Haziran 17, 2019, 11:21:57 ÖS
Haberler:

Ýþte onlar, Rableri tarafýndan gösterilmiþ doðru yol üzeredirler ve onlar kurtuluþa erenlerdir. (Lokman -5)

sýnavda kaygý'yý gidermenin yollarý

Baţlatan MiM, Eylül 08, 2009, 07:49:13 ÖÖ

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

MiM

Kaygý, sýnava hazýrlanan her öðrencide bulunan ruhsal gerginlik halidir. ÖSS ve OKS, öðrencilerin literatürüne girdiði andan itibaren sýnav stresi gözlenir. Kaygýyý azaltma yollarýný öðrenmeye ne dersiniz?

1- Güven eksikliði; kaygýnýn en önemli sebebidir. Baþaracaðýnýza olan inancýnýz, motivasyonunuzu arttýrýr. Öncelikle liseye bitirecek düzeyde olan her öðrencinin sýnavý kazanabileceðini bilmelisiniz. Bunun sonrasýnda ise yapmanýz gereken þey; düzenli ders çalýþmak, dolayýsýyla konulara hakim olmaktýr. Çözebildiðiniz her soru sizi hedefinize yaklaþtýracaktýr.

2- En önemli unsur ÖSS deðil, sizsiniz. Sýnav çoðu zaman hayatý deðiþtirecek sihirli bir deðnek olarak görülür. Ancak etrafýmýza baktýðýmýzda çok iyi üniversitelerde okuyup iþsiz kalan gençleri, buna karþýlýk daha düþük puanla girilen üniversitelerde okuyup, istediði kariyere ulaþan gençleri görebiliriz.

3- Ă–Ă°rencilerin ruh hali -ergenlik döneminin de etkisiyle- sĂĽrekli olumsuz olanĂ˝ algĂ˝lamaya odaklanmýþtĂ˝r. Ăśstelik öðrenci, her olumsuzluĂ°u Ă–SS ile baĂ°daĂľtĂ˝rabilecek kadar da yeteneklidir. ‘Hava karanlĂ˝k, birazdan yaĂ°mur yaĂ°acak. HavanĂ˝n puslu hali beni bunaltĂ˝yor, çalýþmak istemiyorum. SĂ˝nava kadar hava hep böyle olursa ben hiç çalýþamam ve dolayĂ˝sĂ˝yla sĂ˝navĂ˝ kazanamam.’ diyen öðrencilerin yanĂ˝ sĂ˝ra ‘Hava çok gĂĽzel ve gĂĽneĂľli. Bu havalarda evde oturmak yerine çýkĂ˝p dolaĂľmak istiyorum ve odamĂ˝n penceresinden dýþarĂ˝da dolaĂľan insanlarĂ˝ gördĂĽkçe ders çalýþmak istemiyorum. Galiba bu insanlar dýþarĂ˝da hep olacak ve ben hiç çalýþamayacaĂ°Ă˝m, dolayĂ˝sĂ˝yla sĂ˝navĂ˝ kazanamayacaĂ°Ă˝m.’ diyen öðrencilere rastlanmakta. SĂ˝navda baĂľarĂ˝lĂ˝ olan öðrenciler, hedeflerine kilitlendikleri için etraflarĂ˝nda sĂĽregelen hadiselere gerektiĂ°inden fazla anlam yĂĽklemezler bunu unutmayĂ˝n.

4- Genelleme yapmayýn. Daha önce baþarýsýzlýk tecrübeleri olan öðrenciler; yine ayný sonucu elde edeceklerini düþünürler, hatta bundan emindirler. Öðrenciler; baþarýlý olmak için hiçbir çaba sarf etmediyseler, kötü bir sonuç bekleyebilirler. Ancak daha önceki tecrübelerden ders çýkartýp, ayný hatalarý tekrarlamamak üzere karar veren bireyler, bu sýnavdan alýnlarýnýn akýyla çýkacaklardýr.

5- Öðrencilerin birbirlerinden dinledikleri hikayeler olumsuz etki yapar. Bunlarýn içinde en yaygýn olanlarý, heyecandan, bildiði her þeyi unutan öðrenci hikayeleridir. Adaylarýn heyecanlandýðý, evdeki ya da deneme sýnavlarýndaki gibi olmadýðý doðrudur. Heyecan, sýnava giren bir öðrenci için olaðan bir durumdur. Yaþamýmýzda önemli olan olaylar, bizi heyecanlandýrýr. Heyecan dengede tutulursa, fayda bile saðlayabilir. Bunun için adaylar, bu tür söylentileri dikkate almamalý ve heyecanlarýný dengede tutmak için sýk sýk deneme sýnavý çözerek prova yapmalýdýr.

6- Aile ve çevreniz sizden baĂľarĂ˝ bekler. Bu olaĂ°an bir durumdur. Ă–Ă°renciler baĂľarĂ˝lĂ˝ olamadĂ˝ ise, sevgileri ve gĂĽvenleri azalmaz. GĂĽvenin azalmasĂ˝ için, adaylarĂ˝n kazanmak için hiç çaba sarf etmemiĂľ dolayĂ˝sĂ˝yla sorumluluklarĂ˝nĂ˝ yerine getirmemiĂľ olmasĂ˝ gerekir. Siz eĂ°er böyle bir davranýþta bulunursanĂ˝z, yakĂ˝nlarĂ˝nĂ˝zĂ˝n önce vicdanĂ˝ tarafĂ˝ndan yargĂ˝lanĂ˝rsĂ˝nĂ˝z. Gerekli çabayĂ˝ sarf etmenize raĂ°men kazanamazsanĂ˝z, ‘kötĂĽ gibi görĂĽnen Ăľeylerde, bir hayĂ˝r olduĂ°unu’ düþünmeli ve baĂľarĂ˝nĂ˝n tek adresinin Ă–SS olmadýðýnĂ˝ bilmelisiniz.

Kaygýnýn faydasý da var!

Eðitim psikolojisi alanýnda yapýlan deneyler; orta düzeyde kaygýnýn, öðrencilerin baþarýsýný arttýrdýðýný göstermekte. Orta düzeyde kaygý, öðrencinin dikkatini toplamasýný saðlar. Öðrenci sýnavla ilgili hiçbir kaygý taþýmýyorsa, bu sýnavý ve üniversite eðitimini önemsemediðini gösterir. Önemsemediðimiz þeylere dikkat etmez ve elde etmek için çaba sarf etmezsiniz. Kaygý, yýl içerisinde de, adayý çalýþmaya sevk eden bir güçtür. Sýnav yaklaþtýkça öðrencilerin daha fazla çalýþtýklarý gözlemlenmektedir. Bunun nedeni, bu dönemde kaygýnýn artmasýdýr
.


E. KODAK/rehberlik uzmanĂ˝