Haziran 25, 2019, 05:33:13
Haberler:

De ki: Allah beni ve beraberimdekileri (sizin istediðiniz üzere) yok etse veya (öyle olmayýp da) bizi esirgese, (söyleyin bakalým) inkârcýlarý yakýcý azaptan kurtaracak kimdir? (Mulk -27)

Kur'an-ý Kerim'de Dünya Hayatý

Balatan ...Tefekkür..., Eyll 09, 2009, 04:10:29 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

...Tefekkür...“Dünyâ” kelimesi, Kur’ân-ý Kerim’de 115 yerde geçer Dünyâ kelimesinin kökü olan “ednâ ve türevleriyle birlikte bu sayý, 133’e yükselir “Dünya hayatý” anlamýndaki “hayâtü’d-dünyâ” terkibi ise, 67 âyette kullanýlýr “Ednâ” kelimesi Kur’an’da küçük, az veya eksik (58/Mücâdele, 7; 73/Müzemmil, 20), daha uygun, daha münasip, daha yakýn (2/Bakara, 282; 5/Mâide, 108; 33/Ahzâb, 51), daha deðersiz, âdi, hayýr yönünden daha az (2/Bakara, 61; 32/Secde, 21), yakýn mekân, yer olarak daha yakýn (30/Rûm, 3) gibi anlamlarda kullanýlmaktadýr

Kur’an dünya ile âhiret arasýnda bir tercih olursa, elbette âhiretin tercih edilmesini emrediyor Çünkü âhiret hayatý daha hayýrlý ve daha kalýcýdýr (93/Duhâ, 4) Dünya hayatýný âhirete tercih edenler, uzak bir sapýklýða düþerler (14/Ýbrahim, 3) Allah’ýn hükümlerine kulak vermeyip âhireti unutanlar, dünyaya karþýlýk âhireti satanlardýr Böyle bir alýþ-veriþ hiç de kârlý deðildir (2/Bakara, 86) Müslümanlardan bazýlarý da âhiretlerini kazanmak için dünyalarýný satarlar Kur’an, Allah yolunda cihad etmenin bu anlama geldiðini ve böylelerinin büyük bir sevaba kavuþacaklarýný haber veriyor Allah yolunun þehitleri bu çok kârlý alýþ-veriþin canlý örneðidir (4/Nisâ, 74)

Kur’ân-ý Kerim’e göre dünya hayatý, bir oyun (oyalanma) ve bir eðlencedir (6/En’âm, 32; 47/Muhammed, 36, vd), aldatýcý bir metâ (fayda, alýnýp satýlan þey) (3/Âl-i Ýmrân, 14, 185; 9/ Tevbe, 38, vd), geçici ve önemsizdir (4/Nisâ, 77) Dünya hayatý, yaðmurla biten ve yeþeren, sonra da bir doðal âfetle yok olup giden ekin gibidir (10/Yûnus, 24; 18/Kehf, 45) Oyun, oyalanma, eðlence ve bir süs olmasýnýn yaný sýra; mal ve çocuk bakýmýndan bir övünme ve bir çoðalma yarýþýdýr O, aldatýcý bir geçinme aracýdýr (57/Hadîd, 20) Mal sahibi olmak, çocuk edinmek ve diðer sahip olunan þeyler, aslýnda dünya hayatýnýn süsüdür Ancak, varýlacak yerin en güzeli, mutluluðun en þahanesi Allah’ýn katýndadýr (3/Âl-i Ýmrân, 14) Dünya hayatý, bu gibi özellikleriyle aldatýcý, oyalayýcý, gaflete düþürücü, asýl maksattan uzaklaþtýrýcý, gelip geçici ve vefâsýzdýr

Din, dünyada yaþanýr, âhiret dünyada kazanýlýr Dünya bir imtihan alanýdýr, o yüzden dünyayý âhiret için yaþamalýdýr Ebedî saâdet bu dünyada kazanýldýðý için dünya hayatý çok deðerlidir Kýymeti bilinmeli, ömür boþa harcanmamalýdýr Kur’an’da dünya için “bugün” âhirete de “yarýn” denilmiþ, âhiretin bir gün kadar yakýn olduðu ve ona azýk hazýrlanmasý istenmiþtir (59/Haþr, 18) Bütün bunlarla birlikte Kur’an, dünyadan el etek çekilmesini emretmez “Yerde ne varsa hepsini sizin için yaratan Allah’týr” (2/Bakara, 29) buyurur Kur’an, bize çalýþmayý emretmiþ, dünya nimetlerinden meþrû þekilde istifade etmemizi tavsiye etmiþtir: “Namaz kýlýndýktan sonra yeryüzüne daðýlýn ve Allah’ýn lütfundan (nasibinizi) arayýn Allah’ý çok zikredin/anýn ki kurtuluþa eresiniz” (62/Cum’a, 10) Dünyadan nasibimizi unutmamamýzý hatýrlatýr (28/Kasas, 77)

