Haziran 25, 2019, 05:59:31 ÖÖ
Haberler:

Ama onu (azabý) yakýndan gördükleri zaman, inkâr edenlerin yüzleri kararacak ve (kendilerine): Ýþte sizin isteyip durduðunuz budur! denecektir. (Mulk -26)

Oruç, Kroner Kalp Hastalýklarýný Önlüyor...

Baţlatan liprade, Eylül 08, 2009, 11:18:42 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

liprade

Oruç, kroner kalp hastalýklarýný önlüyor

Orucun saĂ°lĂ˝klĂ˝ kiĂľiler için yararlĂ˝ olduĂ°u, kalp damar sistemindeki pĂ˝htĂ˝laĂľma olaylarĂ˝nĂ˝ azalttýðý, kalp krizi riskini de önemli ölçüde düþürdĂĽĂ°ĂĽ belirtildi.   

Özel bir hastanede görevli Kardiyoloji Uzmaný Dr. Erkan Avcý, iftar sofrasýnda kontrolsüz ve aþýrý miktarda beslenmenin organizmanýn anormalleþmesine neden olduðunu söyledi.

Bazý insanlarýn orucu kilo verme fýrsatý olarak algýlamalarýnýn hatalý bir yaklaþým olduðuna dikkati çeken Avcý, eðer dikkat edilmezse orucun kilo aldýracaðýný belirtti.

Avcý, Ramazan süresince kýzarmýþ, aþýrý baharatlý, aðýr ve yaðlý gýdalardan uzak durulmasý gerektiðini vurgulayarak, orucun sývý gýdalarla açýlmasýnýn da yararlý olduðunu hatýrlattý. Avcý, Ramazan sofralarýnda yavaþ ve az miktarda yemeye özen göstermek gerektiðini bildirdi.

Ramazan ayýnda kalp hastalarýnýn kesinlikle oruç tutmamasý gerektiðini vurgulayan Avcý, þu bilgileri verdi:

''Orucun saðlýklý kiþiler için yararlý olduðu bilinen bir gerçektir. Oruç tutan kiþilerin kalp damar sisteminde pýhtýlaþma olaylarý azalýr. Bunun yanýnda kalp krizi riski de önemli ölçüde düþer. Oruç sayesinde yararlý kolesterol (HDL) artýðý, kötü huylu kolesterolün (LDL) de azaldýðý görülmüþtür. Koroner kalp hastalýðý riskinin de oruç tutanlarda düþtüðü görülmüþtür. Bu bulgularla saðlýklý kiþilerde orucun koroner kalp hastalýðýndan koruyucu olabileceði söylenebilir. Özetle, oruç tutmak saðlýklý insanlar için çok yararlýdýr ancak saðlýk sorunu olan kiþilerin de çok dikkatli olmalarý gerekir. Yanlýþ beslenme alýþkanlýklarý nedeniyle bazý tehlikeler ortaya çýkabilir. Buna dikkat edilmesi þart.''

-TEDAVÝ EDÝLMEMÝÞ HASTALAR ÝÇÝN BÜYÜK RÝSK-

Koroner kalp hastalýðý tedavi edilmemiþ kiþiler için ise orucun riskli olacaðýný belirten Avcý, özellikle bol yaðlý, kalorili ve hýzlý yenen iftar yemeklerinden sonra kalp krizi geçirme riskinin yüksek olduðunu vurguladý.

Avcý, kalp krizi geçiren, yüksek tansiyonu ve kalp yetersizliði olan hastalarda, hastalýk ilaçlarla kontrol altýna alýnmýþ olsa bile oruç tutmanýn riskli olduðunu anlattý.

Kalp yetersizliði olan kiþilerin genellikle vücutta artan tuz ve suyu azaltmak için idrar söktürücü ilaçlar kullandýðýný hatýrlatan Avcý, bu ilaçlarýn etkisi nedeniyle oruç zamaný aþýrý tuz ve su kayýplarýndan dolayý bayýlmalarýn hatta þoklarýn meydana gelebileceðine dikkati çekti.

Avcý, iftarda ise vücutta aþýrý su ve tuz yüklenmesi sebebiyle sýnýrlý pompalama gücü olan kalbin aþýrý çalýþmaya zorlandýðýný belirterek, þunlarý kaydetti:

''Bir de hýzlý ve bol yemek sonrasý mide ve baðýrsak sindirim sisteminin kan dolaþýmý artar bu da kalbe ilave yük getirir. Aþýrý yük kalp yetersizliðine yol açar bu yüzden kalp yetersizliði ve kontrolsüz hipertansiyonu olanlarda oruç tutmak önerilmemektedir. Hipertansiyonu olan hastalarýn oruçlarýný açtýklarýnda özellikle tuzsuz perhizlerine sadýk kalmalarý gerekiyor.''


AA
"Cehalet hĂ˝yar olmuĂľ gidiyor son sĂĽrat/  Enkaz-Ă˝ beĂľer koĂľuyor elde tuzluk alĂ˝k surat"