Haziran 27, 2019, 04:40:14 S
Haberler:

Rahmân olan Allah'a karþý þu size yardým edecek askerleriniz hani kimlerdir? Ýnkârcýlar ancak derin bir gaflet içinde bulunmaktadýrlar. (Mulk -19)

Oruçluyu ÝFTAR Ettirmek....!

Balatan ...Tefekkür..., Eyll 14, 2009, 04:30:08 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

...Tefekkür...

Oruçluyu Ýftar ettirmek:

231) Oruçluyu Ýftar Ettirmek (Bir Oruçluyu Ýftar Ettirmenin Ve Kendisi Oruçluyken Yanýnda Yemek Yenen Kimsenin Fazileti


231) Oruçluyu Ýftar Ettirmek (Bir Oruçluyu Ýftar Ettirmenin Ve Kendisi Oruçluyken Yanýnda Yemek Yenen Kimsenin Fazileti, Yiyenin Yedirene Dua Etmesinin Sevabý)
Bu bölümdeki üç hadisten, oruçluya iftar ettirenin oruçlu kadar sevap kazanacaðýný, oruçlu bir kimse baþkasýna yemek ikram ederse, yemek bitinceye kadar meleklerin o kiþiye dua ettiklerini, Rasulullah (sav)’ýn yemekten sonra yaptýðý duayý öðreneceðiz [1]
1268 Zeyd ibni Halid el-Cüheni (ra)’dan bize aktarýldýðýna göre Rasûlullah (sav) þöyle buyurdu: “Kim bir oruçluyu iftar ettirirse oruçlunun sevabý kadar sevap kazanýr Oruçlunun sevabýndan da hiçbir þey eksilmez”[2]
1269 Ümmü Umâre el–Ensâriyye radýyallahu anhâ'dan nakledildiðine göre Nebî sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Ümmü Umâre'nin evini teþrif etti O da hemen Resûl–i Ekrem'e yemek ikram etti Hz Peygamber:
– "Buyur, sen de ye!" teklifinde bulundu Ümmü Umâre:
– Ben oruçluyum, dedi Bunun üzerine Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem þöyle buyurdu:
"Oruçlu bir kimsenin yanýnda yemek yiyenler yemeði bitirinceye kadar melekler o oruçluya dua ederler"
Hz Peygamber bazan da "Yemek yiyenler doyuncaya kadar…" derdi[3]
1270 Enes radýyallahu anh'den nakledildiðine göre Nebî sallallahu aleyhi ve sellem, bir gün Sa'd Ýbni Ubâde'nin yanýna geldi Sa'd derhal bir parça ekmek ve zeytin çýkarýp Resûlullah'a ikram etti Nebî sallallahu aleyhi ve sellem bunlarý yedikten sonra ona þöyle dua etti:
"Evinizde hep oruçlular iftar etsin, yemeðinizi iyiler yesin, melekler de duacýnýz olsun"[4]
* Bu üç hadiste farz olsun nafile olsun oruç tutan kimselere iftar ettirmenin sevabýný görüyoruz Baþka rivayetlerden de öðrendiðimize göre iftar ettirmek bizim bugünkü yaptýðýmýz gibi mükemmel sofralarda onlarca çeþidin bulunduðu yemek türleriyle deðil, bir hurma bir yudum su, birkaç zeytin veya bir bardak süt ile de olabilir ve kiþiye ayný sevabý kazandýrýr
Mükemmel sofralarda pek çok çeþitle iftar ettirememek korkusundan dolayý bugün Müslümanlar ne Ramazanda ne de Ramazan dýþýnda evlerinde misafir aðýrlama ve iftar ettirmeyi yapmamaktadýrlar Herkes gücüne göre kendi yediðinden yedirmekle bu ikram iþine baþlanýlmalýdýr Lüks, israf, gösteriþ ve reklama kaçmanýn hiçbir mantýðý yoktur
Oruçlu iken baþkasýna yemek yedirene, “Biri yer biri bakar” diye baþlayan söz de tutarsýzdýr, çünkü (1267 hadis öyle söylemiyor)
Kiþi her zaman durumuna göre elinde ve evinde bulunandan ikram ederek misafir aðýrlamalý, infak ve harcamada bulunarak fedakar olmalýdýr Mallarýndan bu þekilde fedakarlýklarda bulunamayanlar canlarýndan asla fedakarlýk yaparak þehid olamazlar [5]

--------------------------------------------------------------------------------
[1] Abdullah Parlýyan, Açýklamalý Tam Riyazu’s-Salihin Tercümesi: 368
[2] Tirmizi, Savm, 82
[3] Tirmizî, Savm 66 Ayrýca bk Ýbni Mâce, Sýyâm 46
[4] Ebû Dâvûd, Et'ime 54 Ayrýca bk Ýbni Mâce, Sýyâm 45
[5] Abdullah Parlýyan, Açýklamalý Tam Riyazu’s-Salihin Tercümesi: 368

Riyazü-s Salihîn » Müslümanýn Hayat Ölçüleri
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

GöNüLBaÐý

Teþekkürler güzel konuydu...gerek yok ki israfa. .bi tas çorba..iki dilim ekmek su ...yetmez mi bir fakirin iftarýný açmaya ..ne güzel olurdu ..ne kadar mutlu olurdu ..Saðol ablam..duygulandým

...Tefekkür...

Teþekkür ederim Rusenim.

Yüreðinde hissedenden RABBÝM razý olsun....

***Yeni nickin hayýrlý olsun Gönülbaðý..Çok hoþ  :)
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

GöNüLBaÐý

Saðolun ablam o sizin hoþluðunuz...Gönülbaðýmdan yürekten amin...

Yukar git