Haziran 25, 2019, 01:32:25
Haberler:

Sonra gözünü, tekrar tekrar çevir bak; göz (aradýðý bozukluðu bulmaktan) âciz ve bitkin halde sana dönecektir. (Mulk -4)

baþvuru formu!

Balatan MiM, Eyll 14, 2009, 10:13:10

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

MiM

Eyll 14, 2009, 10:13:10 Last Edit: Eyll 14, 2009, 10:17:32 by MiM
[CENTER][SIZE=13pt][FONT=Comic Sans MS][B]Tamamen gerçek bir olay!! Yaþanmýþ bir iþ baþvuru hikayesi... Yeni Þafak Gazetesi yazarý Mustafa Özel'in köþesine taþýdýðý, yaþanmýþ çok ilginç bir iþ baþvurusu hikayesi:

Alttaki iþbaþvuru formunu dolduran Mehmet Tartar'ýn baþvuru formuna yazdýðý cevaplar:

1. Adýnýz Soyadýnýz:
Mehmet Tartar

2.Yaþýnýz:
Yirmi sekiz.

3.Þirketimizdeki hangi pozisyon için Baþvuruyorsunuz?
Mümkünse yatay bir pozisyon için. Eðer daha ciddi bir cevap istiyorsanýz, ne iþ olsa yaparým. Þart öne sürebilecek durumda olsaydým, burada bu formu dolduruyor olmazdým.

4. Düþündüðünüz ücret:
Aylýk 5.000 YTL maaþ artý yýllýk kardan yüzde 10 hisse! Eðer bu mümkün deðilse, siz bir ücret Önerin, ben size evet yahut hayýr derim.

5. Eðitiminiz?
Ýdare eder

6. Son iþiniz
Sadist bir þefin deneme tahtasý olmak.

7. Son ücretiniz:
Hak ettiðimin çok altýnda.

8. Önemli baþarýlarýnýz:
Arakladýðým kalemlerden muhteþem bir kolleksiyonum
var; evde sergiliyorum.


9. Ýþten ayrýlma sebebiniz:
Bkz. Cevap 6.

10. Size ulaþabileceðimiz saatler:
Banka atm'si gibiyim: 7/24.

11. Çalýþmak istediðiniz saatler:
Pazartesi, Salý ve Perþembe 13.00-15.00 arasý.

13. Þimdiki iþvereninizle görüþebilir miyiz?
Ýþverenim olsa burada olmazdým.

14. Fizik durumunuz 20 kilogramdan fazla taþýmanýza engel MÝ?
Belli olmaz, ne taþýdýðýma baðlý.

15. Otomobiliniz var mý?
Evet, ama soru yanlýþ sorulmuþ. "Çalýþýr durumda bir otomobiliniz var mý?" diye sorsaydýnýz, cevabým farklý olurdu.

16. Daha önce bir yarýþma veya madalya kazandýnýz mý?
Madalyam yok ama lotoda iki kere 3 tutturdum.

17. Sigara içiyor musunuz?
Otlanacak bir enayi bulabilirsem.

18. Beþ yýl sonra ne yapmayý hayal ediyorsunuz?
Bana tutkun zengin bir fotomodelle Bahama Adalarý'nda yaþamayý. Bir yolunu biliyorsanýz bunu beþ yýl beklemeden de yapabilirim.

19. Yukarýdaki bilgilerin doðruluðunu taahhüt ediyor musunuz?
Hayýr, ama sýkýyorsa aksini iddia edin.

20. Sizi bu baþvuruyu yapmaya iten gerçek sebep nedir?
Birbiriyle tutarlýlýk derecesini kestiremediðim iki cevabým var:
a) Ýnsan sevgisi ve tüketicilerin iyi beslenmesine katkýda bulunma arzum.
b) Gýrtlaðýma kadar borca batmýþ olmam..


Sonuç: Mehmet Tartar iþe alýndý.

[/B][/FONT][/SIZE][/CENTER]

Büþra

 :D  :D

Sonuca bakýn heLe..!Ben de mi bundan sonra iþ baþvuru formumu böyle doldursam acaba? :D

HAdeKa

sen iþ basvurusu doldurdun mu da "bundan sonra" diyorsun :D


"Tutalým ki Dikenim.. Hem de Kötü Bir Diken.. Ama Nihayetinde GüLLerLe Bir Aradayým…" [Hz. Mevlana]

Büþra

Alnt yaplan: HAdeKa - Eyll 15, 2009, 05:03:42
sen iþ basvurusu doldurdun mu da "bundan sonra" diyorsun :D


Doldurdum tabi..Hem de iki kere!! :)

HAdeKa

ciddi mi puu bana :D bi baltaya sap olamamýþým :D


"Tutalým ki Dikenim.. Hem de Kötü Bir Diken.. Ama Nihayetinde GüLLerLe Bir Aradayým…" [Hz. Mevlana]

Büþra

Alnt yaplan: HAdeKa - Eyll 15, 2009, 05:08:37
ciddi mi puu bana :D bi baltaya sap olamamýþým :D


EstaðfuruLLah..

HAdeKa"Tutalým ki Dikenim.. Hem de Kötü Bir Diken.. Ama Nihayetinde GüLLerLe Bir Aradayým…" [Hz. Mevlana]

Bevadih

Zamane gencliðinin bu umursamaz olduðu kadar da ukalaca bilmiþ rolleri ...

Allah islat etsin... ne diyelim de .... iþe alanada ne diyelim :)  herþey yazýlmýyor ki buraya....

HAdeKa"Tutalým ki Dikenim.. Hem de Kötü Bir Diken.. Ama Nihayetinde GüLLerLe Bir Aradayým…" [Hz. Mevlana]

ey memleket ey


Yukar git