Haziran 24, 2019, 07:33:44 S
Haberler:

O kimseler, namazý kýlarlar, zekâtý verirler; onlar ahirete de kesin olarak iman ederler. (Lokman -4)

ey gönul!..

Balatan mis@fir, Eyll 08, 2009, 06:15:06

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

mis@fir


Ey Gönül! AÞK; insaný, kainat vesilesiyle Hakk (cc) isim ve sýfatlarýný yansýtan mahlukat perdesi ve beþ duyu vasýtasýyla bu esmâ pýrýltýlarýnýn algýlanabildiði ölçüde Marifetullaha ulaþtýrýp daha sonra çekimi mutlak olan Muhabbetullah girdabýnýn ortasýna atar...

mis@fir


Gönül! Sen de güzel yüzlü Yusuf'sun (as).. Dünyayý içine düþtüðün o dipsiz kuyu bil veyahutta senin nefis dikenini sulayýp, gübreleyerek besleyen Züleyha bahçývaný.. Sinende öyle bir sýr varki harf, ses, söz perdesi müsade etmiyor tam açýða çýks...ýn. AÞK rüzgar olmuþ sözcükler savrulan tüy parçasý; AÞK nehir olmuþ kelimeler ise taþýdýðý çer çöp.. Ýþi yapan rüzgardýr, nehirdir; tüy parçasý ile çer çöp ise onun nikabý...

mis@fir


Ey fâni sevgili! Senin istidadýndaki vefâsýzlýk kabiliyeti ortamýný bulunca nasýlda görünüverdi. Sebep olduðun AÞK ýzdýrabý gönül bahçemizde bihaber olduðumuz gizli tüm duygu tohumlarýný yeþerttide filizleniverdi. Anladýkki gönül bahçemiz gizli hazin...eden gelen zenginlikler menbâý; sense kainatta esmâsý aþikar Hakk (cc) marifetini engelleyen ve gayba açýlan gönül penceresinin tülünü sýyýran O (cc) gizli elin vasýtasý.

mis@fir

Ey Gönül! Ýffet bayanýn en güzel zinetidir, gayb aleminden Hakk (cc) takýp da dünyaya göndermiþtir lakin hýrsýz ve düzenbaz olan Ýblis bunu bozup çalmýþ bazý bayanlara da taviz verdire verdire bu takýyý unutmuþtur...

mis@fir

Ey Gönül! Haykýrýp de ki; fâni mahbublarýnýn zeval ve firak hançeriyle vefâsýzca sinesi yaralanýp parçalanmýþ gönül sahipleri! Hepimiz Aþk çaðlayanýyýz ve menzilimiz olan ölümsüz Deryaya akan nehirler misaliyiz; lakin her ark, her dere yataðýnýn sonu... Deryaya çýkar sanma! Uçsuz bucaksýz Ummâna götüren arký, yataðý arýyorsan bu, en büyük AÞK çaðlayaný olan Hz. Muhammed'in (sav) izleyip aktýðý Kur'an ve Sünnet arkýdýr..

mis@fir


Gönül! Hep kainatý araþtýrdýn bir de kendine dön.. Özetten genele git; sende kainat gibi sistemlerden oluþmuþ küçük kainatsýn. Kendini bilen Hakk'ý (cc) bilir sýrrýna vâkýf ol! Mesele ayraný görebilmekte deðil onda gizli tereyaðýný görüp çýkarab...ilmekte; görünüþte Musa da (as) Firavun da aynýdýr ama Hakk (cc) katýnda iki zýt kutbu temsil eder.. Tüm göz renkleri farklýdýr ama Aþka düþünce hep ayný gözyaþýný dökerler...

mis@fir


Ey Gönül! Sen, Hakk (cc) tarafýndan öyle hikmet dolu çok muhteþem cihazatlarla donatýlmýþsýn ki kainattaki her etkileþimin onlarýn inkiþaf etmesi için birer vesiledir.. Bunlarý tam mânâsýyla bir keþf etsen sana programlayýcýsý Hakk'tan (cc) ne m...esajlar verir görürsün. AÞK ise bambaþka bir donaným olup çözülemeyen esrarlý bir his; o mu ben de, ben mi ondayým bilemiyorum ama acý çekerek de en büyük hazlarý alýyorum....

