Haziran 24, 2019, 08:14:51 S
Haberler:

Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Zira Allah, kendini beðenmiþ övünüp duran kimseleri asla sevmez.  (Lokman -18)

benimle 'turkche' konuþma!

Balatan MiM, Mays 06, 2008, 04:51:17

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

MiM

Bir dönem Arapça, Farsça, Fransýzca derken, son yüzyýlda Ýngilizcenin istilasý altýnda Türkçe. Yabancý hayranlýðýnýn hat safhaya ulaþtýðý günümüzde kendi dilinden utananlarýn akýllara zarar tabelalarý ile dolu saðýmýz solumuz. Cep telefonu mesajlarýnda Türkçenin sesli harflerinden tasarruf ediliyor, yabancý adlarla iþ yerleri açýlýyor, televizyon ve radyolar yayýna giriyor, pek çok süreli dergi piyasaya çýkýyor. V’nin yerine W, ks’nin yerine X kullanýlýyor. Birileri bizi yabancýlaþtýrýyorken, birileri de fena halde TURKCHE konuþuyor. Peki, Yahya Kemal BEYATLI’nýn “aðzýmýzda anamýzýn sütü gibi helâl ve güzel olmalýdýr.” dediði güzel Türkçemiz nereye sürükleniyor?
Tarih: 14 Kasým 2006. Yer: Aydýn’da herhangi bir lisenin herhangi bir sýnýfý. Tahtada 10. sýnýf öðrencilerinin düþmüþ olduðu not aynen þöyle: “Yarýn beden dersinde giyincezmi? Cwp yazýn?” / “Hayýr giymicez!” Bu cümle Türkçenin yazým kurallarýnýn, yazý dilinin ve 29 harfinin nasýl da bilinçsizce hiçe sayýldýðýnýn en basit örneði.

Teknolojiyi üretemeyen Türkiye, hýzla deðiþen teknolojik geliþmelere isim bulmakta geç kalýyor, iPod’a, MP3’e isim veremiyor. Sonra da dilbilimciler bilgisayar, çamaþýr makinesi, ayran gibi kelimelerle yatýp kalkýp övünüyor. Teknolojinin ve basýnýn yardýmýyla Türkçemiz, Türkilizce’ye doðru yol alýrken, övüne övüne bir hal olduðumuz bilgisayar kelimesi bile artýk yeni neslin diline PC olarak yerleþmeye baþlýyor.

Yeni nesil Türkler artýk mail atýyor, feedback istiyor, cwp yazýyor, sms yolluyor, slm verip, a.s alýyor, bye deyip, tþk ederek sohbetini bitiriyor. Yeni doðmakta olan bu uyduruk dille öyle iyi iletiþim kurabiliyorlar ki anlaþtýklarýný O.K’layarak kýsaca belirtiyorlar. Büyük bir kesim, aralarýnda çoðumuzun anlayamadýðý yeni bir dille konuþuyor. V F’ye, Z S’ye, C J’ye dönüþüyor ve efet, güsel, abijim diyerek Türkçemiz daha da þirin bir dil olma yolunda ilerliyor(!) Ýki mesaj uzunluðundaki duygu ve düþünceleri 160 karaktere sýðdýrýlabilmek, kontörden tasarruf edebilmek için Türkçenin sesli harflerinden de tasarruf etmekte hiçbir sakýnca görülmüyor. Artk bz trklr trkcyi sessz harflrle yazblmyi, konsblmyi hatta sesli hrflr olmdn anlsblmyi becrblyrz.

Artýk “dahi anlamýna gelen de’nin, ki baðlacýnýn ayrý yazýlmasý gerekirken birleþik yazýlmasýna bile razý olduk, Adnan Menderes Bulvarýnda saðdan sola uzanan Türkçe Ýngilizce karþýmý maðaza isimleri arasýnda yürürken. Emlak’ý MLUCK, Karizma’yý Carizma yazan zihniyet, ileride çocuklarýna “Ayshe, Shakir, Chaglar” koyar, “chaylarýný da kesme sugur’la icherlerse” hiç þaþmamak gerekir!

Kabul edelim: Hepimiz sms çýlgýný olduk. Mektup yazmayý unuttuk, zaten e-mail de pek sarmadý bizi. Bol bol MP3 indiriyor, YouTuBe’de video seyrediyor, neredeyse günün yirmi dört saati messenger’da online bir hayat sürüyoruz. En yakýnýmýzdaki eþi dostu unutup, dünyanýn bilmem neresinden sanal arkadaþlar edinip saatlerce chat yapýyoruz. Reel anlamda gerçek cümleler kuruyor, öylesine iyi Turkche konuþuyoruz ki kýrk yýllýk haber sunucusu, “anchorman” oluveriyor ve Türkiye’nin en büyük anchormani Ali KIRCA bir canlý yayýn konuðuna “ailesinin backgroundý”ný soruyor.

Biz Ýngilizceyi aþmýþýz, hatta ana dilimiz gibi konuþur olmuþuz. Þimdi sýra yabancý dil eðitimi veren bir kursta Türkçe öðrenmekte!