Kur’an’da “arz”, coðrafî, “dünya” ise dinî ve ahlâkî bir terim olarak yer almýþ; dünya kötülenir veya hafife alýnýrken kozmik varlýðý deðil; burada sürdürülen ve âhiret kaygýsýný geri plânda býrakan hayat tarzý kastedilmiþtir Dünya, sahih hadislerde de bu anlamda kullanýlýr Kur’an’da kötülenen dünyadan maksat, madde ve þahsî çýkardýr Mal, mevkî, þehvet, lüks ve israf gibi tutku ve eðilimler kýnanýrken; mânevî deðerlere ve uhrevî hayata baðlýlýk gösterilmesi istenmiþtir

.......
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

...Tefekkür...

Dünya hayatý, Kur’an’da genellikle âhiret hayatý ile birlikte anýlmýþ, bazen ikisi arasýnda karþýlaþtýrma yapýlarak âhiret hayatýnýn üstün olduðu belirtilmiþtir Kur’an’a göre, âhiret için amelleri engellemeyen ve aksatmayan dünya hayatý meþrû bir nimet, hatta saâdettir Nitekim müslümanlarýn, “Rabbimiz! Bize dünyada da âhirette de hasene/güzellik ve iyilik ver” (2/Bakara, 201) diye duâ etmeleri tavsiye edilmiþ, “Allah dünyadaki þeylerin hepsini sizin için yarattý” (2/Bakara, 29) denilmiþtir Birçok âyette peygamberlere ve mü’minlere hitap edilirken dünya ve âhiret mutluluðu birlikte vurgulanmýþ, bu durum Allah’ýn özel bir lutfu olarak kaydedilmiþtir Hz Ýbrahim ve Hz Ýsa, dünya ve âhiret mutluluðunu kazanmýþlardýr (2/Bakara, 130; 3/Âl-i Ýmrân, 45) Çünkü dünya mutluluðu ile âhiret saâdeti birbirine zýt deðildir; âhirette ödül kazanmanýn yolu, dünyadan vazgeçmek deðildir Âhiretlerini kaybedenler dünyada da mutlu olamazlar “Kâfirler için dünyada ve âhirette þiddetli bir azap vardýr” (3/Âl-i Ýmrân, 56; 5/Mâide, 33) Ýki cihanda yüzü ak olanlara karþýlýk yüzü kara olacaklar da vardýr (3/Âl-i Ýmrân, 106-107)

Dünya ve âhiret arasýnda bir tercih yapma mecburiyeti ortaya çýktýðý zaman hiç tereddüt etmeden âhiret hayatýnýn tercih edilmesi istenmiþ, aksi davranýþta bulunanlar þiddetle kýnanmýþtýr (14/Ýbrahim, 3; 79/Nâziât, 37-39) Çünkü âhiret, dünyadan daha hayýrlýdýr (93/Duhâ, 4) Geçici ve süreksiz olan, kalýcý ve daimî olana tercih edilemez “Önce dünya” diyenler “dünya karþýlýðýnda âhireti satanlar” þeklinde nitelendirilmiþ, deðerli ve çok olaný verip deðersiz ve az olaný satýn almanýn kârlý bir iþ olmadýðý ifade edilmiþtir (2/Bakara, 86, 90) Bu anlayýþa sahip olanlarýn yaptýklarý iþler kendilerine dünyada da âhirette de bir yarar saðlamaz (2/Bakara, 217) Buna karþýlýk, âhiretlerini kazanmak için dünyalarýný satanlar övülmüþtür (4/Nisâ, 74)

