Haziran 27, 2019, 04:57:13
Haberler:

De ki: O bilgi, ancak Allah'a mahsustur. Ben ise sadece apaçýk bir uyarýcýyým. (Mulk -25)

Bill Gates’in Liderlik Sýrlarý

Balatan MiM, Eyll 10, 2009, 11:10:35 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

MiM

Eyll 10, 2009, 11:10:35 S Last Edit: Eyll 10, 2009, 11:12:55 S by MiM


Piyasada baþarýlý insanlarýn liderlik sýrlarýný anlatan bir çok kitap var: Atilla’nýn Liderlik Sýrlarý, Cengiz Han’ýn Liderlik Sýrlarý vb. Çaðýmýzýn en önemli kiþilerinden birisi ve halen dünyanýn en zengin insaný olan Bill Gates’in liderlik sýrlarý ise pek bilinmiyor. Bu yazýda onun sýfýrdan baþlayýp dünyanýn en zengin insaný olmasýnýn sýrlarýný anlatmaya çalýþacaðým.

`

Sýr 1: Bir vizyon sahibi olmak. Bill Gates, küçük yaþlardan beri bilgisayarýn önemini ve insan hayatýnda kaplayacaðý yeri çok iyi kavramýþ bir insan. Yakýn arkadaþý ve Microsoft’un kurucu ortaðý Paul Allen ile sýk sýk bilgisayarýn geliþimi hakkýnda tartýþmýþlar, çeþitli düþünceler geliþtirmiþler. Bu tartýþmalarýn sonucunda, ilerde herkesin evinde ve iþinde kendisine ait bir bilgisayar sahibi olacaðýný öngörmüþler. Kurduklarý þirkette amaçlarý, bu öngörüye uygun olarak insanlarýn iþ yapmalarýný, kendilerini geliþtirmelerini kolaylaþtýracak ürünler geliþtirmek.

`

Sýr 2: Çok çalýþmak: Bill Gates çok zeki bir insan. Ama zekiliðin tek baþýna yeterli olmayacaðýný, çok çalýþýlmasý gerektiðini düþünüyor ve çok çalýþýyor. Evlenmeden once birlikte olduðu bir kýz arkadaþýndan ayrýlma nedeni iþ dýþýnda geçirdiði toplam zamanýn yalnýzca 7 saat olmasý (uyku dahil). Yanýndan çalýþan insanlardan da aynýsýný bekliyor.

`

Sýr 3: Akýllý elemanlarla çalýþmak. Yazýlým, teknoloji bakýmýndan en uç sektörlerden birisi. Böyle bir sektörde sýradan insanlarla çalýþýlamayacaðýný, akýllý insanlarla çalýþýlmasý gerektiðini düþünüyor ve þirketine hep en akýllý insanlarý almaya çalýþýyor. Akýllý eleman kimdir, neresinden akýllý olduðu anlaþýlýr þeklindeki sorulara þöyle yanýt veriyor: Akýllý insan, her þeyin tek tek söylenmesinin gerekmediði bir kiþidir. Akýllý eleman, arar bulur, geliþtirir, yeni þeyler düþünür, düþündüklerini uygulamaya geçirebilir. Microsoft, çalýþtýracaðý akýllý elemanlarý bulmak için çok araþtýrma yapýyor. Sýrf adam almak için birisini almýyorlar. Kafalarýndaki adamý bulana kadar bir pozisyonu uzun zaman boþ tuttuklarý çok oluyor.

`

Sýr 4: Elemanlara hisse vermek. Bill Gates, kendisi de dahil olmak üzere çalýþanlarýna yüksek, astronomik ücretler vermiyor. Microsoft’un hiçbir çalýþaný dünyanýn en yüksek ücretli çalýþanlarý listesine giremiyor. Bunun yerine akýllý elemanlarý çekebilmek için onlara hisse veriyor. Örneðin, Bill Gates, Microsoft’un þimdiki baþkaný olan Steve Ballmer’ý çalýþmaya razý edebilmek için yüklüce hisse vermiþti. Ballmer bu hisseler sayesinde þimdi büyük bir servete sahip (10 milyar dolardan fazla). Microsoft’un içinde yaklaþýk on kiþi dolar milyarderi. Microsoft çalýþanlarýnýn üçte biri ise dolar milyoneri (toplam 37 bin çalýþaný var). Bill Gates arkadaþý Paul Allen ile þirketini kurarken hisse oraný yüzde 66 idi. Þu anda ise hisse oraný yüzde 11.5. Yani, Bill Gates daðýta daðýta daha zengin olmanýn yolunu bulmuþ. Çalýþanlara hisse vermek Amerika’da yaygýn bir uygulama ama hiçbir þirkette bu ölçüde hisse daðýtýmýna rastlanmýyor.

