Haziran 17, 2019, 11:03:08 S
Haberler:

Yahut gökte olanýn üzerinize taþ yaðdýran (bir fýrtýna) göndermeyeceðinden emin misiniz? Ýþte (bu) tehdidimin ne demek olduðunu yakýnda bileceksiniz!(Mulk -16)

Bir Aylýk Ýslam

Balatan Mücahittt, Austos 31, 2009, 02:39:05 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

Mücahittt

     BÝR AYLIK ÝSLAM


   Her sene Ramazan ayý gelince, çoðu müslümanýn içini manevi bir hava kaplar ve diðer aylardan farklý olarak hayatýnda (Beyninde farklý düþünceler, insanlara karþý davranýþlarýnda deðiþiklik, ibadet, yardýmlaþma, haramdan kaçma vb.) bazý deðiþiklikler olur. Ramazan ayý gelmiþ mi gelmemiþ mi? Yaþayýþýnda hiç fark olmayan, hatta Ramazan ayýnýn içinde bulunduðundan haberdar olmayan Müslümanlarda yok deðildir. Fakat bu gibi insanlarýn konumuzla ilgisi yoktur. Onlar bu tür yazýlarý okumazlar bile, onlar için sadece dua etmek gelir elimizden Allah (cc) bu tür insanlara hidayet versin.

“…Akýllarýný güzelce kullanmayanlarý Allah pislik içinde býrakýr.”
                                                       Yunus suresi 100

“…De ki: "Gerçekten Allah dilediði kimseyi þaþýrtýyor, kendisine gönül vereni de hidayete eriþtiriyor”   Rad suresi 27

Ramazan ayýnda; sadaka ve zekatlar verilir Müslümanlar daha fazla kaynaþýr, Kuran daha fazla okunur, camiler daha fazla dolar, kalpler daha az kýrýlýr, hýrsýzlar bile Ramazan ayýnda mola verir  kýsaca farzlar daha fazla yapýlmaya, haramlardanda  daha fazla kaçýnýlmaya çalýþýlýr.  Sevgili peygamberimiz (sav);

“Ramazan ayý girince gök kapýlarý (cennet kapýlarý) açýlýr, cehennem kapýlarý kilitlenir, þeytanlarda zincire vurulur.”             
                                                               (Buhari)
Buyurmuþtur.

Allah (cc) hiç þüphesiz bizi yaratmýþtýr ve bizide bizden iyi tanýmaktadýr. Bizim ihtiyacýmýz olan, bize yararý olan þeyleri bize helal ve farz, bizim için zararlý olacak þeyleride haram kýlmýþtýr.
Þöyleki; Allah’ýn (cc) haram kýldýðý adam öldürmenin, içki içmenin, zina yapmanýn, büyü yapýp fala bakmanýn, yalan söyleyip gýybet etmenin ve diðer haramlarý yapmanýn, insanlara bu dünyada ne kadar zarar verdiðini bugün herkes kabul etmektedir. Allah’ýn (cc)  yapýlmasýný emrettiði farzlarýnda yapýlmasý halinde insanlýðýn ne kadar yararýna olacaðýna, Ramazan ayý canlý delildir.
   Allah’ýn (cc) bizim namazlarýmýza, oruçlarýmýza, hayýrlarýmýza ihtiyacý yoktur. Allah (cc) bu emirleri yasaklarý; bizim hayatýmýz güzelleþsin, insanlar birbirlerini saysýnlar güzel geçinsinler, yardýmlaþsýnlar ve her türlü kötülükten uzak güzel yaþasýnlar diye yapýlmasýný emretmiþ yada yasak etmiþtir.
   