“Ýþte onlar, âhirete karþýlýk dünya hayatýný satýn alan kimselerdir Bu yüzden ne azaplarý hafifletilecek, ne de kendilerine yardým edilecektir” (2/Bakara, 86)
“Ýnkâr edip kâfir olanlara dünya hayatý süslendi (süslü gösterildi) Bu yüzden onlar, iman edenlerden bazýsý ile alay eder Oysa ki (iman edip) ittika eden, Allah’ýn azâbýndan korunanlar, kýyâmet gününde onlarýn üstündedir Allah dilediðine hesapsýz rýzýk verir” (2/Bakara, 212)
“Onlardan öylesi vardýr ki: ‘Rabbimiz, bize dünyada da hasene (iyilik ve güzellik) ver, âhirette de hasene (iyilik ve güzellik) ver ve bizi ateþ azabýndan koru’ der” (2/Bakara, 201; ayrýca: 7/A’râf, 156; 16/Nahl, 122)
“Kadýnlardan, oðullardan, kantarlarca yýðýlmýþ altýn ve gümüþten, (otlaða) salýnmýþ atlardan, davarlardan ve ekinlerden gelen zevklere düþkünlük, insanlara süslü (câzip) gösterildi Bunlar sadece dünya hayatýnýn geçimidir Asýl varýlacak güzel yer, Allah’ýn yanýndadýr” (3/Âl-i Ýmrân, 14)
“ De ki: Dünya metâý/menfaati azdýr/önemsizdir Allah’tan korkanlar için âhiret daha hayýrlýdýr Size kýl kadar haksýzlýk edilmez” (4/Nisâ, 77)
“Dünya hayatý bir oyun ve eðlenceden baþka bir þey deðildir Ýttika edenler, (Allah’ýn azâbýndan) korkanlar için elbette âhiret yurdu daha hayýrlýdýr (Dünya hayatýnýn fâniliðine) hâlâ akýl erdiremiyor musunuz?” (6/En’âm, 32)
“De ki: ‘Allah’ýn kullarý için çýkardýðý (yarattýðý) zîneti/süsü ve güzel rýzýklarý kim haram kýlabilir?’ De ki: ‘Onlar, dünya hayatýnda (inanmayanlarla birlikte) mü’minlerindir Kýyâmet gününde ise yalnýz iman edenlerindir’ Ýþte, bilen bir topluluk için âyetleri böyle açýklarýz” (7/A’râf, 32)
“Ýyi bilin ki mallarýnýz ve çocuklarýnýz birer fitneden/imtihandan ibarettir Allah yanýnda ise büyük ecirler/mükâfatlar vardýr”(8/Enfâl, 28)
“Ey iman edenler! Size ne oldu ki, ‘Allah yolunda savaþa çýkýn!’ denildiði zaman yere çakýlýp kalýyorsunuz? Âhiret (hayatýna) dünya hayatýný tercih mi ediyorsunuz? Fakat dünya hayatýnýn faydasý âhiretin yanýnda pek azdýr” (9/Tevbe, 38)
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

...Tefekkür...

