Haziran 25, 2019, 11:43:16
Haberler:

Þimdi (düþünün bakalým), yüz üstü kapanarak yürüyen mi (varýlacak) yere daha iyi eriþir, yoksa doðru yolda düzgün yürüyen mi?(Mulk -21)

Diri Diri Böyle Gömüldüler -FOTO-...

Balatan liprade, Eyll 05, 2009, 08:36:41 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

liprade

Diri diri böyle gömüldüler -FOTO-Meksikanýn baþkenti Mexico Cityde bulunan Guanajuato Mumyalarý müzesindeki bu görüntüler þaþkýnlýk yaratýyor.1833 yýlýnda ortaya çýkan kolera salgýnýnda ölen bu kiþilerin doðal ortamda mumyalanmýþ cesetleri 1865 yýlýnda keþfedildi.1833 yýlýnda ortaya çýkan kolera salgýnýnýn yayýlmasýný engellemek için insanlar ölür ölmez gömülüyordu. Fakat bu iþ o kadar hýzlý ve panik içinde yapýyordu ki, çoðu zaman yanlýþlýkla insanlar canlý canlý bile gömülüyordu.Bölgenin sahip olduðu kendine has hava koþullarý nedeni ile cesetler zamanla çürümek yerine bu hale geldi. Diri diri gömülen insanlara ait bazý mumyalarýn yüz ifadeleri o anýn dehþetini gözler önüne seriyor. Þu an 100’den fazla mumya bulunan  bu müze dünyanýn dört bir yanýndan turist çekiyor.
 

(Bilgin Gözel – Milliyet.com.tr)
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

HAdeKa

Aman ya Rabbi..
içim gitti...
Rabbim en hayýrlý ölümü nasip etsin inþaallah
*Allah razý olsun paylaþým için..
ölümü hatýrlamak lazým çoðu zaman


"Tutalým ki Dikenim.. Hem de Kötü Bir Diken.. Ama Nihayetinde GüLLerLe Bir Aradayým…" [Hz. Mevlana]

mis@fir

aman Allahim :o
Allah c.c akibetimizi hayir eylesin insaAllah..
saolasin liprade Allah c.c razi olsun..

Bevadih

Eyll 11, 2009, 09:21:52 S #3 Last Edit: Eyll 11, 2009, 09:23:36 S by SehrâN
Güzelim diye arz-ý endam eden, bedeni besler korurken ,ruhu unutanlara kapak olsun...

Çürümüþ et parçasý  :-[ Her ne þekilde gömülürlerse gömülsünler kendini bu þekilde diri diri gömmeye razý  olan zihniyete ne demeli...

Acaip bir paylaþýmdý Liprade ...

liprade

Kokmaya baþlayan ruhun bedeni çoktan çürümüþtür de farkýna varabilecek idrak diskalifiye olursa iþimiz zor...

Rabbim sonumuzu hayýr etsin inþallah...

Rabbim cümlemizden razý olur inþallah...
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

dr_sefa

Sanýrsam geçirdiðim birkaç evreden sonra pek tesiratlý olmuyor Cesed resimleri...
Tecrübe olarak:
Baþýnda magazin,futbol,siyaset muhabbeti yapanlar dahi olsada...
Canlýlarýný görmek çok daha ürkütücü...
Ve lezzetleri acýlaþtýrdýðýný tüm hücrelerinle hissedebiliyorsun...
Ve bazen gelen ölüler yakýþýklý ve güzel simaya sahip olabiliyor...
Orda insan tasavvurundaki güzel-çirkin arasýndaki ipler kopuyor...
Ölünce herkes ayný duruyor...ayný deðeri görüyor...
Güzel ve çirkin neye göre...?? diye soruyorsun...
"ALLAH ýn bak dediði yerden bakýyorsun..."
Ameli ve Ýmaný kendiyle gitmiþse Eðer Kalan cesed çöp-lük..

dinleyen varmý bilmiyorum ama þu dize hep bunu hatrlatýyor..:

"Ah bu devirde dost bize düþman oðlum olsun varsýn
herkes olacak bir gün piþman oðlum ama olacak çok geç
Hangi güzel yüz toprak olmadý oðlum,bir bilselerdi..
Hangi ceylan gözlü yere akmadý oðlum,hamdým oldum.

"

liprade

AlntOrda insan tasavvurundaki güzel-çirkin arasýndaki ipler kopuyor...


Ölüm birçok özelliði sýfýrlayýp eþitliyor...

"Üstünlük takvadadýr." Hucurat/13 
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

Yukar git