Haziran 26, 2019, 06:37:24
Haberler:

Yavrucuðum! Yaptýðýn iþ (iyilik veya kötülük), bir hardal tanesi aðýrlýðýnda bile olsa ve bu, bir kayanýn içinde veya göklerde yahut yerin derinliklerinde bulunsa, yine de Allah onu (senin karþýna) getirir. Doðrusu Allah, en ince iþleri görüp bilmektedir ve her þeyden haberdardýr.  (Lokman -16)

Gürültülü Cadde, Yüksek Tansiyon Nedeni...

Balatan liprade, Eyll 11, 2009, 02:13:14

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

liprade

Gürültülü cadde yüksek tansiyon nedeni

Ýsveçli bilim adamlarýnýn yaptýðý bir araþtýrma, gürültülü caddelere yakýn oturanlarda yüksek tansiyon riskinin daha fazla olabileceðini ortaya koydu.   

Lund Üniversitesi ekibi, ses düzeyinin günlük ortalama 60 desibelden fazla olmasýnýn yüksek tansiyon riskini artýrdýðýný bildirdi.

Araþtýrmacýlar, gürültünün strese ve hatta uyku sorunlarýna sebep olabileceðini, bunun da tansiyon sorununa yol açabileceðini belirttiler.

28 bin kiþiyle görüþen araþtýrmacýlar, 60 desibelden yüksek sesin yüksek tansiyon riskini yüzde 25 artýrdýðýný saptadýlar.

Ýsveçli ekibin Environmental Health (Çevre Saðlýðý) dergisinde yayýmlanan makalesinde, yüksek tansiyon; kalp krizi ve felce de yol açabileceðinden bulgularýn endiþe verici olduðu ifade edildi.

Bulgunun, 60 yaþýn üstündekilere etkisi ise bu kiþiler gürültüye duyarsýzlaþtýðý ya da halihazýrda yüksek tansiyonu olabileceði için bilinmiyor.

Ancak Britanyalý uzmanlar, Ýsveç ekibinin bulgularýný sorgulayarak, beslenme ve sigara içme gibi faktörlerin tansiyon konusunda çok daha önemli unsurlar olduðu görüþünü dile getirdiler.AA
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

Yukar git