“Müjde, dünya hayatýnda da, âhiret hayatýnda da onlarýndýr Allah’ýn sözleri için bir deðiþiklik yoktur Ýþte büyük kurtuluþ ve mutluluk budur” (10/Yûnus, 64)
“Allah dilediðine rýzkýný bollaþtýrýr da, daraltýr da Onlar dünya hayatýyla þýmardýlar Oysa âhiretin yanýnda dünya hayatý, (basit) eþyadan, geçici bir zevkten baþka bir þey deðildir” (13/Ra’d, 26)
“Kim bu aceleciyi (çabuk geçen dünyayý) isterse, ona, dilediðimiz kimseye dilediðimiz kadarýný verir, sonra da onu, kýnanmýþ ve mahrum býrakýlmýþ olarak gireceði cehenneme sokarýz Kim de âhireti diler ve bir mü’min olarak kendine yaraþýr bir çaba ile o gün için çalýþýrsa, iþte bunlarýn çalýþmalarý makbuldür Hepsine; dünyayý isteyenlere de, âhireti isteyenlere de, Rabbinin ihsânýndan, ayýrdetmeksizin veririz Rabbinin ihsâný kýsýtlanmýþ deðildir Baksana, Biz insanlarýn kimini kiminden nasýl üstün kýlmýþýzdýr! Elbette ki âhiret, derece ve üstünlük farklarý bakýmýndan daha büyüktür” (17/Ýsrâ, 18-21)
“Biz, insanlarýn hangisinin daha güzel amel edeceðini deneyelim diye yeryüzündeki her þeyi, kendisine bir zînet/süs yaptýk Bununla beraber Biz, mutlaka oradaki her þeyi kupkuru bir toprak yapacaðýz” (18/Kehf, 7-8)
“Onlara, dünya hayatýnýn týpký þöyle olduðunu anlat: Gökten bir su indirdik, yerin bitkisi onunla karýþýp yeþerdi Sonra (kuruyup) rüzgârlarýn savurduðu çöp kýrýntýlarý haline geldi (iþte bu dünya hayatý, böyle bir mevsim kadar kýsadýr) Allah her þeye kadirdir, her þey üzerinde iktidar sahibidir Mal/servet ve oðullar, dünya hayatýnýn süsüdür Kalýcý ve ölümsüz olan güzel iþler ise, Rabbinin katýnda hem sevapça daha hayýrlý, hem de ümit etmeye daha lâyýktýr” (18/Kehf, 45-46)
“Sakýn, kendilerini denemek için onlardan bazýlarýný faydalandýrdýðýmýz dünya hayatýnýn süsüne gözlerini dikme! Rabbinin rýzký hem daha hayýrlý, hem daha süreklidir” (20/Tâhâ, 131)
“Size verilen þeyler, dünya hayatýnýn geçim vasýtasý ve debdebesi/süsüdür Allah’ýn yanýnda olan ise, daha hayýrlý ve daha kalýcýdýr Hâlâ aklýnýzý kullanmýyor musunuz?” (28/Kasas, 60)
“Allah’ýn sana verdiðinden (O’nun yolunda harcayarak) âhiret yurdunu gözet; ama dünyadan da nasibini unutma Allah’ýn sana ihsân ettiði gibi, sen de (insanlara) iyilik et Yeryüzünde fesâdý/bozgunculuðu arzulama Þüphesiz ki Allah, müfsidleri/bozguncularý sevmez” (28/Kasas, 77)
“Bu dünya hayatý sadece bir oyun ve oyalanmadan ibarettir Âhiret yurduna gelince, iþte asýl hayat odur Keþke bilmiþ olsalardý” (29/Ankebût, 64)
“Ey insanlar, Allah’ýn vaadi gerçektir; sakýn dünya hayatý sizi aldatmasýn ve o aldatýcý (Þeytan) Allah’ýn affýna güvendirmek suretiyle sizi aldatmasýn” (35/Fâtýr, 5)
“Kim âhiret kazancýný istiyorsa, onun ekinini/kazancýný arttýrýrýz Kim dünya ekinini/kârýný istiyorsa ona da dünyadan bir þey veririz Fakat onun âhirette bir nasibi olmaz” (42/Þûrâ, 20)
“Rabbinin rahmetini onlar mý paylaþtýrýyorlar? Dünya hayatýnda onlarýn geçimliklerini aralarýnda Biz paylaþtýrdýk Birbirlerine iþ gördürmeleri için kimini ötekine derecelerle üstün kýldýk Rabbinin rahmeti onlarýn biriktirdikleri þeylerden daha hayýrlýdýr Þayet insanlar küfürde birleþen bir tek inkârcý ümmet olacak olmasaydý, Rahmân’ý inkâr edenlerin evlerine gümüþten tavanlar ve çýkacaklarý merdivenleri gümüþten yapardýk Evlerinin kapýlarýný ve üzerine yaslanacaklarý koltuklarý da (hep gümüþten yapardýk) Ve onlarý altýn zînetlere boðardýk Bütün bunlar sadece dünya hayatýnýn geçici metâýndan ibarettir Âhiret nimeti ise, Rabbinin yanýnda, Allah’ýn azâbýndan sakýnýp rahmetine sýðýnanlara mahsustur” (43/Zuhruf, 32-35)
“Dünya hayatý ancak bir oyun ve eðlencedir Eðer iman eder ve ittika ederseniz (sakýnýrsanýz) Allah size mükâfatýnýzý verir Ve sizden mallarýnýzý tamamen sarfetmenizi istemez Eðer onlarý isteseydi ve sizi zorlasaydý, cimrilik ederdiniz ve bu da sizin kinlerinizi ortaya çýkarýrdý” (47/Muhammed, 36-37)
“Bilin ki dünya hayatý, ancak bir oyun, eðlence, bir süs, aranýzda bir övünme ve daha çok mal ve evlât sahibi olma isteðinden ibarettir Týpký yaðmurun bitirdiði ve ziyaretçilerin de hoþuna giden bir bitki gibi önce yeþerir sonra kurur da sen onun sapsarý olduðunu görürsün; sonra da çerçöp olur Âhirette ise çetin bir azap vardýr Yine orada Allah’ýn maðfireti ve rýzâsý vardýr Dünya hayatý aldatýcý bir geçinmeden baþka bir þey deðildir” (57/Hadîd, 20)
“Ey iman edenler! Mallarýnýz ve çocuklarýnýz sizi Allah’ý anmaktan alýkoymasýn Kim bunu yaparsa iþte onlar ziyana uðrayanlardýr Herhangi birinize ölüm gelip de ‘Rabbim! Beni yakýn bir süreye kadar geciktirseydin de sadaka verip iyilerden olsaydým!’ demesinden önce, size verdiðimiz rýzýktan infak edin, Allah için harcayýn” (63/Münâfýkun, 9-10)

Alýntý....
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

Yukar git