Haziran 25, 2019, 01:31:53
Haberler:

Oraya atýldýklarýnda, onun kaynarken çýkardýðý uðultuyu iþitirler. (Mulk -7)

kendinize engel olmayýn!

Balatan MiM, Eyll 08, 2009, 04:04:50

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

MiM

Eyll 08, 2009, 04:04:50 Last Edit: Eyll 08, 2009, 04:29:55 by MiM
1950"li yýllarda kamuoyunda; doktorlarýn araþtýrmalarýna dayanarak "bir mil dört dakikanýn altýnda koþulamaz, bu insan fizyolojisi açýsýndan mümkün deðildir" yargýsý vardý. Bu görüþler atletizmle uðraþan atletleri ve atletizm otoritelerini etkilemiþtir. Atletizm otoriteleri ve atletler bu görüþün etkisinde kalarak bir mili dört dakikanýn altýnda koþmayý hiç düþünmediler. Yarýþmalarda bütün atletler artýk rekor kýrmak için deðil sadece birinci olmak için koþuyorlardý.

Roger 1954 yýlýnda yapýlacak olan yarýþa bir yýl kala bir mili dört dakikanýn altýnda koþmak için hazýrlanmaya baþladý. Bu hedefine ulaþmak için tam bir yýlý vardý. Bir yýl boyunca bütün fiziki çalýþmalarýný yaptý; ama Roger biliyordu ki bu yarýþmada hedefe ulaþmak için sadece fiziksel antrenmanlar yeterli deðildi. O her gün zihinsel antrenmanlar da yapmayý ihmal etmedi. Zihninde artýk tek bir düþünce vardý: Hedefe ulaþmak. Hedef ise bir mili dört dakikanýn altýnda koþmaktý. Bunun için bütün yollarý deneyecekti. O, bu yarýþa hazýrlanmaya "Bir mili dört dakikanýn altýnda koþacaðým" diye baþladý. Kendisine olan güveni tamdý. Zihninde hep bir yýl sonraki yarýþý ve onun sonunda kýracaðý rekoru düþünüyordu. Yarýþ baþladýðýnda tüm yarýþçýlar birinci gelmeyi düþünürken Roger rekora koþuyordu. Onun tek hedefi vardý, bir mili dört dakikanýn altýnda koþmak.

Onu gerçekleþtireceðinden þüphesi yoktu. Yarýþ Roger"in birinciliðiyle bitti. Onun için birinci gelmek önemli deðildi. Skor borda yöneldi. Orada yazan rakam 3,59" du.

Roger baþarmýþtý. Bir yýl boyunca çaba sarf ettiði hedefine ulaþmýþtý. Roger zaferi bedensel gücü ile deðil, zihinsel gücü ile kazandý.

Roger"den sonra gelen birçok sporcu da zihnin gücünü keþfederek inanýlmasý mümkün olmayan rekorlara imza attýlar. Bir yýl içerisinde ayný rekoru 300 atlet kýrmayý baþardý. Artýk sporcular inanýlmazlarý gerçekleþtirmenin formülünü %20 bedensel güç % 80 zihinsel güç olarak özetliyorlardý.


alýntý

Büþra

Hocam mümkünse yazý stilini deðiþtirebilir misiniz..Okuyamadým bir türlü... :)Yaþlandým artýk!! :D

þeyda

Buna kesinlikle inanýrým, zihinsel güç ile bir çok imkansýz gibi görünen olaylar gerçekleþmiþtir, bunun örneklerini günümüzde de defalarca gördük..

Zihinsel güç ile nesneler bile yerinden oynatýlmýþtýr :)

Emeðinize saðlýk hocam güzel paylaþýmdý ;)

MiM

Alnt yaplan: Büþra - Eyll 08, 2009, 04:12:25
Hocam mümkünse yazý stilini deðiþtirebilir misiniz..Okuyamadým bir türlü... :)Yaþlandým artýk!! :D


yav kýzým, niye bu millet hep benim yazý stillerimi beðenmez...
valla o yazýyý okuyamadýnsa, sana doktor tavsiye ederim evlat! :D
ama, yine de yaptým dediðini... deðiþtirdim...
bak bakalým bi hele, okuyabiliyon mu ufaklýk?!

MiM

Alnt yaplan: þeyda - Eyll 08, 2009, 04:15:10
Emeðinize saðlýk hocam güzel paylaþýmdý ;)


teþekkürler ablacým, okuyan gözlerinize saðlýk...

Büþra

Ya Hocam inanýn gittim doktora..Ama doktorun bana kastý vardý sanki..Damlalardan nefret ettiðimi bile bile göz damlasý yazdý bana..Hem de iki tane!!Ben de kullanmadým tabi..Þimdi de gitmeye korkuyom :D

Yazýyý ancak bu haliyle okuyabildim(yani bunu da okuyamayacaksam kendime diyecek biþey bulamýyorum :D)
Okunmaya deðer bir yazý idi Hocam..Emeðinize,yüreðinize saðlýk..

MiM

Eyll 08, 2009, 05:01:22 #6 Last Edit: Eyll 08, 2009, 05:03:29 by MiM
Alnt yaplan: Büþra - Eyll 08, 2009, 04:37:52
Damlalardan nefret ettiðimi bile bile göz damlasý yazdý bana..Hem de iki tane!!Ben de kullanmadým tabi..


kýzým, o damlalarý mutlaka kullanmalýsýn... bu sana benden bir emirdir... hem de kesin bir emir... döverim seni alimALLAH, kýzýlcýk sopamý bi salladým mý Ahmet Yesevi hazretleri gibi, gelir bulur seni, ona göre ha!  :D

unutma o göz senin deðildir evlat, o Rabb-i Tealanýn senin üzerindeki emanetidir... onu koruyup, kollamak senin üzerine farzdýr... bunu unutma...

Büþra

:D :D

Hocam ya,ilaçlarý kullanmýyorum diye bana kýzan,karýþan yok...Bu arada kýzýlcýk sopasýný özlemedim desem yalan olur :D


*Ama madem emrediyorsunuz..Tamamdýr Hocam..Emrinize amadeyim.. :)

MiM

Alnt yaplan: Büþra - Eyll 08, 2009, 05:05:47
:D :D
*Ama madem emrediyorsunuz..Tamamdýr Hocam..Emrinize amadeyim.. :)


biþey daha!
bana asla yalan söylemeyeceðini biliyorum... þimdi sen, o ilaçlarý kullanýp Rabbimizin izni ve þifasýyla gözlerin iyileþince mutlaka abisini haberdar edeceksin...

"gözlerim iyileþti, artýk sorun yok!" diye...

anlaþtýk mý evlat?

Büþra

Alnt yaplan: MiM - Eyll 08, 2009, 05:14:25
biþey daha!
bana asla yalan söylemeyeceðini biliyorum... þimdi sen, o ilaçlarý kullanýp Rabbimizin izni ve þifasýyla gözlerin iyileþince mutlaka abisini haberdar edeceksin...

"gözlerim iyileþti, artýk sorun yok!" diye...

anlaþtýk mý evlat?


Peki Hocam..Söz!!Anlaþtýk..

MiM

Alnt yaplan: Büþra - Eyll 08, 2009, 05:16:50
Peki Hocam..Söz!!Anlaþtýk..


eyvallah evlat,
teþekkür ediyor ve güzel haberlerini bekliyor olucam, bi iznillah...

Yukar git