Haziran 25, 2019, 01:32:35 ÖÖ
Haberler:

Ve: Þayet kulak vermiþ veya aklýmýzý kullanmýþ olsaydýk, (þimdi) þu alevli cehennemin mahkûmlarý arasýnda olmazdýk! diye ilâve ederler. (Mulk -10)

Çocuða Okulu Sevdirmenin Yolu...

Baţlatan liprade, Eylül 04, 2009, 05:29:59 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

liprade

Çocuða okulu sevdirmenin yolu

Pedagog Aykut Akova, okula yeni baĂľlayan çocuklarda ortaya çýkan sorunlara deĂ°inerek, çocuĂ°a okulu sevmenin yollarĂ˝nĂ˝ anlattĂ˝.   

EDA:  ÇocuĂ°un okul fobisi okula gitmesiyle ortaya çýkan bir durum mu? Temelinde neler var?

Aykut AKOVA: Evet okula yeni baþlayan çocuklarda görülen bir durum. Okulu reddeden çocuklarda karýn aðrýsý, mide bulantýsý, baþ aðrýsý gibi þikâyetler kendini gösteriyor. Çocuðun aðlamasý, yarý yoldan dönmek istemesi gibi durumlarla da karþýlaþýlabiliyor. Bunlarýn hepsi çocuðun kaygýlarýndan kaynaklanan fizyolojik davranýþlardýr. Temelinde her hangi bir acý ya da yaralanma olmasa da çocuklar psikolojik olarak canlarýnýn yandýðýný hissederler. Genel olarak aþýrý korumacý ailelerin çocuklarýnda görülen rahatsýzlýktýr. Ebeveynlerde olan kaygýlar çocuklarda kendini bu þekilde gösterir. Yani ailelerin rahat olmasý durumu ortadan kaldýracaktýr.

EDA: Yuvaya giden çocuklarda da görülür mü?

Aykut AKOVA: Evden bir þekilde ayrýlmýþ, anne babadan uzaklaþmýþ çocuklarda daha az görülür. Kendine güveni geliþmiþ, sosyalleþmiþ çocuklar bu tür sýkýntýlardan daha uzaktýr. Yani bir anaokuluna, yuvaya gitme bu kaygýlarý yenmede önemli bir adýmdýr. 3 yaþtan sonra çocuklar sosyalleþmeyi, okulu, arkadaþ ortamý kurmayý bilmeli.

EDA: Hangi yaĂľ gurubu daha risklidir?

Aykut AKOVA: Çocuklar 2.5yaþýnda kritik dönemlerindedir. Meraklý, huysuz olunan bu dönemde negatif dönem geçirilir ve bu 5 yaþýna kadar sürer. Bu yaþtan sonra ailenin yaklaþým biçimleriyle düzelmeye baþlanýr.

EDA: Sosyal fobi ve okul fobisi baðlantýlý kavram mý? Kýzlarda mý, erkeklerde mi daha çok görülür?

Aykut AKOVA: Birbirine yakýn kavramlardýr. Sosyal fobi kalabalýktan sýkýlma, korkma durumlarýdýr. Okulda çevrenin kalabalýk olduðu bir ortam olduðuna göre sosyal fobisi olan çocuklar okul fobisiyle de karþý karþýya kalýrlar. Yapýlan araþtýrmalarda kýzlarda daha fazla görüldüðü tespit edilmiþtir. Erkekler aile tarafýndan kendine güveni yüksek tutularak yetiþtirildiði için böyle sorunlarý olmuyor. Kýzlar daha içlerine ve sosyal ortamlara kapalý olduklarý için sýkýtý yaratabiliyor.

EDA: Anne babalarýn durumu çocukta okul fobisini tetikler mi?

Aykut AKOVA: Tabi ki etkiler. Her þeyden önce anne baba okul konusunda tedirginse bu durumlarý çocuklarýn dikkatini çekecektir. Ebeveynler aralarýnda konuþurken bile bu konuya önem vermeli. Çocuðun okuldan uzaklaþmayýp, cesaretlendirilmesi temel görevdir. Model olan anne babanýn kaygýlarýný halletmeleri ve çocuklarýna örnek olarak yakýn çevrelerinde ki çocuklarý göstermeleri gerekmekte. Çocuk okula gitmenin oyun deðil ihtiyaç olduðunu fark etmeli.

EDA: Bu sene okula baþlayan çocuklarýn ailelerine neler söyleyebilirsiniz?

Aykut AKOVA: Çocuklarýna okulun nasýl bir yer olduðunu anlatmalýlar. Anne baba her þeyden önce kendi içlerinde uzlaþmayý saðlamalýlar. Çocuklarýmýzýn sakin ve dürüst olmasýný istiyorsak öncelikle bizler bu özelliklere sahip olmalýyýz. Çocuklarýmýz bizleri model alýrlar. Onun için doðru model olmak oldukça önemli. Okula gittiklerinde neler yapacaklarýný, neler öðreneceklerini, hangi oyunlarý oynayacaklarýný anlatabilirler. Okumayý öðrenerek neler yapabilecekleri, ilerleyen zamanda meslek olarak tercihlerinden bahsedebilirler. Böylelikle çocuklarýný motive etmiþ olurlar. Kaygýdan uzak durulduðu taktirde her þey kolaylaþacaktýr.