“Kâmusa uzanan el namusa uzanmýþtýr.” diyor Cemil MERÝÇ. Sözlüðümüz, gün geçtikçe “sozluc”leþirken artýk dilimize sahip çýkmanýn vakti geldi de geçmedi mi? Türkçe giderse Türkiye de gitmez mi?

-THE SON!-


alýntýdýr...

HAdeKa

resimleri göremiyorum ama
ben kesinlikle türkçe sevdalýsý biriyimdir fakat
msn de hýzlý yazmak için "geliorum" "gidiorum" gibi yazarým Simurg hocamýn sözlerini üzerime alýndým biraz o yuzden açýklama isteði duydum ama kesinlikle türkçeyi kirletmek için deðildir bunlar sahsým adýna
ki ben "em pi 3" e bile "me pe 3" diyen biriyim
çoðu kiþiyi yanlýþ telaffuz edilen söz ya da kelimelerde uyarmýþýmdýr
kelimelere çok takýntýlý biriyimdir.
inþallah deðil inþaallah'dýr,
maþallah deðil maaþallahd týr,
müsade deðil müsaade dir,
estaðfurullah deðil estaðfirullah dýr
þarz deðil sarj'dýr
yanlýz deðil yalnýz (ki yalýn kökünden gelir)
yalnýþ deðil yanlýþ (ki yanýlmak'tan gelir)
bu gibi...
SAYGLAR...


"Tutalým ki Dikenim.. Hem de Kötü Bir Diken.. Ama Nihayetinde GüLLerLe Bir Aradayým…" [Hz. Mevlana]

MiM

Haziran 22, 2009, 11:37:39 S #33 Last Edit: Haziran 23, 2009, 12:24:04 by MiM
Alnt yaplan: HAdeKa - Haziran 22, 2009, 11:14:11 S
þarz deðil sarj'dýr


evet, hadekayý bilirim.
cidden, Türkçe hassasiyeti olan biridir.
çok öncelerden kendisiyle fikir teatisinde bulunduðum abisinin ablacýðýdýr o!  :D
***
bu arada, aslý Türkçe olmayan ve Türkçe ses uyumuna, fonetik yapýsýna uymayan þarj kelimesi yerine yükleme tabiri kullanmak çok zor mu acaba?

liprade

Haziran 22, 2009, 11:42:55 S #34 Last Edit: Temmuz 04, 2009, 03:42:18 by liprade
Hocam, mesele kökte... Bir icadý, ilmi, filmi bir terimi aldýðýmýzda, öncesinde onun Türkçeleþtirilip sonrasýnda da halka sunulmasý elzem deðil midir..?

Kök bozuksa dallarý budamanýn anlamý, etkisi ne kadar olur..?
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

HAdeKa

Allah razý olsun MiM abicim yaa benim laptop yurt dýsýndan mý gelmiþ artýk bilmiyorum þ harfinde iki nokta iþareti var bazen bu muydu o muydu diye ugrasmayým diye s ile yazdým (þarj daki) þ yi elime ne geliyorsa öyle yazdým anlayacaðýn bazen i ye basýyorum onun yerine sil bir daha yaz oooo çok iþ ;)


"Tutalým ki Dikenim.. Hem de Kötü Bir Diken.. Ama Nihayetinde GüLLerLe Bir Aradayým…" [Hz. Mevlana]
adrenokortikotropik

Alnt yaplan: liprade - Haziran 22, 2009, 11:42:55 S

Kök bozuksa dallarý budamanýn anlamý, etkisi ne kadar olur..?heh iþte... +1

CandanSoft INC

Aslýnda Konu Çok Güzel Yerlere Deðinmekdedir Arkadaþlar Þimdi Þöyle Bir Tabir Söz Konusu " Emo " Farklý Stiller ( Moda Harici Kendi Tarzlarýdýr ) ve Rock Sound Dinleyen Kiþilere Verilen Bir Nevi Sýfatlaþmýþ Ýsimdir. Bu Still , Tarz Yurt Dýþýnda Baþlayýp Türkiyeyide Etkisi Altýna Almýþ Bulunmakdadýr. Yanlýz Þöyle Bir Durum Söz Konusu Ýdir Yurt Dýþýndaki Rock Sevenler ve Emo'lar Tikky'ler Kullandýklarý Cümleleri Asla Anlamsýzca Kýsaltmadan Kullanýrlar Kendileri Farklý Bir Tarz'da Bulunmuþ Olsalar Bile Kullandýklarý Dil ve Kültür Kendi Ana Dilleri ve Kültürleridir.

Türkiyede Ýse Emo ve Tikky Kavramlarý Farklýlýklar Kazanmýþ Bulunmakdadýr Kiþiler Kendilerine Farklý Stillerin Yaný Sýra Bu Stillere Uygun Olabileceklerini Düþündükleri " Anlamsýz Cümleler Toplulugunu Oluþturmuþdur " .

