. Dinden, imandan, doðruluktan, Sana ibadet ve taatdan ayýrma Yâ Rabbi!

Yâ Rabbi! Bizleri, verdiðin ni'metlere karsi sükür borcunu yerine getiren; nimetlerin karþýsýnda nankörlük deðil, bol bol hamd eden kullarýndan eyle, üzerimizden nimetlerini eksiltme, Allah’ým!

Allah’ým Son nefesde, ölümün aklý baþtan gideren acýlarýndan bizi koru. "La ilahe illâllah Muhammedün Resûlüllah" Ve "Eþhedü en la ilahe illâllah ve eþhedü enne Muhammeden abdühû ve Resûlüh" diyerek, ruhumuzu teslim etmemizi nasib eyle Yâ Rabbi!

Hâsýl olan sevabý; Hazret-i Adem'den Hazret-i Fahr-i Alem Muhammed Mustafa sallallahüaleyhi ve sellem'e kadar gelip geçen bütün Peygamberan-i ilzam ve Rusûl-i kiram aleyhim'üssalâtü vesselam hazretlerinin ervah-i pâk-i tayyibelerine hediyye eyledik, ikram eyle Yâ Rabbi!

ÂI-i Ezvac-i Tahirat, ashab-i Güzin, Ensar ve Muhâcirin, Tabi'iyn, Tebe'i-tabi'iyn, Eimme-i Müctehid’in, ridvânullahi tealâ aleyhim ecma'iyn hazretlerinin de ervah-i pâk-i tayyibelerine hediyye eyledik. Sen vâsýl eyle yâ Rabbi!.

Müfessirin, muhaddisin, muhakkikin, ulema-i amilin, kurra-i kâmilin, meþâyih-i vasilin, sulehâ-i salihin, aðniyâ-i þâkirin, fukara-i sâbirin, gurebâ-i müslimin, hattatin, huffaz, tullab ve cemi-i hamele-i Kur’an-ý Kerim nevverallahü merâkidehüm ve ce'alel cennete me'vahüm efendilerimizin de ervah-ý pâk-i tayyibelerine hediyye eyledik, Sen kabul eyle Yâ Rabbi!

Bütün ehl-i imam ile Ehlullah'in ve Evliyaullah'in da ervah-i pak-i tayyibelerine hediyye eyledik, Sen vasil eyle Yâ Rabbi!

Velhâsýl; þu âna kadar dâr-i Dünyâ'dan dar-i Ukba'yâ irtihâI ve intikal eden bütün mü'minin-i mü'minat; müslimin-i müslimat, ma'sûmin-i ma'sûmat, mazlumin-i mazlumât, kaffe-i ehl-i imanin da ruhlarýna hediyye eyledik, Sen kabul eyle Yâ Rabbi!

Cümlemizin kalbine Ýslam nurunu, Kur'an hidayetini ver. Cümlemizi Islam’a baðla, bizleri Müslüman olarak yaþat, Müslüman olarak öldür. Bizleri Dünyâ ve Âhiret mutluluðuna erdir. Dünya'da mekansýz, Âhiret'de imansýz býrakma Yâ Rabbi!

Yâ Rabbi! Habib'in Muhammed Mustafa, Kitab’larýn, bütün sevdiklerin yüzü hürmetine, bizleri dergah-i bârigâh-ý ulûhiyyetinden bos çevirme, duâlarýmýzý kabul eyle, yâ Gafur u yâ Gaffâr.

Amin, Amin, Amin… Bi hürmeti seyyidi'l-mürselin ve'l-hâmdülillahi Rabbi'l-Alemin.

Sübhâne rabbike rabbi'l-izzeti amma yasifûn ve selâm ün ale'l-mürselin ve'l-hamdü lillahi Rabbi'l-Alemin ..

Hayýrlarýn fethi, þerlerin def'i, ehl-i imânýn selameti, insanlýðýn kurtuluþu, memleketimizin her türlü kötülüklerden korunmasý, Ümmet-i Muhammed'in selameti için EL-FATIHA.

kurtlarvadisi

Yukar git