Haziran 27, 2019, 08:50:12
Haberler:

Ýþte bunlar Allah'ýn yarattýklarýdýr. Þimdi (ey kâfirler!) O'ndan baþkasýnýn ne yarattýðýný bana gösterin! Hayýr (gösteremezler)! Zalimler açýk bir sapýklýk içindedirler. (Lokman -11)

ZaMaN'ýn KýYMeTiNi biliyor muyuz?

Balatan MiM, Eyll 09, 2009, 10:02:03

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

MiM


Almanca dil kursundayým. Hoca çok disiplinli biriydi. Bilhassa zaman açýsýndan hiç müsamahasý yoktu. Bir hafta boyunca, kimin ne kadar dakika geç geldiðini tesbit ediyor ve onlarý geç geldikleri toplam süre kadar sýnýfta tutuyordu. Tabiî bu durum, zaten kursa zor zaman ayýrmýþ iþ sahiplerinin hiç de hoþuna gitmiyordu. Bir gün haftalýk cezasý 18 dakika tutan bir arkadaþýmýz kýzarak þöyle dedi:

- Neredeyse saniyeleri de hesap edeceksiniz. Neyse hatýrýnýz için bir baþka zaman on dakika kalayým sýnýfta. Þimdi çok âcil bir iþim var...

Yaþlý Alman gözlerini kýrpýþtýrarak bir süre süzdü bu arkadaþý ve þöyle konuþtu:

- Olmaz. Çünkü siz âcil iþlerinize bu kadar önem vermiþ olsaydýnýz þimdi benden onsekiz dakikalýk bu cezayý almazdýnýz. Zira ders de sizin için günlü saatli âcil bir iþti. Bu bakýmdan þimdi kalacaksýnýz ve onsekiz dakikalýk bir ders vereceðim size.

Belli ki, hoca da kýzmýþtý. Ben de merak ederek kaldým sýnýfta.

Sýra aralarýnda bir kaç tur attýktan sonra þöyle konuþtu:

- Arkadaþlar zamaný iyi kullanmýyorsunuz. Hatta bu konuda benim gösterdiðim hassasiyete kýzýyorsunuz. Ama ben haklý olduðuma inanýyorum. Belki de içinizden 'ne olacak gâvur kafasý' diyorsunuzdur.

Masasýna gitti. Çantasýndan basýlý bir broþür çýkardý.

- Þuna bakýnýz lütfen, dedi. Bu bir tren tarifesiydi. Arkadaþ göz ucuyla bakýp iade edecekti ki, "hayýr daha iyi tetkik etmenizi istiyorum" dedi. Trenlerin kalkýþ ve varýþ saatlerini tercüme ettirdi. Bunlar hep deðiþik ve karmaþýk rakamlardý. Meselâ kalkýþ saati 18.18 idi, 21.34'tü. Varýþlar da hep öyleydi. 12.46 gibi, 9.27 gibi...

Onsekiz dakikaya cezalý arkadaþýmýz bu minval üzere uzayan rakamlarý görünce Hoca'ya dedi ki:

- Bakýnýz iþte burada Avrupalý kafanýn mantýksýzlýðý açýkça görünüyor. Ne demek yani onsekiz geçeler, 12 geçeler, 36 geçeler... Þuna üç buçuk, dört buçuk deseniz olmaz mý? Hiç olmazsa, çeyrek geçe deseniz de, hem de akýlda kalacak bir sayý ve saat olsa...

Yaþlý Alman'ýn yüzünde belli belirsiz bir tebessüm gezindi. Ve bakýþlarýndan söyletmek istediði düþünceyi yakalamýþ olduðu belli oldu.

- Bana bak, dedi. Kendinize hakaret etmeyin. Çünkü bu tarifenin böyle düzenlenmiþ olmasý, "Avrupalý kafa"nýn mantýksýzlýðý deðil, müslüman kafanýn tutarlýlýðýýr. Çünkü, biz zamaný kullanmayý ve deðerlendirmeyi müslümanlardan öðrenmiþizdir. Ýþte bu tren tarifesi de ayný anlayýþýn güzel bir örneðidir.

Bizler hayret ve þaþkýnlýkla ona bakarken, hoca þöyle devam etti:

-Siz müslümanlarýn ibadetlerinde yer önemli deðildir. Dünyanýn her yerinde ibadet edilebilir. Ama zaman çok önemlidir. Çünkü her ibadetin kendine ait bir vakti vardýr. Hattâ bu vakit ibadetin þartýdýr. Yani vakitsiz ibadet ifa edilmiþ sayýlmaz. Ýbadetlerin vakitleri de bizim tren tarifesi gibi, hep böyle 18, 17, 13, 10, 9 geçelerdir. Üstelik bu saatler de devamlý deðiþirler. Bugün sabah namazýný 7.21'e kadar kýlabilirsiniz. Ama yarýn, 7.22'ye kadar da kýlabilirsiniz. 23 geçe olmaz. Sadece namaz böyle deðildir. Oruca baþlama ve bitirme saatleri de böyledir. Bu ince hesaba dayanan ibadet saatleri üstelik her gün deðiþmektedir.

Böylece de müslümanlar her gün deðiþmekte olan zamana karþý uyanýk durmakta, zamanýn kýymetini anlamakta ve onu iyi deðerlendirmek üzere hazýrlanmaktadýrlar. Ýbadetlerini yapan bir müslüman her gün deðiþen dakikalara ayak uydurmaya ve dakikalarý deðerlendirerek yaþamaya mecburdur. Bizim zamana bakýþýmýzýn ilham kaynaðý müslümanlardýr."

Yaþlý Alman Hoca "Çýkabilirsiniz" dediði zaman, hepimiz tarifi imkânsýz bir mahcubiyet içindeydik.v.vakkasoðlu

Bevadih

Eyll 09, 2009, 01:22:20 S #1 Last Edit: Eyll 12, 2009, 02:17:37 by SehrâN
Kendimizi bilmezliðe" ne güzel de bir anektot....Harika ve utanc vericiydi...

Mim abim teþekkür ederim...

HAdeKa

namaz oruc saattleri dakikalarý ne kadar da guzel bagdastýrmýþ..

Allah razý olsun abim


"Tutalým ki Dikenim.. Hem de Kötü Bir Diken.. Ama Nihayetinde GüLLerLe Bir Aradayým…" [Hz. Mevlana]

KARANFÝL

Çok güzeldi MÝM hocam,
Allah razý olsun..

MiM

eyvallah, teþekkür ediyorum ablalarým.
bu yazý gerçekten çok hoþ bi anekdottu...
okuduðumda etkilenmiþtim ben de...
severek alýntýladýðým bir yazýydý...

Yukar git