Sizlere Þöyle Bir Anýmdan Bashetmek Ýstiyorum Bir Gün Tatil Ýçin Gene Türkiyeye Geldiðimizde Otobüsde Belirli Bir Ýstikamete Seyir Ederken Arkamda Oturan Ýki Genç'in ( Emo ve Tikky ) Konuþmalarý Þöyleydi.

      " Tabi Bende Memnun Deðilim Böyle Giyinmek ve Boyanmakdan Fakat Ne Yapalým Kanka Kýzlar Bu Tarz'da Çok Katlanýcaz Artýk Ýki Üç Dadlýmmm Bebismms Diyoruz Kýzlarý Yiyoruz Deðmezmi Diyorlardý . "

Olayýn Türkiyedeki Boyutu Buralara Kadar Gelmiþ Bulunmakdadýr .


MiM

Temmuz 21, 2009, 07:51:45 S #41 Last Edit: Temmuz 21, 2009, 09:35:55 S by MiM
yav candansoft, helalsin valla abim. seni tebrik ediyorum.
evvelen, sen çok gencecik yaþta ve kanada da yaþýyor olmana raðmen Türkçe'ye olan hakimiyetin fevkalade... bu demektir ki, köklerinden kopmamýþ, sana þahsiyet kazandýran kimliðine sýký sýkýya baðlý kalmýþsýn. Bu vesileyle seni büyütüp yetiþtiren ebeveynini kutluyorum. ALLAH onlardan razý olsun.

saniyen, yine gencecik yaþýna raðmen, olgun insanlara mahsus yorumlar yapabiliyor, mevzuun derununa nüfuz edebiliyorsun.

salisen... bu arada, bugüne kadar hiç duymadýðým kavramlarla bizi tanýþtýrýyor, bilgi sahibi kýlýyorsun. Mesela, bu 'emo', 'tikky' falan her ne karýn aðrýsýysa...(bu arada Levent KIRCA'nýn kulaklarý çýnlasýn!) ALLAHýndan kopanlarýn nereye ve nasýl demirleyeceklerine dair bize aktüel bilgiler verebiliyorsun. iyi ki, sen o ucube kavramlarýn temsil ettiði hanzolarla beraber deðilsin abim! :D


SimurG

Temmuz 21, 2009, 10:14:43 S #43 Last Edit: Temmuz 21, 2009, 10:17:42 S by SimurG
Alnt yaplan: MiM - Temmuz 21, 2009, 07:51:45 S
. Mesela, bu 'emo', 'tikky' falan her ne karýn aðrýsýysa


Son günLerde küLtürümüze peydahLanan bu iki karýn aðrýsý (sizin tabirinizLe), asLýnda özün bozukLuðunu ve küLtürün bayatLýLýðýný göstermektedir..

Ve bizim topLumumuzda da marjinaL kesimLere karþý bir antipatiLik vardýr. Bu dýþ görünüm odakLý stiLLere sahip insanLarý kendiLeri gibi görmedikLeri için yadýrgarLar.. Ýþte bunLar kendiLerine farkLý bir tarz icat edip, farkLý topLum eLamaný oLduðunu gösteren TikkyLer ve EmoLar.. Kýsaca bunLardan bahsetmek gerekirse.. MeseLa Emo deniLen grubun bir çoðu bayandýr.. Asi bir ruh tarzýna sahip oLduðunu beLLi edercesine siyahLara bürünen, rock ve rap seven, pek insanýmsý bir görüntüye sahip oLamayan kesimdir (Satanist gibi yaratýkLar ). ÝstanbuLda yaþayanLar biLirLer, geneLLikLe Kadýköy, Taksim ve BeyoðLunda çokca görünen bu kiþiLer, hiç utanma nedir biLmeden insanLardan sigara parasý isteyecek kadar zavaLLý ve aciz tafyadýr. BunLarý  pek ciddiye aLmamak gerekir  :) :) AðýzLarýndan düþürmedikLeri küfürLerle, her iki cümLenin birinde hakaret içeren cümLe kuruLumLarýyLa ne kadar basit bir topLuLuk oLdukLarý açýktýr..

TikkyLer ise;  emoLara göre maddi geLiri yüksek kiþiLerdir.. Gökkuþaðýmsý rekLerLe doLaþan, aðýzLarýna bir keLimeyi sakýz yaparcasýna, geniþLeterek uzatarak konuþan (ben bunu çok sevdimmm, nabeerrrr gibi), kýyafetLerinin markaLarýný yoL trafik Lavhasý gibi özeLLikLe göstermeye çaLýþan (bu yüzden kocaman markaLarý yazan kýyafet seçerLer), ukaLa görünmeyi seven kiþiLerdir..


(Birde Hüzü LaL'den öðrendiðim kadarý iLe bu Emo görünen kiþiLer, geneLLikLe kLavyede "L" harfLerini büyük yapýyorLarmýþ. Hey ALLAHým, ne garip ego tatminLeri var bunLarýn  ::) ;D )


þeyda

Eskinin pank yada punkçularýna þimdiki emo' lar deniliyor..

Yukar git