“Sana vahyedilen Kitabý güzel güzel oku ve namazý kýl! Muhakkak sahih namaz edepsizlikten ve uygunsuzluktan alýkoyar. Muhakkak Allah'ý anmak en büyük iþtir ve Allah, her ne iþlerseniz bilir.”  Ankebut suresi 45

Ramazan dýþýndaki diðer aylarda camiler boþken Ramazanda dolduðunu, hatta beþ vakit namaz kýlmayan kardeþlerimizin teravih namazlarýna koþtuðunu görürüz, inanýnýz bu beni çok mutlu etmektedir. Ancak  beþ vakit namaz kýlmayýp yalnýzca teravih namazýný kýlan kardeþlerimiz þunu bilmelidirlerki; teravih namazý sünnet bir namazdýr Ahirette bize sünnetleri yapýp yapmadýðýmýz deðil farzlarý yapýp yapmadýðýmýz sorulacaktýr. Yani namazlardan beþ vakit namaz ve Cuma namazý bizden sorulacaktýr. Bin tane  teravih namazý kýlýnsa bir tane farz namazýn yerini tutmaz. Burada teravih namazýný küçümsemiþ olmayalým Teravih namazý, Peygamberimizin (sav) Ramazanda hiç býrakmadan kýldýðý sünnet bir namazdýr ve kýlýnmalýdýr.
Ramazanda kýlýnan farz namazlara, Kuran’ý okumaya, hayýrlara, kazanýlan güzel ahlak ve davranýþlara Ramazandan sonrada devam edilmelidir.
       
“O halde Rabbine hamd ile tesbih et ve secde edenlerden ol. Ve
sana ölüm gelinceye kadar Rabbine kulluk et.”Hicr suresi 98,99
   
“O, bütün göklerin, yerin ve aralarýndakilerin Rabbidir; o halde O'na ibadet et ve ibadetine sebatla sabret.” Meryem suresi 65

“…Ve onlar namazlarýný devamlý kýlarlar.” Enam suresi 92

Hz. Aiþe (ra) validemiz Peygamberimize (sav)  sorar:
-Ey Allah’ýn Resulü Allah katýnda en sevimli amel hangisidir?
Efendimiz cevap verir:
“Allah katýnda en sevimli amel, azda olsa devamlý yapýlandýr”(Buhari)

Ýbadetleri yaparkende gönül vererek hakkýyla yapmak gerekir.

“Namazý doðru kýlýn, zekatý verin, kendiniz için her ne hayýr yapýp gönderirseniz, Allah yanýnda onu bulursunuz.”
                                                  Bakara suresi 110

“…Sen ancak gýyaben Rablerinin korkusunu duyanlarý ve namazý dürüst kýlanlarý sakýndýrýrsýn. Temizlenen de sýrf kendisi için temizlenir.”    Fatýr suresi 18

“Bir tatlý dil, bir baðýþlama, arkasýndan incitmenin geldiði sadakadan daha hayýrlýdýr. Allah, ganidir, halimdir.
Ey iman edenler, sadakalarýnýzý, baþa kakmak ve gönül kýrmak suretiyle boþa çýkarmayýn. Týpký malýný insanlara gösteriþ için daðýtan; Allah'a ve ahiret gününe inanmayan herif gibi… Böyle kimseler, yaptýklarýnýn hiçbir yararýný görmezler.”
                                                        Bakara suresi 263,264

“Nice oruç tutanlar vardýrki sadece yanýna açlýk ve susuzluk kar kalýr.”    Hadis-i þerif

Ramazaný hakkýyla yaþayan Müslümanlar, bir ayýn sonunda nasýl hakkýyla mutlu bir þekilde bayram yapýyorlarsa, hakký verilerek yaþanýlan bir ömrün sonundada cennet ve cemalullah ile þereflenerek mutluluk içinde bayram yapacaklardýr.

Doðduðunda sen aðlarken herkes gülüyordu, dünyadayken öyle bir hayat yaþaki, öldüðünde herkes aðlarken sen gül.

Çünkü senin asýl bayramýn o gün olacak.(orhan)

melisa


-hatice-

emeðine yüreðine saðlýk ALLAH razý olsun

Yukar git