`

Sýr 5: Elemanlara deðer vermek. Microsoft en akýllý kiþilerle çalýþmak istiyor ve onlarý kaybetmek istemiyor. Bill Gates bir yazýsýnda ayrýlan her elemanýn arkasýndan “niçin ayrýldý, niçin onu tatmin edemedik, nerede hata yaptýk” sorularýný sorduðunu söylüyordu. Elemanlar Microsoft’un en deðerli varlýklarý. Çalýþanlar da bunun bilincindeler. Çalýþmalarýnýn her anýnda bunu hissediyorlar. Bunun sonucunda da Microsoft’ta eleman sirkülasyonu ABD ortalamasýna göre iki kat düþük.
`

Sýr 6: Piyasanýn geliþimini takip etmek. Hýzla geliþen bir sektörde geride kalmak yok olmak anlamýna geliyor. Bill Gates hiçbir alanda piyasanýn gerisinde kalmak istemiyor. Geride kaldýðý durumlarda da hatasýný çabucak anlayýp gerekli önlemleri alýyor. Örneðin, 1984 yýlýnda Apple firmasý Macintosh’u çýkardý. Grafik tabanlý olan bu sistem Microsoft’un iþletim sistemlerinden çok üstündü. Microsoft’un yanýtý bir yýl sonra geldi. Windows adýndaki bu yeni iþletim sistemi baþarýsýz oldu ama Gates yýlmadý, 1990 yýlýnda çýkardýðý 3.0 çok büyük bir baþarý kazandý. Bir baþka örnek, Internet konusunda yaþandý. Bill Gates, Internet’in geliþimini yeterince takip edemedi, Internete uygun ürünler geliþtiremedi, geri kaldý ve bunun sonucunda, tarihinde ilk kez Microsoft hisse senetleri “Her zaman kazandýran hisseler” listesinden atýldý. Ama Gates hatasýnýn farkýna vararak þirketini bir yýl içinde, Interneti en çok sindiren, ürünlerini en fazla miktarda Intenete uyduran þirket haline getirdi.
`

Sýr 7: Piyasanýn geliþimini takip etmekle kalmayýp, piyasayý þekillendirmek. Bill Gates’in ve Microsoft’un sloganý We set the standards (standartlarý biz koyarýz). Microsoft’un tarihi bu slogana uyan çeþitli örneklerle dolu. Örneðin, kiþisel bilgisayarlarda kullanýlan programlama dili konusunda Microsoft’un ürünü Basic bir standarttý. DOS iþletim sistemi ve daha sonralarý ürettiði Windows iþletim sistemi piyasadaki en yaygýn ürünler oldu. Bütünleþik ürünler için ortamýn daha olgunlaþmadýðýný düþündüðünde biribirinden ayrý çalýþan ürünler üretti ve rakiplerinin bütünleþik ürünlerini bunlarla alt etti. Sonra koþullar olgunlaþýnca bu sefer Office benzeri bütünleþik ürünler üretip rakiplerinin tek tek çalýþan, bir arada çalýþamayan ürünlerini bir daha alt etti.
`

Sýr 8: Odaklanmak. Microsoft, yazýlým alanýnda çalýþan bir þirket. Cirosunun yüzde doksandan fazlasý yazýlýmdan geliyor. Yazýlýmýn yaný sýra mouse, oyun kumanda cihazý, ses kartý gibi donanýmlar da üretiyor ama bunlar aðýrlýkla Microsoft’un yazýlým teknolojilerini desteklemek için üretiliyor. Bill Gates, baþka þirketlerin yaptýðý gibi faaliyet alanlarýný daðýtmýyor, en iyi olduðu alanda odaklanýyor.

`

Sýr 9: Alçakgönüllü bir yaþam sürmek. Rakiplerinin hemen hepsinin özel uçaðý, özel yatý vs. olmasýna karþýn Bill Gates oldukça sade bir hayat sürüyor. Cimri denilebilecek kadar eli sýký. Buna iliþkin çok anekdot anlatýlýr: Örneðin, gittiði otelin park yeri parasýný pahalý bulunca uzun bir sure parasýz bir park yeri araþtýrmýþ. Kiraladýðý arabayý kullanmadýðý süreler için baþkalarýna bir daha kiralayarak deðerlendirmeye çalýþmýþ. Uzun bir sure uçaklarýn hep ekonomik sýnýfýnda yolculuk yapmýþ. Bill Gates’in hayatýndaki en pahalý þey yaklaþýk 60 milyon dolarlýk evi. Bu eve bu kadar para harcamasýnýn nedeni, lüks bir evde yaþama isteðinden daha çok, geleceðin evi nasýl olmalý cinsinden bir tartýþma yaratmak, kavramlar geliþtirmek, Microsoft’un ürünlerini test etmek. Buna karþýn rakibi Oracle’ýn baþkaný Larry Ellison’ýn bir yatý, uçaðý ve hatta bir adet de Amerika’da uçuramadýðý savaþ uçaðý var. Bir baþka örnek, Microsoft’u birlikte kurduðu arkadaþý Paul Allen. Paul Allen’ýn uçaðý, yatý, jet sosyeteden sevgilileri var ve pahalý partileriyle tanýyor. Allen geçtiðimiz yýllarda verdiði bir parti için tam 10 milyon dolar harcamýþtý. Bill Gates’e niçin uçaðý, yatý vb. lükslerinin olmadýðý sorulduðunda þöyle yanýt veriyor: Öyle yaþarsam öyle düþünmeye baþlarým ve þimdikinden çok farklý bir kiþiliðe sahip olurum. Yeterince çalýþamam, yeterince üretemem.


`

M. Yýldýrýmoðlu

Yukar git