EDA: Çocuk kaç yaþýnda kitaplarla tanýþmalý?

Aykut AKOVA: Büyük resimli kitaplar alýp resimden hikâye üretmesini isteyerek oyun haline dönüþtürebiliriz. Ayrýca düzenlenen kitap fuarlarýna çocuklarýmýzla katýlarak böyle ortamlarý sevdirebiliriz. Okula gitmeden önce böyle faaliyetlerde bulunmasý adapte sorununu azaltacaktýr. Çocuðun bizi kitap okurken görmesi de zaten yeteri kadar etkili olacaktýr.

EDA: Ebeveynler çocuklarýnýn okul fobisi olduðunu biliyorlarsa hangi aþamada yardým almalýlar?

Aykut AKOVA: Sorun çok Ăľiddetliyse; karĂ˝n aĂ°rĂ˝sĂ˝, kusma, baĂľ aĂ°rĂ˝sĂ˝, aĂ°lama krizleri ciddi boyutlara ulaĂľtĂ˝ysa yardĂ˝m alĂ˝nmalĂ˝. Bu gibi durumlarda biz, aile ile konuĂľmayĂ˝ da talep ediyoruz. ÇocuĂ°a nasĂ˝l davranĂ˝lmasĂ˝, hangi tutumlarla yaklaþýlmasĂ˝ gerektiĂ°ini kendilerine de anlatĂ˝yoruz. Çocuklarla konuĂľup zihinsel dĂĽzelme, kaygĂ˝larĂ˝nĂ˝ ortadan kaldĂ˝rma gibi tedavi yöntemleri uyguluyoruz. Hem ailenin, hem çocuĂ°un dĂĽzeltilmesi önemlidir. Okuldan korkan çocuklar için en önemli önerim ise çocuĂ°un okula girmeden önce bahçede, koridorlarda gezdirilip okulun tanĂ˝tĂ˝lmasĂ˝. AĂľama aĂľama yapĂ˝lmasĂ˝ gereken Ăľeylerdir ve sabĂ˝r ister.   

EDA: Yuvaya giden çocuklar okula baþladýklarýnda karþýlaþtýklarý farklý ortamda korkabilirler mi?

Aykut AKOVA: Çocuk anaokulunda sadece eðlence ve arkadaþlýk üzerine þeyler öðrenmiþse okulda zorlanabilir. Ama zaten günümüzde anaokullarý bir bakýma ilkokulun temeli olarak eðitim verdiði için böyle sorunlar olmayacaktýr.Aþýrý kuralcýlýk çocuðusýkar. Dengeli ve fazla ciddiyetten uzak olmak gerekir.

EDA: Okul fobisi daha çok tek çocuklarda mý görülüyor?

Aykut AKOVA: Tek çocuk eðer anne ve babanýn aþýrý korumasýyla büyümüþse okula alýþma aþamasýnda sorun olabilir. Çocuk yetiþtirilirken kurallara uyma alýþkanlýðý da kazandýrýlýrsa sorunlar azalacaktýr. Çünkü okulda en zor alýþýlan þey kurallardýr.

EDA: Çocuðu odaya kapatmak ne kadar doðru bir ceza yöntemi? Ödül ceza yönteminde önemli olan nedir?

Aykut AKOVA: Çocuða böyle bir ceza verileceði zaman asla kapýlar ve ýþýklar kapatýlýp uzun süre odaya kilitlenmemeli. Odanýn kapýsý ve ýþýklarý açýk olmalý ve neden böyle bir ceza verildiðinin düþünülmesi gerektiði öðretilmeli.

EDA:  Okul fobisi olan çocuklarla ilgilene öðretmen ve görevlilere dĂĽĂľen nedir?

Aykut AKOVA: Çocuklara anne baba þefkatiyle yaklaþmak, okulu sevdirmek için rehber olmak ve en önemlisi sabýr gösterebilmek sorunun çözümü için yardýmcý olacaktýr.

EDA: Tek çocuk deðiþken kýlan unsur nedir?

Aykut AKOVA: Tek çocuk öncelikle anne ve babasýnýn aþýrý ilgi ve sevgisiyle büyüyor. Hayatlarýnýn her aþamasýnda da böyle ilgi görmeyi bekliyor. Aslýnda tek çocuk olmanýn çok kötü bir tarafý da var. Eðer çocuk arkadaþa ya da yaþýtý bir akrabaya sahip deðilse, anne babanýn ya da onlarýn arkadaþlarýnýn yanýnda büyüdükleri için çabuk olgunlaþýp çocukluklarýný yaþayamýyorlar. Ya da tam tersi aþrý þýmarýk olabiliyorlar.

EDA: Tek büyüyen çocuklar iler ki yaþamlarýnda ne gibi sorunlar yaþayabilirler? Bu sorunlarýný nasýl düzeltebilirler?

Aykut AKOVA: Eðer çocuk doðru yetiþtirilememiþse sosyal çevreden uzak ve içine kapanýk olabilir. Böyle çocuklarý daha çok yaþýtlarýnýn olduðu kalabalýk çevrelere katmak, sosyal kurslara, ortamlara göndermek kiþilikleri açýsýndan önemlidir.


(Haber 7)
"Cehalet hĂ˝yar olmuĂľ gidiyor son sĂĽrat/  Enkaz-Ă˝ beĂľer koĂľuyor elde tuzluk alĂ˝k surat"