mis@fir


Ey Gönüldaþ! Sen âlem içinde ayrý bir âlem olan AÞK âlemine uçup onun gizli hazinelerden oluþmuþ ikliminde seyahat edecek gözalýcý kanatlara sahipsin ki sen hangisini diyenlerdensin? Aþka uçarsan kanatlarýn yanar; Aþka uçmazsa kanat neye yarar...

mis@fir


Ey Gönüldaþ! Sen, Ney'i gönlünden ayrý görmeyesin; gönlünde Hakiki Sevgili'den dünya gurbetinde ayrý düþtüðünden, AÞK gibi bir baki cevheri suistimalinle düþüncesizce faniye sarf ediþinden þikayet etmede; beden duyularýna o kadar kaptýrmýþs...ýn ki kendini kendi gönlünü dinleyemez olmuþsun.. Dinle, dinle, dinle ve bu ýzdýrapla var düþ Aþkýna da sen de inle...

mis@fir

Ey Gönül! Biz kirli bir damla idik; Aþk ateþine düþtük de yanýp dünya yükümüzden kurtulmaya azmeyledik, buz gibi sert ve soðuk iken eridik su olduk sonra buhar haline geldik, hafifledik de þimdi deryamýza götürecek sevda rüzgarlarýný beklemedeyiz.. O... vakit geldiðimiz o uçsuz bucaksýz, noksansýz deryamýza tekrar yaðacaðýz ki o engin rahmet ummanýnda kalan tüm kirlerimiz silinecek ümidindeyiz...

mis@fir


Ey Gönül! Kur'andaki her kýssa, temsili bidirilmiþ olup sen gibi oyuncularla benzer mahiyette imtihan sahnesinde sergilenmektedir. Her insan doðumla ölüm arasýnda dünya sahnesinde benzer rollere girer çýkar ama o burada istediði rolü seçmekte cü...z'i iradesiyle özgürdür.. Seni sýnayan Sevgili'yi memnun edecek roller üstlen ki hem O'nu (cc) hem de hikmeti iktiza ederse izleyicilerin beðenisini, hoþnutluðunu kazanasýn...

mis@fir


Ey Gönüldaþ! Etten kemikten ötede bil bizi, Perdeler âlemi altýnda bul bizi, Dilsiz, gözsüz, kulaksýz anla bizi, Kollarýnsýz gönülden kucakla bizi.. AÞK, öyle bir hislerin hissi ki; Kâinatý içerinde hissetmek gibi, En yüksek makamýmýz hiçliktir, Varlýk dediðin Hakk’tan (cc) baþka ne ki…

mis@fir


Ey Gönül! Her mahluk birbirini yeyip tüketmeye güdümlenmiþtir. En büyük yeyici de insandýr ki herþey arzularýna boyun eðdirilip hizmetine hasredilmiþ ama o þükürsüzlüðü yüzünden kendi yeyicisi olan cehennem için semirtip durmaktadýr. Ey insan! Dünyay...a sadece mezardaki kurtlara yem olmak için gelmedin; hep bedeni beslemeyi býrak da ruhunu manevi sofralarda doyur yoksa cehennem aðzýný açmýþ ruh lokmaný beklemektedir...

mis@fir


Ey fâni sevgili! Sensiz göremez oldum kendimi.. Sen Ýlahi Aþk sýrlarýnýn tecelli ettiði aynam olmuþtun; sen aynasýna baktýkça uçsuz bucaksýz gönlümün derinliklerini görür, o muazzam Aþk deryasýna dalar ve AÞK þarabýndan kanar kanar içerdim ama artýk Aþksýzlýktan ve sensizlikten ölüyorum. Neredesin gönlümün kendini bulduðu ve gördüðü aynasý, nerede?...

mis@fir


Ey AÞK! Hakk’ýn (cc), özündeki gizli hazinesine duyduðu muhabbetle baþladýn; bigbeng ile kainatýn her zerresine yayýldýn. Atomlardan devâsa galaksilere kadar her mahlukta Hakk (cc) esmâlarýna hayranlýðýn velhasýl bu ilk muhabbetin, Aþkýn emaresi ve sarhoþluðu bulunmaktadýr. Ey gâfil Gönül! Atomlar, gezegenler cezbeye gelmiþ mest halinde Aþktan dönüp durmak da iken sen nasýl kâinattaki bu ritme duyarsýz kalmaktasýn?..

Yukar git