Haziran 26, 2019, 08:12:27 S
Haberler:

Biz insana, ana-babasýna iyi davranmasýný tavsiye etmiþizdir. Çünkü anasý onu nice sýkýntýlara katlanarak taþýmýþtýr. Sütten ayrýlmasý da iki yýl içinde olur. (Ýþte bunun için) önce bana, sonra da ana-babana þükret diye tavsiyede bulunmuþuzdur. Dönüþ ancak banadýr. (Lokman -14)

Yazýlým Sahteciliði Kurbaný Olabilirsiniz Sorununa Kesin Çözüm.

Balatan denge, Austos 29, 2009, 06:32:40 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

denge

Yazýlým Sahteciliði Kurbaný Olabilirsiniz Hatasý Etkileri

Bende bu hatanýn etkileri bilgisayarý kullanmayý engelleyecek bir problemi olmadý.
Yaptýðý etkiler windowsu baþlatýrken uyarý vermek, ve hatayý sana bilgisayar açýkken her hatýrlatýþýnda masaüstü arka planýný simsiyah yapmak,ve sað altta sürekli silinmeyen uyarý göstermek.Yani pc'yi kullanmayý engellemiyor.

Yazýlým Sahteciliði Kurbaný Olabilirsiniz Hatasýnýn Çözümü

a)Sorumluluk Kabulü
!! FAKAT hatanýn çözümü sonucu bilgisayarýnýzda oluþabilecek herhangi bir problemden sitemiz kesinlikle sorumlu deðildir! Program kendimiz tarafýndan üretilmemiþ olup tüm mesuliyet size aittir!

Üstteki uyarý sitemiz için bir önlem niteliðindedir.Fakat þunu da eklemeliyim ki kendi bilgisayarýmda bu yöntemi denedim.Ve gördüðünüz üzere bilgisayarým "Yazýlým Sahteciliði Kurbaný Olabilirsiniz hatasýndan kurtuldu ve týkýr týkýr çalýþýyor.

b)ÇÖZÜM YOLU 1 => Hatanýn Çözümü Ýçin Gerekli Program

Buraya kadar size hatayý açýkladým.Buradan sonrasý da aslýnda çok basit.Program indirip programý çalýþtýrmak.Yani uzun uzun uðraþtýran iþlemler var fakat ben bu programla çok hýzlý bir þekilde hatayý çözdüm.
Dosyayý indirdikten sonra açýn ve içindeki programý çalýþtýrýn el ayarýyla uðraþmýyorsunuz.Program Yazýlým Sahteciliði Kurbaný Olabilirsiniz Hatasýný çözüyor.

Program Bilgileri
Program Boyutu : 11 KB
Rar Þifresi : www.bilgibankan.com
Download Linki : http://ul.to/klelxc

NOT: Yazýlým Sahteciliði Kurbaný Olabilirsiniz Hatasý Çözümü programý Download Linki 30 gün süreyle dosya indirilmediði takdirde barýndýldýðý sistemden silinmektedir.

c)ÇÖZÜM YOLU 2 => Hatanýn Çözümü Ýçin Dosyayý Elinizle Silin (Güncelleme 23.08.2009)
Baþlat > Çalýþtýr'a regedit yaz, tamam de.HkEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\
Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify anahtarýný bul ve ‘WgaLogon’ klasörünü sil.Bu kadar bilgisayarý baþtan açýp kapat...

TakeOne

Austos 29, 2009, 06:59:56 S #1 Last Edit: Austos 30, 2009, 01:08:41 by TakeOne
Þayet lisanssýz bir iþletim sistemi kullanýyorsan, otomatik güncelemeler kapalý ise her hangi bir sorun yok. Ancak, otomatik güncelemeler açýk ise gerek windows için olsun, gerekse office proramý için olsun. Sistem otomatik bir þekilde Avantaj Bildirimi isimli güncelemeyi yüklemeni ister. Bu güncelemeyi yüklediðin takdirde, yazýlým sahteciliði kurbaný olabilirsiniz yazýsý ekranda belirir. Microsoft tarafýndan mimlenirsiniz. Dahasý windowsupdate.com kaynaðýndan hiç bir yeni güncelemeyi alamazsýnýz.

Bu güncelemeyi yüklemediðin sürece bu tip uygulamalar ile uðraþmazsýn.Yinede teþekkürler ablacýðým. Mutlaka bu sorunla karþýlaþanlarýn iþine yarayacaktýr.


denge


TakeOne

Rica ederim ablacýðým, görevimiz. Aslýnda anlatýlacak o kadar çok þey varki ! Ne burda konu açmakla dillendirilebilir nede baþka yerlere sýðar.

denge

Demek rahatsýz olmuyorsun,memnun oluyorsun.O zaman sormak serbest mi?

Benden günah gitti. :D

TakeOne


denge


TakeOne
safosafosafo

Alnt yaplan: TakeOne - Austos 30, 2009, 12:55:19 S
Rica ederim ablacýðým, görevimiz. Aslýnda anlatýlacak o kadar çok þey varki ! Ne burda konu açmakla dillendirilebilir nede baþka yerlere sýðar.
        kardeþ iþe yaramýyo ben 1.ciyi yaptým týk yok ayný..Yukar git