Haziran 19, 2019, 06:56:04 S
Haberler:

Ama onu (azabý) yakýndan gördükleri zaman, inkâr edenlerin yüzleri kararacak ve (kendilerine): Ýþte sizin isteyip durduðunuz budur! denecektir. (Mulk -26)

Kadýnlar Ayak Saðlýðýný Riske Atýyor...

Balatan liprade, Eyll 08, 2009, 11:16:38 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

liprade

Kadýnlar ayak saðlýðýný riske atýyor

Britanya'da yapýlan bir araþtýrmada, 10 kadýndan yaklaþýk 4'ünün ayaðýna uymayacaðýný bildiði ayakkabýyý satýn almaktan çekinmediði ortaya çýktý.   

El ve Ayak Saðlýðý Mütehassýslarý Derneði tarafýndan 2 bin kiþi üzerinde yapýlan araþtýrma, kadýnlarýn yüzde 37'sinin moda olduðu sürece rahatsýz ayakkabý giydiðini gösterirken, yüzde 80'inin de "boynuz hastalýðý veya týrnak batmasý" gibi ayak hastalýklarýndan mustarip olduðunu ortaya koydu.

Erkeklerin yüzde 17'sinin yanlýþ ölçüye sahip ayakkabý satýn aldýðýný kabul ettiðini gösteren araþtýrmaya göre, çeþitli ayak rahatsýzlýðý çeken 10 erkek ve kadýndan sadece 4'ü tedavi için doktora baþvuruyor.

Birleþik Krallýk El ve Ayak Mütehassýslarý Derneði'nden Lorraine Jones, çok sayýda kadýnýn indirimdeki ve son moda ayakkabý modellerine dayanamadýðýný belirterek, "Ancak ayaklarý hasta edecek ayakkabýlar satýn almanýn sadece rahatsýzlýða yol açan bir sonuç olmadýðýný, ayný zamanda saðlýðý riske atan bir durum olduðunu unutmamak gerek" diye konuþtu.

Yüksek topuklu ayakkabýlar kadar, kolayca giyilen terliklerin de ayaðýn öne kaymasý ve parmaklarda krampa neden olmasý gibi sorunlara yol açabileceðini belirten ayak saðlýðý uzmanlarý, kadýnlarýn günlük ayakkabýlarýnda topuklarý 4 cm'den uzun olmayan alçak topuklu modelleri tercih etmeleri gerektiðinin altýný çiziyorlar.


AA
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

Bevadih

Artýk kesin iþte yüksek topuk yasak :)

ayakta boynuz hastalýðý neymiþ ki?

hizmetkarým  iþ basýndasýn gene maþaallah :) sað/olasýn..

liprade

Bunun saðlýksýz olduðunu bilmek için araþtýrmalarýn yapýlmasýna da gerek yok ki... Bu eziyeti çekmenin mantýklý bir açýklamasý olamaz...

Bakmak lazým o rahatsýzlýða...

Siz de saðolun Bevadih abla...
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

Yukar git