Haziran 25, 2019, 09:40:16
Haberler:

De ki: Allah beni ve beraberimdekileri (sizin istediðiniz üzere) yok etse veya (öyle olmayýp da) bizi esirgese, (söyleyin bakalým) inkârcýlarý yakýcý azaptan kurtaracak kimdir? (Mulk -27)

ÖLÜYE KUR’AN OKUNUR MU ?

Balatan MiM, Temmuz 24, 2009, 12:26:36

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

MiM

Temmuz 24, 2009, 12:26:36 Last Edit: Eyll 04, 2009, 01:45:16 by serdengecti
en çok tartýþýlan konulardan biridir bu. genelde vehhabi görüþleri benimseyen görüþler deðil kabirde kur'an okumak, kabirlerin nerdeyse kendisini bile tarumar etmiþ, yýkmýþ, yakmýþ mahvetmiþlerdir. Mekke ve Medine'de Ravza-i Mutaharra haricinde tek bir sahabi mezarý dahi kalmamýþ, kimin nerede medfun olduðu dahi belli olmaz hale getirilmiþtir.

Geçmiþlerimizin ruhuna Kur'ân'dan nelerin okunmasý gerektiði hususunda Peygamberimiz (a.s.m.) þu tavsiyelerde bulunur: "Yasin, Kur'ân'ýn kalbidir. Onu bir kimse okur ve ALLAH'tan âhiret saadeti dilerse, ALLAH onu maðfiret buyurur. Yâsin'i ölülerinizin üzerine okuyunuz." (Müsned, 5:26)

Bu hadis-i þerif, Yasin Sûresinin hem ölüm döþeðinde olan hastaya okunmasýna, hem de ölmüþ mü'minlerin ruhuna baðýþlanmak üzere okunabileceðine iþaret etmektedir.

Hz. Ebû Bekir'in (r.a.) rivayet ettiði þu hadis-i þerif de meseleyi açýklýða kavuþturmaktadýr:

"Kim babasýnýn veya anasýnýn veya bunlardan birisinin kabrini Cuma günü ziyaret ederek orada Yasin Sûresini okursa, ALLAH kabir sahibini baðýþlar." (Ýbni Mace Tercemesi, 4:274)

Ýslâm âlimleri, ölünün ruhuna Kur'ân okunduðu zaman peþinden bir dua ile ruhlarýna baðýþlanmasýný tavsiye etmiþler, Sahabiler de bu þekilde yapmýþlardýr. Ýmam-ý Beyhakî'nin bir rivayetinde, Abdullah bin Ömer'in ölülerin ruhuna Bakara Sûresinden okunabileceðini tavsiye ettiði anlatýlmaktadýr.(Beyhaki, 4:56)


Zaten kabirdeki yakýnlarýmýz devamlý surette bizden yardým beklemektedir. Bizden gelecek bir dua, bir Fatiha, bir Ýhlâsla nefes alabileceklerini bilmektedir. Çünkü kabir o kadar çetin þartlarla iç içedir ki, en küçük bir mânevî yardým dahi onun ruhunu serinletecektir. Bir hadiste Peygamber Efendimiz þöyle buyururlar:

"Ölen kimse kabrinin içinde boðulmak üzere olup da imdat isteyen kimse gibidir. Babasýndan yahut kardeþinden veya dostundan kendisine ulaþacak duayý beklemektedir. Nihayet dua kendisine ulaþtýðýnda bu duanýn sevabý ona dünya ve dünyada bulunan her þeyden daha kýymetli olur. Muhakkak ki, hayatta olanlarýn ölüler için hediyeleri dua ve istiðfardýr." ( Miþkatü’l- Mesabih, 1:723)

- Hanefî mezhebine göre de, bir insan akrabasýnýn veya yakýn dostunun kabri baþýnda Kur’an okusa güzel olur(V. Zuhaylî, el-Fýkhu’l-Ýslamî, 8/49).

- Malikî mezhebinde ise –þartsýz olarak- kiþinin, kendi kabri üzerinde Kur’an okunmasýný tavsiye etmesi caizdir(V. Zuhaylî, el-Fýkhu’l-Ýslamî, 8/51).

- Þafii ve Hanbelî mezhebine göre, kiþinin kendi kabri üzerinde Kur’an okumayý vasiyet etmesi caizdir. Çünkü, þu üç durumda Kur’an okumanýn sevabý ölüye ulaþýr: Kabrin yanýnda okumak, okumadan sonra dua etmek, sevabýný ölünün ruhuna niyete ederek okumak(bk. V. Zuhaylî, el-Fýkhu’l-Ýslamî, 8/51).

evet görüldüðü üzere, gerek ölen birine arkasýndan ve gerekse de kabrin baþýnda kur'an okunabilir; lakin bu okunan kur'an akabinde bir dua ile baðýþlanmasý icap eder...

ALLAH-u a'lem!


Yukar git